Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 28.jūlijāNr. 374

protokols Nr. 12, 44. punkts

Par transportlīdzekļa Renault Master,
valsts reģistrācijas numurs FH1515,
atsavināšanu

Izvērtējot Jūrmalas Valsts ģimnāzijai (turpmāk – Iestāde) piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa Renault Master, valsts reģistrācijas numurs FH1515 (turpmāk – Kustamā manta), pirmā reģistrācija 2001. gada 12. martā atsavināšanu, Jūrmalas dome konstatē turpmāk minēto:

1. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 4. panta pirmajai daļai publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Kustamā manta nav nepieciešama Iestādes un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

2. Likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktā noteikts, ka publiskas personas kustamo mantu var atsavināt, pārdodot izsolē.

3. Likuma 6. panta 2. daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija.

4. Kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2022. gada 1. jūliju ir 0,00 euro (nulle euro 00 centi), transportlīdzeklis Renault Master, valsts reģistrācijas numurs FH1515 nav piedalījies ceļu satiksmē no 2020. gada 01. septembra.

5. Saskaņā ar sertificēta kustamās mantas eksperta Vārds Uzvārds 2022. gada 1. aprīļa Automašīnas vērtības noteikšanas aktu Nr. 01/22 (1. pielikums), Kustamā manta ir sliktā tehniskā stāvoklī (virsbūves korozija, ātrumkārbas defekts, stūres iekārtas bojājums, bremžu sistēmas caurules korodējušas, akumulatora resurss beidzies, nav pretaizdzīšanas iekārtas - nestrādā imobilaizers). Saskaņā ar Veģu Auto Jūrmala SIA, reģ. Nr. 40103807841, 2022. gada 16. jūnija remonta darbu tāmi Nr. 71729 (2. pielikums) Kustamās mantas kopējie remonta izdevumi ir 9064,85 euro (deviņi tūkstoši sešdesmit četri euro 85 centi) un Kustamās mantas remonta izmaksas nav ekonomiski izdevīgas.

6. Izvērtējot Kustamās mantas, kas nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nolietojumu, lietderīgi ir Kustamo mantu atsavināt – pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, 8. panta ceturto un piekto daļu, 10. pantu, 34. pantu un Izglītības komitejas 2022. gada 14. jūlija atzinumu (protokols Nr. 1.2-31/8), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt Kustamo mantu, nosakot atsavināšanas veidu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt Kustamās mantas nosacīto cenu 1800,00 euro (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi).

3. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

3.1. Komisijas priekšsēdētājs – Ieva Taranda, Iestādes direktore;

3.2. Komisijas locekļi:

3.2.1. Rasma Zdanovska, Iestādes direktores vietniece saimnieciskajā darbā;

3.2.2. Vita Lasmane, Iestādes galvenā grāmatvede;

3.3. komisijas locekļa pienākumus, tā prombūtnes laikā, veic persona, kas to aizvieto pamatdarbā.

4. Apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar 3. pielikumu.

5. Komisijai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

6. Komisijai priekšsēdētājam apstiprināt izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

7. Iestādes direktoram apstiprināt izsoles rezultātus ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas ar izsoles uzvarētāju.

8. Atsavināšanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ieskaitāmi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā.

9. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Iestādes direktoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

3.pielikuma 1.pielikums PDF

3.pielikuma 2.pielikums XLSX PDF

3.pielikuma 3.pielikums PDF

3.pielikuma 4.pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF