Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 206

protokols Nr. 9, 66. punkts

Par zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, daļas nomu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005. gada 8. jūlija lēmumu Nr.193 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Miera iela 4510” izveidots zemesgabals Miera iela 4510, Jūrmalā, 9727 m2 platībā Miera ielas uzturēšanai posmā no Admirāļu ielas un Sveķu ielas līdz Ķemeru ielai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Miera 4510, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 008 4510 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005. gada 13. oktobra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000189087 .

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā 2022. gada 17. februārī saņemts nekustamā īpašuma Miera ielā 7, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-39/22S-3420) ar lūgumu iznomāt zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā daļu izbūvētā žoga uzturēšanai.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumu Nr.348 “Par zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu”, starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds 2016. gada 9. augustā tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1021 par zemesgabala Miera ielā 4510, Jūrmalā daļas 26 m2 platībā nomu līdz 2021. gada 9. augustam pagaidu būves – žoga uzturēšanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 29.1.apakšpunktam nomas tiesību izsoli neorganizē, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals, vai neapbūvēts zemesgabals (tostarp zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts .

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 30.1.apakšpunktu, ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības , bet ne mazāk kā 28,00 euro gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas Ģeomātikas nodaļas DocLogix sniegto informāciju ž ogu pa zemesgabala robežu nevarēja izbūvēt, jo apakšā izbūvēts ūdensvads .

Ņemot vērā, ka Vārds Uzvārds turpina lietot pašvaldībai piederošo zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā daļu maksājumi par zemesgabala faktisko lietošanu veicami no 2021. gada 10. augusta t.i. no brīža, kad beidzās iepriekš noslēgtais zems nomas līgums.

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds 2022. gada 17. februārī iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, MK noteikumu Nr.350 29.1 un 30.1. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2022. gada 15. marta lēmumu Nr.2 (protokols Nr.8-2-3/6), un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2022. gada 12. aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-29/4), Jūrmalas dome nolemj:

1. Iznomāt Vārds Uzvārds zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4510 daļu 26 m2 platībā uz pieciem gadiem izbūvētā žoga uzturēšanai.

2. Noteikt zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4510 daļas 26 m2 platībā nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku par 28,00 euro gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli .

3. Maksājumus par zemesgabala faktisko lietošanu veikt aprēķinot tos no 2021. gada 10. augusta.

4. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

5. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (reģistrācijas Nr.90000056357) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt zemes nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF