Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 257

protokols Nr. 11, 5. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
2021. gada publisko pārskatu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 72.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu publicēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF