Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 279

protokols Nr. 11, 34. punkts

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares
projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu
“Lasīšanas maratons”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) regulāro projektu konkursu nolikumu (apstiprināts VKKF padomes 2004. gada 25. marta sēdē (protokols Nr. 6 (146)), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF padomes 2022. gada 24. februāra sēdei (protokols Nr. 3 (435)), atsaucoties uz Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.-2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2022. gadam apstiprināšanu”, 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” “g” apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. ”Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr. 191 “Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā”, kā arī “Jūrmalas valstspilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2022. gadam”, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra lēmumu Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020. gadam apstiprināšanu” 1.rīcības virzienu “Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana” uzdevuma U.1.2. “Stiprināt bibliotēku lomu kā apkaimju izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrus” pasākumu P.1.2.2. “Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana, aktivizējot bibliotēkas kā tikšanās vietas apkaimju iedzīvotājiem” un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktam, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas dalību VKKF Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Lasīšanas maratons” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās divpadsmit literārās tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem, popularizējot gan lasīšanu un literatūru kopumā, gan iepazīstinot bērnus un pusaudžus ar autoru grāmatām.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. veicināta interese lasīt un iepazīt latviešu literatūru un grāmatu mākslu;

3.2. veicināta interese par lasīšanu un latviešu autoriem bērnu un pusaudžu vidū;

3.3. paaugstināta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku loma kā ģimenei draudzīgām bibliotēkām, kur satikties dažādām paaudzēm.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 2160,00 euro (divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 00 centi), kas 100 % apmērā ir VKKF finansējums.

6. Projekta īstenošanu, tā apstiprināšanas gadījumā, uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, slēdzot līgumu par projekta īstenošanu ar VKKF.

7. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF