Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 211

protokols Nr. 9, 73. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas dome 2022.gada 17.februārī pieņēma lēmumu Nr.77 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8207, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 22,8 m2, kopīpašuma 2280/9320 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3903 001 un kopīpašuma 2280/9320 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3903, kura kopējā platība ir 1341 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums) , pārdošanu otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 2 460 euro (divi tūkstoši četri simti sešdesmit euro), izsoles soli 246 euro (divi simti četrdesmit seši euro) un izsoles reģistrācijas maksu 70 euro (septiņdesmit euro). Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Jūrmalas domes 2021.gada 25.novembra lēmumu Nr.566 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – izsoles noteikumi).

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2022.gada 12.aprīlī notika dzīvokļa īpašuma otrā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās divi izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – Vārds Uzvārds, kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 3 690 euro (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit euro), kas paaugstināta par pieciem izsoles soļiem (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā 2022.gada 4.aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 246 euro un 2022.gada 2.maijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 3 444 euro, līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11. apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/9), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2022.gada 12.aprīlī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8207, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 22,8 m2, kopīpašuma 2280/9320 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3903 001 un kopīpašuma 2280/9320 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3903, kura kopējā platība ir 1341 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 3 690 euro (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas domi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF