Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022.gada 28.jūlijāNr.12

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Anda Lisovska

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Jānis Lediņš, Dace Riņķe, Ieva Taranda, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Romāns Mežeckis, Mārtiņš Stulpiņš, Uldis Kronblūms, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Asars

Sēdē nepiedalās deputāti:

Ints Dālderis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vecākais juriskonsults

Emīls Rokjānis

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Kristīne Hermane

Centralizētās grāmatvedības vadītāja

Ināra Kundziņa

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Izglītības attīstības nodaļas vadītājs

Vairis Ļaudams

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Laura Jaundāldere

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vecākā referente

Anita Birze

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Zane Podniece

Nodokļu nodaļas vadītājas vietniece

Kitija Pūce

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītāja vietniece

Kristīne Graudiņa

Jūrmalas muzeja direktora amata kandidāts

Ernests Sviklis

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

3.

Centralizētās grāmatvedības nolikums

4.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Par Jūrmalas muzeja direktora iecelšanu amatā

6.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” noslēgumu

7.

Par “Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

8.

Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 26.augusta lēmumā Nr. 357 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”.

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 15. decembra nolikumā Nr. 23 “Jūrmalas muzeja nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”

12.

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

13.

Par “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020. -2025. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu

14.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas Sporta servisa centram transportlīdzekļa nomai

15.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

16.

Par naudas balvas piešķiršanu džudistam un trenerim

17.

Par būves nojaukšanu Ķiršu ielā 20, Jūrmalā

18.

Par metu konkursa “Mākslinieciski augstvērtīga vides objekta “Trešā atmoda” izveide Dubultos” rīkošanu

19.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr. 481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu"

20.

Par Jūrmalas domes 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 37 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”” precizēšanu

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 2A, Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, un Gobu ielā 2, Jūrmalā

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 74, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, Cīniju ielā 9, Jūrmalā, un jaunu zemes vienību izveidošanu

24.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 100A, Jūrmalā

25.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, apstiprināšanu

27.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

29.

Par zemesgabala Kūdra 0021, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

30.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

31.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Talsu šosejā 31 k-20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

32.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

33.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Alejas ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

34.

Par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

35.

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

36.

Par nekustamā īpašuma Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

37.

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā daļas nomu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

·

Par dalību Apvārsnis Eiropa 2021-2022 “Iekļaujošas, drošas, pieejamas un ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes projektēšana” atklātajā projektu konkursā

·

Par “Jūrmalas valstspilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018. – 2022. gadam” kārtējā gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

·

Par totalizatora un derību likmju vietas atļauju

·

Par tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu Ķemeru parkā

·

Par ilgtermiņa ieguldījumu pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā

·

Par transportlīdzekļa Renault Master, valsts reģistrācijas numurs FH1515, atsavināšanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

3.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

4.

Centralizētās grāmatvedības nolikums

5.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Par Jūrmalas muzeja direktora iecelšanu amatā

7.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” noslēgumu

8.

Par “Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

9.

Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

10.

Par dalību Apvārsnis Eiropa 2021-2022 “Iekļaujošas, drošas, pieejamas un ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes projektēšana” atklātajā projektu konkursā

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 26.augusta lēmumā Nr. 357 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”.

12.

Par “Jūrmalas valstspilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018. – 2022. gadam” kārtējā gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

13.

Par totalizatora un derību likmju vietas atļauju

14.

Par tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu Ķemeru parkā

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 15. decembra nolikumā Nr. 23 “Jūrmalas muzeja nolikums”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”

17.

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

18.

Par “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020. -2025. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu

19.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas Sporta servisa centram transportlīdzekļa nomai

20.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

21.

Par naudas balvas piešķiršanu džudistam un trenerim

22.

Par būves nojaukšanu Ķiršu ielā 20, Jūrmalā

23.

Par metu konkursa “Mākslinieciski augstvērtīga vides objekta “Trešā atmoda” izveide Dubultos” rīkošanu

24.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr. 481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu"

25.

Par Jūrmalas domes 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 37 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”” precizēšanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 2A, Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, un Gobu ielā 2, Jūrmalā

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 74, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, Cīniju ielā 9, Jūrmalā, un jaunu zemes vienību izveidošanu

29.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 100A, Jūrmalā

30.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, apstiprināšanu

32.

Par ilgtermiņa ieguldījumu pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā

33.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

35.

Par zemesgabala Kūdra 0021, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Talsu šosejā 31 k-20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Alejas ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

40.

Par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

41.

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

42.

Par nekustamā īpašuma Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

43.

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā daļas nomu

44.

Par transportlīdzekļa Renault Master, valsts reģistrācijas numurs FH1515, atsavināšanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr. 339)

Ziņotājs:

I.Kalvāne – ņemot vērā, ka deputāts Jānis Asars ieradies uz domes sēdi un piekritis strādāt komitejās, lūdz papildināt lēmuma projektu ar trīs punktiem šādā redakcijā:

“6. Izteikt 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.5.Jānis Asars”.

7. Izteikt 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.5. Jānis Asars”.

8. Izteikt 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.5. Jānis Asars”.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

3. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr. 39)

Ziņotājs:

Z.Podniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

4. Centralizētās grāmatvedības nolikums (nolikums Nr. 64)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Centralizētās grāmatvedības nolikumu.

5. Grozījumi Jūrmalas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 340)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

6. Par Jūrmalas muzeja direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr. 341)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas muzeja direktora iecelšanu amatā.

7. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” noslēgumu (lēmums Nr. 342)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” noslēgumu.

8. Par “Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013. - 2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 343)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013. - 2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

9. Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016. - 2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 344)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016. - 2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

U.Kronblūms - izsakās par balsošanas motīviem – balsojumā “atturas”, jo uzskata, ka secinājumos nav atspoguļota reālā situācija attiecībā uz Jūrmalas ostu. Uzraudzības ziņojumā atspoguļotas daudz aktivitātes Jūrmalas ostas attīstībai, taču nav minēts, ka šīs aktivitātes nevar izmantot dēļ tā, ka Lielupē nevar iebraukt.

10. Par dalību Apvārsnis Eiropa 2021-2022 “Iekļaujošas, drošas, pieejamas un ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes projektēšana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr. 345)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Apvārsnis Eiropa 2021-2022 “Iekļaujošas, drošas, pieejamas un ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes projektēšana” atklātajā projektu konkursā.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 26.augusta lēmumā Nr. 357 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu” (lēmums Nr. 346)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 26.augusta lēmumā Nr. 357 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”.

12. Par “Jūrmalas valstspilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018. – 2022. gadam” kārtējā gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 347)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš - jautā, vai ziņojumā ir iekļautas izmaiņas atbilstoši komitejā lemtajam.

L.Jaundāldere - atbild, ka izmaiņas veiktas daļēji. Attiecībā uz veselības tūrismu, secinājumu daļā, 57.lpp., ir veikti papildinājumi.

J.Milberga - paskaidro, ka valūtas labojumi plānošanas dokumentā netiks veikti, ņemot vērā, ka tā termiņš šogad beigsies. Taču komentāros ir ierakstīts valūtas aprēķins EUR atbilstoši LVL.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas valstspilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018. – 2022. gadam” kārtējā gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

13. Par totalizatora un derību likmju vietas atļauju (lēmums Nr. 348)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), nolēma:

pieņemt lēmumu par totalizatora un derību likmju vietas atļauju.

14. Par tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu Ķemeru parkā (lēmums Nr. 349)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere - ziņo, ka ir pievienots precizēts lēmuma projekts; ir izņemts 7.punkts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu Ķemeru parkā.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 15. decembra nolikumā Nr. 23 “Jūrmalas muzeja nolikums” (nolikums Nr. 65)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (J.Asars)), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 15. decembra nolikumā Nr. 23 “Jūrmalas muzeja nolikums”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus” (noteikumi Nr. 8)

Ziņotājs:

K.Pūce

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”.

17. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību (saistošie noteikumi Nr. 40)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību.

18. Par “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020. -2025. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu ( lēmums Nr. 350)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020. -2025. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu.

19. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas Sporta servisa centram transportlīdzekļa nomai (lēmums Nr. 351)

Ziņotājs:

K.Hermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas Sporta servisa centram transportlīdzekļa nomai.

20. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 41)

Ziņotājs:

K.Hermane - ziņo, ka ir pievienoti papildu materiāli atbilstoši Finanšu komitejā lemtajam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”.

21. Par naudas balvas piešķiršanu džudistam un trenerim (lēmums Nr. 352)

Ziņotājs:

A.Birze

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu džudistam un trenerim.

22. Par būves nojaukšanu Ķiršu ielā 20, Jūrmalā (lēmums Nr. 353)

Ziņotājs:

K.Graudiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Ķiršu ielā 20, Jūrmalā.

23. Par metu konkursa “Mākslinieciski augstvērtīga vides objekta “Trešā atmoda” izveide Dubultos” rīkošanu (lēmums Nr. 354)

Ziņotājs:

K.Graudiņa

Izsakās:

U.Kronblūms - aicina vērsties pie iniciatīvas ierosinātājiem ar lūgumu atlikt metu konkursa rīkošanu, tā vietā novirzot līdzekļus Bulduru bibliotēkai. Aicina šo lēmumu nepieņemt, bet saglabāt bibliotēku, ņemot vērā arī iedzīvotāju lūgumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), nolēma:

pieņemt lēmumu par metu konkursa “Mākslinieciski augstvērtīga vides objekta “Trešā atmoda” izveide Dubultos” rīkošanu.

24. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr. 481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu" (lēmums Nr. 355)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr. 481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu".

25. Par Jūrmalas domes 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 37 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”” precizēšanu (lēmums Nr. 356)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 37 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”” precizēšanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 2A, Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, un Gobu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr. 357)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 2A, Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, un Gobu ielā 2, Jūrmalā.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 74, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 358)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 74, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

28. Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, Cīniju ielā 9, Jūrmalā, un jaunu zemes vienību izveidošanu (lēmums Nr. 359)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, Cīniju ielā 9, Jūrmalā, un jaunu zemes vienību izveidošanu.

29. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 100A, Jūrmalā (lēmums Nr. 360)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 100A, Jūrmalā.

30. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr. 361)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Asars - izsakās, ka neatbalsta šo lēmuma projektu, jo uzskata, ka Jūrmalas centrā šāda būve neiederas kopējā arhitektūrā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš), “pret” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā.

31. Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 362)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms - vēlas noskaidrot - ja ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 298 tika noteikts, ka šis objekts tiks paredzēts pašvaldības funkciju pildīšanai, tad kāpēc šobrīd šeit ir iekļauta tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve?

V.Zvejniece – skaidro, ka ir noteikts, ka tā ir papildu izmantošana, lai nodrošinātu pamatfunkciju, kas ir administratīvā ēka. Papildu izmantošana varētu būt nepieciešama, ja šajā ēkā tiktu izvietots Dzimtsarakstu birojs, kurā varētu notikt svinīgās ceremonijas, vai arī konferenču centrs. Par šo jautājumu ir vairākkārt diskutēts Attīstības un vides jautājumu komitejā, kā arī speciālistu izveidotā darba grupā, kas atzina, ka tā ir atbalstāma papildu funkcija, kas nodrošinātu šī objekta pilnvērtīgu izmantošanu.

U.Kronblūms – jautā, vai sabiedrība ir pietiekami aicināta piedalīties diskusijā par šo objektu?

V.Zvejniece – skaidro, ka ir bijušas visas likumā noteiktajā kārtībā izsludinātās sabiedriskās apspriešanas.

U.Kronblūms – izsakās, ka uzskata, ka detālplānojums ir izstrādāts pretēji lēmumam par tā uzsākšanu, jo tirdzniecība un pakalpojumi nav pašvaldības funkcija. Šīs funkcijas dēļ palielināts arī ēkas apjoms, kas pludmales kāpās nebūtu pieļaujams. Uzskata, ka nav nekādas garantijas, ka šeit būs Dzimtsarakstu birojs, vairāk izskatās, ka šeit būs restorāns, kas, iespējams, varētu tikt būvēts par pašvaldības līdzekļiem. Aicina detālplānojumu neapstiprināt. Izsakās, ka lēmuma pieņemšanas gadījumā apstrīdēs to tiesā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš), “pret” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, apstiprināšanu.

32. Par ilgtermiņa ieguldījumu pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā (nolikums Nr. 66)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par ilgtermiņa ieguldījumu pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā.

33. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 363)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

34. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 364)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

35. Par zemesgabala Kūdra 0021, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 365)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kūdra 0021, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 366)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Talsu šosejā 31 k-20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 367)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Talsu šosejā 31 k-20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

38. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 368)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

39. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Alejas ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 369)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Alejas ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

40. Par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 370)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

41. Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 371)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

42. Par nekustamā īpašuma Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij (lēmums Nr. 372)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms – izsakās, ka šajā gadījumā ir ignorētas sabiedrības intereses par apkaimes centru. Majoru muižas biedrība, kā arī iedzīvotāji ir vairākkārt piedāvājuši savas vīzijas. Šis ir apkaimes centrs, kur dzīvo daudz cilvēki, kur varētu attīstīt gan pašvaldības funkciju, gan kultūras funkciju. Pirms iepriekšējām vēlēšanām vairākkārt tika solīts šo objektu attīstīt. Aicina neatbalstīt lēmuma projektu un attīstīt šo teritoriju.

G.Truksnis – izsakās, ka, domājot par pilsētu kopumā, kā arī ņemot vērā iepriekš veiktās aplēses, ka šīs teritorijas attīstīšanai būtu nepieciešami vairāki miljoni EUR, uzskata, ka valstij tomēr ir daudz lielākas iespējas, nekā pašvaldībai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš), “pret” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij.

J.Asars – izsakās par balsošanas motīviem – jau kopš 2009.gada šis īpašums tika pārņemts pašvaldības rīcībā, tika vairākkārt solīts to sakārtot, bet tas nav veikts.

U.Kronblūms - izsakās par balsošanas motīviem – balsoja “pret”, jo pašvaldībai bija iespēja attīstīt šo objektu pa kārtām, ļaujot to sabiedrībai izmantot. Paredz, ka nākotnes iespējas ir pārdot šo īpašumu, un šajā gadījumā tas, visticamāk, būs slēgts sabiedrībai.

43. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā daļas nomu (lēmums Nr. 373)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā daļas nomu.

44. Par transportlīdzekļa Renault Master, valsts reģistrācijas numurs FH1515, atsavināšanu (lēmums Nr. 374)

Ziņotājs:

I.Taranda

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, J.Mežeckis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Taranda nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa Renault Master, valsts reģistrācijas numurs FH1515, atsavināšanu.

Sēde slēgta plkst.11.30.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2022.gada 18.augustā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G. Truksnis

Sēdes protokolētāja

A. Lisovska


Lejupielāde: DOC un PDF