Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr.11

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas lietvede

Anda Lisovska

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Ieva Taranda, Andrejs Morozovs, Uldis Kronblūms, Inese Kārkliņa, Rolands Parasigs-Parasiņš, Larisa Loskutova, Ints Dālderis, Mārtiņš Stulpiņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis, Irēna Kausiniece, Andris Čuda

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Ilze Karjuse

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Laura Jaundāldere

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos

Sabīne Rozova

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas Mežmalas vidusskolas direktora vietniece

Daila Labrence

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” vadītāja

Anita Auziņa

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” vadītāja

Ilga Jofe

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore

Māra Jēkabsone

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece

Elita Cepurīte

Mārketinga nodaļas vadītāja

Zanda Krastiņa

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Dace Ziemele

Saimniecības nodaļas vadītāja vietniece

Dace Galandere

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Kultūrtelpas un vides dizaina centrs vecākā referente kultūrvēsturiskā mantojuma jautājumos – arhitekte

Anita Maija Naudiša

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos

3.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

5.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada publisko pārskatu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam apstiprināšanu”

7.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” investīciju projekta Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves un meža parka labiekārtojums izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu”

10.

Par atļauju stāvēt un braukt pa gājēju ceļiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumā Nr.415 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizāciju”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam izstrādes uzsākšanu”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

14.

Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu

15.

Par Jūrmalas domes 2022.gada 5.maija saistošo noteikumu Nr.15 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku""" atcelšanu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku"

17.

Par transportlīdzekļa Mitsubishi L200, valsts reģistrācijas Nr.GO814, atsavināšanu

18.

Par transportlīdzekļa ARCTIC CAT TRV700H1 Cruiser, valsts reģistrācijas Nr. TD8504, atsavināšanu

19.

Par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, atsavināšanu

20.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

21.

Par “Jūrmalas valstspilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017. - 2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu

22.

Par “Jūrmalas izglītības attīstības Koncepcijas 2015. - 2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

23.

Par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā

24.

Par sadarbību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1. ieguldījumu prioritātes “Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai” 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē” 13.1.2.2. pasākuma “Izglītības iestāžu digitalizācija” projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.- 9. klasēm” īstenošanā un sadarbības līguma noslēgšanu

25.

Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikums

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikumā Nr.46 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" nolikums

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.34 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikumā Nr.36 „Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”

29.

Par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu

30.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēs” noslēgumu

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

32.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Lasīšanas maratons”

33.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Sarunas par literatūru”

34.

Par naudas balvas piešķiršanu bokserei un trenerim

35.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai

36.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

37.

Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 43, Jūrmalā

38.

Par būves nojaukšanu Žubītes ielā 38B, Jūrmalā

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

41.

Par zemes vienību Kolkas iela 3A, Jūrmala, un Kolkas iela 3B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

42.

Par zemes vienību Apiņu iela 5B, Jūrmalā, un Dzintari 0165, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

43.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tukuma ielā 13, Jūrmalā, adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu

44.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 54, Jūrmalā, adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu

45.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam 20.līnijā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

46.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, apstiprināšanu

47.

Par detālplānojuma zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

48.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 7-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

52.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-22, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

54.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

55.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-125, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

56.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-321, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

57.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-510, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

58.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-111, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

59.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 6, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

60.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 8, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

61.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 9, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

62.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

63.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 11, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

64.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

65.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

66.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 19, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

67.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 20, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

68.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 22, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

69.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

70.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 26, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

71.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 27, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

72.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

73.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 31, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

74.

Par zemesgabala Kauguri 0509, Jūrmalā, atsavināšanu

75.

Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

76.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

77.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

78.

Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001, Jūrmalā ūdenstilpes daļas 95 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu

79.

Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas 270 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu

80.

Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001, Jūrmalā ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

81.

Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401, Jūrmalā ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

82.

Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

83.

Par zemesgabala Liepājas iela 0128, Jūrmalā, daļas nomu

84.

Par zemesgabala Teātra iela 2811, Jūrmalā, daļas nomu

85.

Par zemesgabala Lienes ielā 14, Jūrmalā nomu

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospekts 59, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 17, Jūrmalā

88.

Par nekustamā īpašuma Turaidas iela 2 k-1, Jūrmalā nomu

89.

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Kaugurciems 2105, Jūrmalā

90.

Jūrmalas Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas nolikums

91.

Par Jūrmalas Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisiju

92.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.45 "Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu"

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu”

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu”

·

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas pašvaldības policijai jaunas automašīnas iegādei operatīvajā līzingā

·

Par zemesgabala Dzirksteles ielā 18E, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

·

Par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” noslēgumu

·

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos

3.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

5.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada publisko pārskatu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam apstiprināšanu”

7.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” investīciju projekta Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves un meža parka labiekārtojums izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu”

10.

Par atļauju stāvēt un braukt pa gājēju ceļiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumā Nr.415 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizāciju”

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam izstrādes uzsākšanu”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

14.

Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu”

17.

Par Jūrmalas domes 2022.gada 5.maija saistošo noteikumu Nr.15 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku"" atcelšanu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku"

19.

Par transportlīdzekļa Mitsubishi L200, valsts reģistrācijas Nr.GO814, atsavināšanu

20.

Par transportlīdzekļa ARCTIC CAT TRV700H1 Cruiser, valsts reģistrācijas Nr. TD8504, atsavināšanu

21.

Par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, atsavināšanu

22.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

23.

Par “Jūrmalas valstspilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017. - 2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu

24.

Par “Jūrmalas izglītības attīstības Koncepcijas 2015. - 2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

25.

Par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā

26.

Par sadarbību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1. ieguldījumu prioritātes “Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai” 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē” 13.1.2.2. pasākuma “Izglītības iestāžu digitalizācija” projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.- 9. klasēm” īstenošanā un sadarbības līguma noslēgšanu

27.

Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikums

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikumā Nr.46 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" nolikums

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.34 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikumā Nr.36 „Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”

31.

Par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu

32.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēs” noslēgumu

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

34.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Lasīšanas maratons”

35.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Sarunas par literatūru”

36.

Par naudas balvas piešķiršanu bokserei un trenerim

37.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai

38.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

39.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas pašvaldības policijai jaunas automašīnas iegādei operatīvajā līzingā

40.

Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 43, Jūrmalā

41.

Par būves nojaukšanu Žubītes ielā 38B, Jūrmalā

42.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

43.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

44.

Par zemes vienību Kolkas iela 3A, Jūrmala, un Kolkas iela 3B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

45.

Par zemes vienību Apiņu iela 5B, Jūrmalā, un Dzintari 0165, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

46.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tukuma ielā 13, Jūrmalā, adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu

47.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 54, Jūrmalā, adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu

48.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam 20.līnijā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

49.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, apstiprināšanu

50.

Par detālplānojuma zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

51.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

52.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 7-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

54.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

55.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

56.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-22, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

57.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

58.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-125, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

59.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-321, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

60.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-510, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

61.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-111, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

62.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 6, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

63.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 8, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

64.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 9, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

65.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

66.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 11, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

67.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

68.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

69.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 19, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

70.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 20, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

71.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 22, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

72.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

73.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 26, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

74.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 27, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

75.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

76.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 31, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

77.

Par zemesgabala Kauguri 0509, Jūrmalā, atsavināšanu

78.

Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

79.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

80.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

81.

Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001, Jūrmalā ūdenstilpes daļas 95 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu

82.

Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas 270 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu

83.

Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001, Jūrmalā ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

84.

Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401, Jūrmalā ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

85.

Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

86.

Par zemesgabala Liepājas iela 0128, Jūrmalā, daļas nomu

87.

Par zemesgabala Teātra iela 2811, Jūrmalā, daļas nomu

88.

Par zemesgabala Lienes ielā 14, Jūrmalā nomu

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospekts 59, Jūrmalā

90.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 17, Jūrmalā

91.

Par nekustamā īpašuma Turaidas iela 2 k-1, Jūrmalā nomu

92.

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Kaugurciems 2105, Jūrmalā

93.

Jūrmalas Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas nolikums

94.

Par Jūrmalas Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisiju

95.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.45 "Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu"

96.

Par zemesgabala Dzirksteles ielā 18E, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

97.

Par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” noslēgumu

98.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

2. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos (lēmums Nr.255)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos.

3. Grozījumi Jūrmalas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.256)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.58)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

5. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.257)

Ziņotājs:

E.Cepurīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada publisko pārskatu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.258)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam apstiprināšanu”.

7. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” investīciju projekta Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves un meža parka labiekārtojums izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu (lēmums Nr.259)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” investīciju projekta Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves un meža parka labiekārtojums izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu” (lēmums Nr.260)

Ziņotājs:

G.Ose – ziņo, ka nepieciešams tehnisks precizējums sagatavotā lēmuma projekta 4.lpp. pēdējā rindkopā, tās pirmo teikumu izsakot šādā redakcijā: “Atbilstoši iepriekš minētajai būvuzņēmēja 2022. gada 20. maija vēstulei, būvuzņēmējs informē, ka tā apzinātais, esošās ģeopolitiskās situācijas rezultātā radītais trīs būvdarbu līguma summu sadārdzinājums atlikušo būvdarbu izpildei, papildu darbiem, papildu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai ir 49,37 apmērā no sākotnējām paredzamajām projektu izmaksām ar pievienotās vērtības nodokli jeb 7 735 355,58 euro (septiņi miljoni septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 58 centi), kas tiek sadalītas starp domes apstiprinātajiem lēmumiem Nr.382 un Nr.642.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.382 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu” (lēmums Nr.261)

Ziņotājs:

G.Ose – ziņo, ka nepieciešams tehnisks precizējums sagatavotā lēmuma projekta 4.lpp. pēdējā rindkopā, tās pirmo teikumu izsakot šādā redakcijā: “Atbilstoši iepriekš minētajai būvuzņēmēja 2022. gada 20. maija vēstulei, būvuzņēmējs informē, ka tā apzinātais, esošās ģeopolitiskās situācijas rezultātā radītais trīs būvdarbu līguma summu sadārdzinājums atlikušo būvdarbu izpildei, papildu darbiem, papildu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai ir 49,37 apmērā no sākotnējām paredzamajām projektu izmaksām ar pievienotās vērtības nodokli jeb 7 735 355,58 euro (septiņi miljoni septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 58 centi), kas tiek sadalītas starp domes apstiprinātajiem lēmumiem Nr.382 un Nr.642.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu”.

10. Par atļauju stāvēt un braukt pa gājēju ceļiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere – ziņo par tehnisku precizējumu, izsakot 3.punktu šādā redakcijā: “3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2010. gada 17. jūnija saistošie noteikumi Nr.39 “Par atļauju stāvēt un braukt pa Jūrmalas pilsētas gājēju ceļiem”.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par atļauju stāvēt un braukt pa gājēju ceļiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumā Nr.415 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizāciju” (lēmums Nr.262)

Ziņotājs:

S.Rozova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumā Nr.415 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizāciju”.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam izstrādes uzsākšanu” (lēmums Nr.263)

Ziņotājs:

S.Rozova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam izstrādes uzsākšanu”.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” (lēmums Nr.264)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”.

14. Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu (lēmums Nr.265)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, I.Kārkliņa, L.Loskutova, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu” (lēmums Nr.266)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu” (lēmums Nr.267)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu”.

17. Par Jūrmalas domes 2022.gada 5.maija saistošo noteikumu Nr.15 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku"" atcelšanu (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņotājs:

Z.Krastiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas domes 2022.gada 5.maija saistošo noteikumu Nr.15 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku"" atcelšanu.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku" (saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņotājs:

Z.Krastiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku".

19. Par transportlīdzekļa Mitsubishi L200, valsts reģistrācijas Nr.GO814, atsavināšanu ( lēmums Nr.268)

Ziņotājs:

D.Galandere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa Mitsubishi L200, valsts reģistrācijas Nr.GO814, atsavināšanu.

20. Par transportlīdzekļa ARCTIC CAT TRV700H1 Cruiser, valsts reģistrācijas Nr. TD8504, atsavināšanu (lēmums Nr.269)

Ziņotājs:

D.Galandere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa ARCTIC CAT TRV700H1 Cruiser, valsts reģistrācijas Nr. TD8504, atsavināšanu.

21. Par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, atsavināšanu (lēmums Nr.270)

Ziņotājs:

D.Galandere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, atsavināšanu.

22. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) (lēmums Nr.271)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu).

23. Par “Jūrmalas valstspilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017. - 2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu (lēmums Nr.272)

Ziņotājs:

D.Ziemele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas valstspilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017. - 2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu.

24. Par “Jūrmalas izglītības attīstības Koncepcijas 2015. - 2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.273)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas izglītības attīstības Koncepcijas 2015. - 2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

25. Par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā (lēmums Nr.274)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valstspilsētā.

26. Par sadarbību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1. ieguldījumu prioritātes “Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai” 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē” 13.1.2.2. pasākuma “Izglītības iestāžu digitalizācija” projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.- 9. klasēm” īstenošanā un sadarbības līguma noslēgšanu (lēmums Nr.275)

Ziņotājs:

I.Vasmanis – ziņo, ka ir iesniegts precizēts lēmuma projekts; precizējumi ir lēmuma projekta pielikumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sadarbību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1. ieguldījumu prioritātes “Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai” 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē” 13.1.2.2. pasākuma “Izglītības iestāžu digitalizācija” projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.- 9. klasēm” īstenošanā un sadarbības līguma noslēgšanu.

27. Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikums (nolikums Nr.59)

Ziņotājs:

D.Labrence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikumu.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikumā Nr.46 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" nolikums” (nolikums Nr.60)

Ziņotājs:

A.Auziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikumā Nr.46 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" nolikums”.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.34 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums” (nolikums Nr.61)

Ziņotājs:

I.Jofe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikumā Nr.34 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums”.

30. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikumā Nr.36 „Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums” (nolikums Nr.62)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar papildinājumiem (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikumā Nr.36 „Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”.

31. Par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu (lēmums Nr.276)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu.

32. Par Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēs” noslēgumu (lēmums Nr.277)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādēs” noslēgumu.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (lēmums Nr.278)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”.

34. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Lasīšanas maratons” (lēmums Nr.279)

Ziņotājs:

M.Jēkabsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Lasīšanas maratons”.

35. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Sarunas par literatūru” (lēmums Nr.280)

Ziņotājs:

M.Jēkabsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Sarunas par literatūru”.

36. Par naudas balvas piešķiršanu bokserei un trenerim (lēmums Nr.281)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu bokserei un trenerim.

37. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai (lēmums Nr.282)

Ziņotājs:

I.Brača - ziņo, ka, atbilstoši Finanšu komitejā lemtajam, ir iesniegts precizēts lēmuma projekts, ka šī projekta īstenošanai ir paredzēts ņemt aizņēmumu 1 670 581 EUR apmērā, kuru plānots atdot 30 gados. Informē, ka uz jautājuma izskatīšanas brīdi Finanšu komitejā, Valsts kases mājas lapā netika norādīta aizņēmuma procentu likme, taču uz šo brīdi ir norādīts, ka ņemot aizņēmumu uz 30 gadiem ar mainīgo likmi, tiek aprēķināti 1,89 % + euribor.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai.

38. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņotājs:

I.Brača – ziņo, ka, atbilstoši Finanšu komitejā lemtajam, ir iesniegts precizēts saistošo noteikumu projekts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”.

39. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas pašvaldības policijai jaunas automašīnas iegādei operatīvajā līzingā (lēmums Nr.283)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas pašvaldības policijai jaunas automašīnas iegādei operatīvajā līzingā.

40. Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 43, Jūrmalā (lēmums Nr.284)

41. Par būves nojaukšanu Žubītes ielā 38B, Jūrmalā (lēmums Nr.285)

Ziņotājs:

A.M.Naudiša

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 43, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Žubītes ielā 38B, Jūrmalā.

42. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

43. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

44. Par zemes vienību Kolkas iela 3A, Jūrmala, un Kolkas iela 3B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.286)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Kolkas iela 3A, Jūrmala, un Kolkas iela 3B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

45. Par zemes vienību Apiņu iela 5B, Jūrmalā, un Dzintari 0165, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.287)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Apiņu iela 5B, Jūrmalā, un Dzintari 0165, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

46. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tukuma ielā 13, Jūrmalā, adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu (lēmums Nr.288)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tukuma ielā 13, Jūrmalā, adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu.

47. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 54, Jūrmalā, adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu (lēmums Nr.289)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 54, Jūrmalā, adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu.

48. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam 20.līnijā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.290)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam 20.līnijā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

49. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.291)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, apstiprināšanu.

50. Par detālplānojuma zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.292)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu.

51. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.293)

52. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 7-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.294)

53. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.295)

54. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.296)

55. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.297)

56. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-22, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.298)

57. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.299)

58. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-125, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.300)

59. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-321, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.301)

60. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-510, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.302)

61. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-111, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr.303)

62. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 6, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.304)

63. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 8, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.305)

64. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 9, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.306)

65. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.307)

66. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 11, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.308)

67. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.309)

68. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.310)

69. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 19, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.311)

70. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 20, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.312)

71. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 22, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.313)

72. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.314)

73. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 26, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.315)

74. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 27, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.316)

75. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.317)

76. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 31, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.318)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 7-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-22, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

7. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

8. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-125, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

9. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-321, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

10. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-510, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

11. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-111, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

12. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 6, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

13. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 8, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

14. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 9, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

15. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

16. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 11, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

17. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

18. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

19. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 19, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

20. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 20, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

21. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 22, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

22. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

23. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 26, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

24. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 27, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

25. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

26. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 31, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

77. Par zemesgabala Kauguri 0509, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.319)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kauguri 0509, Jūrmalā, atsavināšanu.

78. Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.320)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

79. Par neapdzīvojamās telpas Nr.704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.321)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (I.Dālderis, U.Kronblūms), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

80. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.322)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

81. Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001, Jūrmalā ūdenstilpes daļas 95 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.323)

82. Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas 270 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.324)

83. Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001, Jūrmalā ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.325)

84. Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401, Jūrmalā ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.326)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001, Jūrmalā ūdenstilpes daļas 95 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu.

2. Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas 270 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu.

3. Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001, Jūrmalā ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

4. Par zemes vienības Lielupe, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401, Jūrmalā ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

85. Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.327)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

86. Par zemesgabala Liepājas iela 0128, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.328)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Liepājas iela 0128, Jūrmalā, daļas nomu.

87. Par zemesgabala Teātra iela 2811, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.329)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Teātra iela 2811, Jūrmalā, daļas nomu.

88. Par zemesgabala Lienes ielā 14, Jūrmalā nomu (lēmums Nr.330)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Lienes ielā 14, Jūrmalā nomu.

89. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospekts 59, Jūrmalā (lēmums Nr.331)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospekts 59, Jūrmalā.

90. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.332)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 17, Jūrmalā.

91. Par nekustamā īpašuma Turaidas iela 2 k-1, Jūrmalā nomu (lēmums Nr.333)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Turaidas iela 2 k-1, Jūrmalā nomu.

92. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Kaugurciems 2105, Jūrmalā (lēmums Nr.334)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Kaugurciems 2105, Jūrmalā.

93. Jūrmalas Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas nolikums (nolikums Nr.63)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas nolikumu.

94. Par Jūrmalas Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisiju (lēmums Nr.335)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisiju.

95. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.45 "Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu" (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.45 "Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu".

96. Par zemesgabala Dzirksteles ielā 18E, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.336)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzirksteles ielā 18E, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

97. Par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” noslēgumu (lēmums Nr.337)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kārkliņa nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” noslēgumu.

98. Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim (lēmums Nr.338)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, D.Riņķe, J.Lediņš, I.Taranda, A.Morozovs, U.Kronblūms, I.Kārkliņa, R.Parasigs-Parasiņš, L.Loskutova, I.Dālderis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim.

Sēde slēgta plkst.10.50.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2022.gada 28.jūlijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Lisovska


Lejupielāde: DOC un PDF