Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 208

protokols Nr. 9, 69. punkts

Par Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 60.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumu Nr.267 “Republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums” 1.punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Iecelt Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (turpmāk – komisija), šādā sastāvā:

1.1. Maija Putniņa - Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente, komisijas priekšsēdētāja;

1.2. Sandra Brauere - Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja, komisijas priekšsēdētājas vietniece;

1.3. Arturs Grants - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka p.i., Administrācijas Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.;

1.4. Jolanta Gau - Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas nodaļas vadītāja p.i., ģeodēziste;

1.5. Gunita Nagle – Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes Būvju daļas vadītāja.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.52 “Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF