Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 13.05.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 195

protokols Nr. 9, 52. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr.547
“Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2017. gada 23. novembrī pieņēma lēmumu Nr.547 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.547), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2017. gada 4. decembrī, un detālplānojums ir stājies spēkā 2017. gada 5. decembrī.

Ievērojot Lēmuma Nr.547 2. punktu, 2018. gada 3. aprīlī starp Domi un detālplānojuma īstenotājiem – Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – Īstenotāji) tika noslēgts līgums Nr. 1.2-16.9/403 par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā, īstenošanas kārtību (turpmāk – Līgums), saskaņā ar kuru detālplānojuma Īstenotājs apņēmās detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt četru gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās. Atbilstoši Lēmumam Nr.547, detālplānojuma Īstenotājam detālplānojuma īstenošana bija jāuzsāk līdz 2021. gada 4. decembrim.

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pants nosaka, ka detālplānojums zaudē spēku, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts.

2022. gada 21. martā Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) ir reģistrēts detālplānojuma Īstenotāju iesniegums (reģistrācijas Nr. 1.1-39/22S-5417) ar lūgumu pagarināt īstenošanas uzsākšanas termiņu detālplānojumam, norādot, ka detālplānojuma īstenošanas uzsākšana aizkavējusies, jo vairākkārt mainījušās attīstības ieceres un projekta apjomi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, un saskaņā ar Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 20. aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Lēmumā Nr.547 šādu grozījumu:

1.1. Izteikt pielikuma 2.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt sešu gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2030. gada 30. decembrim.”.

2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar Īstenotāju vienošanos par grozījumu Līgumā atbilstoši šī lēmuma 1.punkta redakcijai.

3. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF