Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 210

protokols Nr. 9, 72. punkts

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma
līguma noslēgšanu

Jūrmalas dome 2022.gada 27.janvārī pieņēma lēmumu Nr.33 “Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 009 8509, kura kopējā platība ir 2819 m2, ( turpmāk – zemesgabals), pārdošanu pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 133 600 euro (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti euro), izsoles soli 6 680 euro (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit euro) un izsoles dalības maksu 20 euro (divdesmit euro), kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv izsludinātajā izsolē noteiktajā pieteikšanās termiņā no 2022.gada 11.marta līdz 2022.gada 31.martam tika reģistrēti divi izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks Vārds Uzvārds, (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā zemesgabala cena ir 180 360 euro (viens simts astoņdesmit tūkstoši trīs simti sešdesmit euro), kas paaugstināta par septiņiem izsoles soļiem.

Atbilstoši izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā 2022.gada 29.martā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 13 360 euro apmērā, 2022.gada 25.aprīlī iemaksāja pirkuma maksas daļu 45 000 euro apmērā, 2022.gada 27.aprīlī iemaksāja pirkuma maksas daļu 45 000 euro apmērā, 2022.gada 28.aprīlī iemaksāja pirkuma maksas daļu 45 000 euro apmērā un 2022.gada 29.aprīlī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 32 000 euro, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.8.apakšpunktu ir pamats apstiprināt zemesgabala izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, izsoles noteikumu 6.8., 6.9. un 6.10.apakšpunktu, 2022.gada 12.aprīļa aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2711266/0/2022-AKT un Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt no 2022.gada 11.marta līdz 2022.gada 11.aprīlim notikušās zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, kura kopējā platība ir 2819 m2, (turpmāk – zemesgabals), izsoles rezultātus un pārdot zemesgabalu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 180 360 euro (viens simts astoņdesmit tūkstoši trīs simti sešdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai zemesgabala pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas domi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt zemesgabala pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF