Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 18. augustāNr. 384

protokols Nr. 13, 19. punkts

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju un
Bulduru bibliotēkas pārcelšanu

Jūrmalas Centrālā bibliotēka sastāv no šādām struktūrvienībām: Centrālā bibliotēka ar šādām apakšstruktūrvienībām: Komplektēšanas un apstrādes nodaļa, Lasītāju apkalpošanas nodaļa, Bērnu nodaļa; Asaru bibliotēka; Bulduru bibliotēka; Kauguru bibliotēka; Ķemeru bibliotēka un Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka. Centrālās bibliotēkas krājums uz 2021. gada 31. decembri bija 41 138 vienības, lasītāju skaits 3376, izsniegums 60 509, apmeklējums 32 467; Asaru bibliotēkas krājums uz 2021. gada 31. decembri bija 14 199 vienības, lasītāju skaits 552, izsniegums 19 913, apmeklējums 5519; Bulduru bibliotēkas krājums uz 2021. gada 31. decembri bija 33 130 vienības, lasītāju skaits 1351, izsniegums 55 213, apmeklējums 19 531.

2019. gadā tika veikta bibliotēkas ēku tehniskā apsekošana un sagatavoti tehniskie atzinumi par ēku stāvokli un nepieciešamajiem uzlabojumiem apmeklētājiem un darbiniekiem drošai un pakalpojumu sniegšanai piemērotai ēku ekspluatācijai. Asaru bibliotēkas un Bulduru bibliotēkas ēkām tika konstatētas vairākas nepilnības, kuras būtiski ietekmē ar ēku uzturēšanu saistītos izdevumus, pakalpojumu sniegšanas prasības un ērtību.

Asaru bibliotēkai ir nepieciešama ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (pašreizējā autonomā kanalizācijas sistēma vairs nav lietojama, tās izmantošana būtiski pasliktina ēkas stāvokli, bojā ēkas grīdu), jumta nomaiņa, cokola un fasādes atjaunināšana, kā arī āra teritorijas labiekārtošana. Bulduru bibliotēkai nepieciešams veikt iekštelpu remontu, esošo apkures katlu nomaiņu, skursteņa pārbūvi atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” un Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 89.1. apakšpunktam. Visi minētie un citi nepieciešamie uzlabojumi prasa ievērojamus pašvaldības finanšu resursus. Tāpat Bulduru bibliotēkai ir augsti apkures izdevumi, kā arī regulāri nepieciešama ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla rekonstrukcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai racionāli tiktu pārvaldīti pašvaldības budžeta līdzekļi, sabalansējot bibliotēkas infrastruktūrā ieguldāmos līdzekļus ar bibliotēkas izmantojumu, lietderīgi ir likvidēt Asaru bibliotēku, savukārt Bulduru bibliotēku pārvietot uz Centrālās bibliotēkas telpām Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, un Jūrmalas teātra telpām Muižas ielā 7, Jūrmalā.

Turklāt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas pakalpojumu pieejamības jauniešu mērķauditorijai uzlabošanai lietderīgi ir izveidot Centrālās bibliotēkas apakšstruktūrvienību – Jauniešu nodaļa.

Reorganizējot Jūrmalas Centrālo bibliotēku un pārvietojot Bulduru bibliotēku uz Centrālās bibliotēkas un Jūrmalas teātra telpām, tiktu samazināti Jūrmalas Centrālās bibliotēkas ēku un infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamie izdevumi, ko būtu iespēja novirzīt bibliotēkas pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai, t. sk. bibliotēkas darba laika pagarināšanai un pakalpojumu klāsta dažādošanai, lai nodrošinātu Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem kvalitatīvākus un pieejamākus bibliotēkas pakalpojumus atbilstošā, modernā un iekļaujošā vidē.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2001. gada 7. augusta noteikumu Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” ievērošanu un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem Bulduru apkaimē, Bulduru bibliotēkas pārvietošana uz Centrālās bibliotēkas un Jūrmalas teātra telpām ir kā pagaidu risinājums uz laiku, kamēr Bulduru bibliotēkai tiktu nodrošinātas citas bibliotēkas darbībai piemērotas telpas Bulduru apkaimē.

Minētais risinājums nodrošinātu Centrālās bibliotēkas ēku racionālu izmantošanu un ļautu pašvaldībai atteikties no ievērojamajiem finanšu ieguldījumiem, kas nepieciešami Asaru un Bulduru bibliotēku ēku renovācijai un komunālo pakalpojumu izmaksu segšanai, kā arī sekmētu efektīvāku bibliotēkas pakalpojumu pārvaldību un attīstību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Bibliotēku likuma 6. panta trešo un ceturto daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 4. punktu, ceturtās daļas 1. punktu, 30. panta otro daļu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Reorganizēt Jūrmalas Centrālo bibliotēku:

1.1. likvidēt Asaru bibliotēku, slēdzot to apmeklētājiem ar 2022. gada 1. oktobri;

1.2. izveidot Centrālajā bibliotēkā apakšstruktūrvienību “Jauniešu nodaļa”.

2. Pēc Asaru bibliotēkas likvidēšanas, veicot bibliotēkas krājuma un inventāra izvērtēšanu, vērtīgāko un izmantojamo tās krājuma un inventāra daļu nodot citām Jūrmalas Centrālās bibliotēkas struktūrvienībām, bet novecojušo daļu – utilizēt.

3. Pārvietot Bulduru bibliotēku uz Centrālās bibliotēkas un Jūrmalas teātra telpām , uz laiku kamēr Bulduru bibliotēkai tiktu nodrošinātas citas bibliotēkas darbībai piemērotas telpas Bulduru apkaimē :

3.1. veicot bibliotēkas krājuma un inventāra izvērtēšanu, daļu no tā izvietot Centrālajā bibliotēkā, daļu – pašvaldībai piederošajā ēkā Rūpniecības ielā 19, tehniski novecojušo krājuma daļu – utilizēt;

3.2. Eiropas Savienības informācijas punktu izvietot Centrālās bibliotēkas telpās;

3.3. izveidot Bulduru bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vietu Jūrmalas teātrī, Muižas ielā 7.

4. Uzdot Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktorei:

4.1. 1., 2. un 3. punktā minētās darbības pabeigt līdz 2022. gada 17. novembrim;

4.2. līdz 2022. gada 30. septembrim izstrādāt priekšlikumus Jūrmalas Centrālās bibliotēkas personāla organizācijai atbilstoši 1. un 3. punktā veiktajām darbībām;

4.3. līdz 2022. gada 31. oktobrim izdarīt grozījumus Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikumā.

5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļu un Jūrmalas Centrālo bibliotēku līdz 2022. gada 30. septembrim publicēt informāciju par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju un Bulduru bibliotēkas pārcelšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē un informatīvajā izdevumā.

6. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1., 2. un 3. punktos minēto darbību veikšanu saistītie izdevumi sedzami no Jūrmalas Centrālās bibliotēkas budžeta.

7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF