Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022.gada 18.augustāNr.13

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Jānis Lediņš, Dace Riņķe, Ieva Taranda, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Mārtiņš Stulpiņš, Uldis Kronblūms, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Asars, Ints Dālderis

Sēdē nepiedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Dace Ziemele

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Laura Jaundāldere

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Sporta servisa centra vadītāja p.i.

Zigmunds Pavlovskis

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Zane Podniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Edīte Silova

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

PII "Saulīte" vadītāja

Ineta Aroniete

Jūrmalas Futbola skolas direktora p.i.

Kaspars Gorkšs

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore

Māra Jēkabsone

SIA “Metrum” pārstāve

Māra Kalvāne

Piedalās :

E.Jirgena (Asaru bibliotēkas padomes pārstāve), M.Saviča (Bulduru bibliotēkas pārstāve, LU bibliotēkas direktore), I.Ratniece (Bulduru bibliotēkas vadītāja), J.Veinberga (Bulduru bibliotēkas lasītāja)

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr. 26 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”” precizēšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr. 537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā NNr. 288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu”

6.

Par saistošo noteikumu atcelšanu un atzīšanu par spēku zaudējušiem

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta nolikumā Nr. 9 „Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums”

10.

Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projektā “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli””

11.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. - 2024. gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

12.

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

13.

Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

14.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

15.

Par atbalstu dalībai Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Atbalsta biedrības projektu pieteikumu konkursā “Iedvesmas bibliotēka” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

16.

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju un Bulduru bibliotēkas pārcelšanu

17.

Par būves nojaukšanu Bišu ielā 24, Jūrmalā

18.

Par būves nojaukšanu Brocēnu ielā 3, Jūrmalā

19.

Par būvju nojaukšanu Jāņa Pliekšāna ielā 71, Jūrmalā

20.

Par būves nojaukšanu Mežsargu ielā 9, Jūrmalā

21.

Par detālplānojuma zemesgabalam 18. līnijā 1A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

22.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā, apstiprināšanu

23.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 15. septembra lēmumā Nr. 458 “Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu”

25.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas (4.0) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

26.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-202, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

27.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-520, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

32.

Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

33.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Vienības prospekts 8005, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

34.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Pērkona iela 8002, Jūrmalā un Dārzkopības iela 6820, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2022.gada 30.jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu”

·

Izglītības pārvaldes nolikums

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmumā Nr. 226 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem”

·

Par zemesgabala 23. līnija 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

·

Par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

·

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Vaivari 0092, Jūrmalā nomu

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 103 “Par Eiropas Savienības „Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) programmas sadarbības partnerības izglītības sektorā projekta “SMILE”/”SMAIDS” Nr. KA220-SCH-121B722C īstenošanu”

·

Par papildus finanšu līdzekļu piesaisti Jūrmalas Futbola skolas mērķu sasniegšanai

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr. 26 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”” precizēšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr. 537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr. 288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022.gada 30.jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu”

7.

Par saistošo noteikumu atcelšanu un atzīšanu par spēku zaudējušiem

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta nolikumā Nr. 9 „Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums”

11.

Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projektā “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli””

12.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. - 2024. gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

13.

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

14.

Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

15.

Izglītības pārvaldes nolikums

16.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

17.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmumā Nr. 226 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem”

18.

Par atbalstu dalībai Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Atbalsta biedrības projektu pieteikumu konkursā “Iedvesmas bibliotēka” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

19.

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju un Bulduru bibliotēkas pārcelšanu

20.

Par būves nojaukšanu Bišu ielā 24, Jūrmalā

21.

Par būves nojaukšanu Brocēnu ielā 3, Jūrmalā

22.

Par būvju nojaukšanu Jāņa Pliekšāna ielā 71, Jūrmalā

23.

Par būves nojaukšanu Mežsargu ielā 9, Jūrmalā

24.

Par detālplānojuma zemesgabalam 18. līnijā 1A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

25.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā, apstiprināšanu

26.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 15. septembra lēmumā Nr. 458“Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu”

28.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas (4.0) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

29.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-202, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

30.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-520, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

35.

Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

36.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Vienības prospekts 8005, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

37.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Pērkona iela 8002, Jūrmalā un Dārzkopības iela 6820, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

38.

Par zemesgabala 23. līnija 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39.

Par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

40.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Vaivari 0092, Jūrmalā nomu

41.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 103 “Par Eiropas Savienības „Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) programmas sadarbības partnerības izglītības sektorā projekta “SMILE”/”SMAIDS” Nr. KA220-SCH-121B722C īstenošanu”

42.

Par papildus finanšu līdzekļu piesaisti Jūrmalas Futbola skolas mērķu sasniegšanai

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 375)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Izsakās:

I.Kausiniece izsaka priekšlikumu uz nākamo domes sēdi sagatavot lēmuma projektu par algu palielināšanu sociālajiem pedagogiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Par Jūrmalas domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr. 26 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”” precizēšanu (lēmums Nr. 376)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr. 26 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”” precizēšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr. 537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr. 377)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr. 537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr. 288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu” (lēmums Nr. 378)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr. 288 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu”.

6. Grozījumi Jūrmalas domes 2022.gada 30.jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu” (lēmums Nr. 379)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 4 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars, I.Dālderis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022.gada 30.jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu”.

7. Par saistošo noteikumu atcelšanu un atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr. 42)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par saistošo noteikumu atcelšanu un atzīšanu par spēku zaudējušiem.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (saistošie noteikumi Nr. 43)

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

(saistošie noteikumi Nr. 44)

Ziņotājs:

E.Silova

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektiem (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta nolikumā Nr. 9 „Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” (nolikums Nr. 67)

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka ir sagatavota nolikuma projekta 6 un 7.punkta precizētā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumiem (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta nolikumā Nr. 9 „Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums”.

11. Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projektā “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli”” (lēmums Nr. 380)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par līdzdalības noslēgšanu biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projektā “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli””.

12. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. - 2024. gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr. 381)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. - 2024. gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

13. Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (saistošie noteikumi Nr. 45)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

14. Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (noteikumi Nr. 9)

Ziņotājs:

I.Vasmanis ziņo, ka, saskaņā ar Izglītības komitejā lemto, ir nepieciešams precizēt noteikumu 3.punkta redakciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu ar precizējumiem (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

15. Izglītības pārvaldes nolikums (nolikums Nr. 68)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Izglītības pārvaldes nolikumu.

16. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 46)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavoti  papildinājumi saistošo noteikumu projektam, kā arī aicina deputātus atbalstīt vēl šādus papildu budžeta grozījumus:

- JVĢ uzturēšanas tāmē pārkārtojumi saistībā ar Slokas pamatskolas likvidāciju;

- PVN nomaksa no pašvaldības ieņēmumiem par tirdzniecību publiskās vietās nomu un citiem iznomāšanas ieņēmumiem;

- tiek palielināti budžeta ieņēmumi par 209 EUR, kas ir ieņemti privatizācijas rezultātā, no kuriem 84 EUR tiek atskatīti valstij.

Izsakās:

U.Kronblūms aicina neatbalstīt papildu 60 000 EUR piešķiršanu Kauguru svētku organizēšanai, bet novirzīt tos Bulduru bibliotēkas komunālajiem maksājumiem turpmākajiem 3 gadiem.

I.Dālderis izsakās, ka gan iepriekš, gan Kultūras komitejā ir atbalstījis priekšlikumu par papildu līdzekļu piešķiršanu Kauguru svētkiem, jo diezgan labi zin, ka Jūrmalai nauda pietiek gan šo svētku organizēšanai, gan arī citam, nerunājot pat par salīdzinoši sīkajiem izdevumiem, kas saistīti ar bibliotēku uzturēšanu, jo līdz š g. 1.jūlijam pašvaldība ir saņēmusi iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārpildi par 4 milj., kas nav ieplānota šī gada budžetā. Protams budžeta izdevumi daudzās pozīcijās pieaugs, bet, viņaprāt, uz ar kultūru saistītiem pasākumiem un lietām nebūtu jātaupa.

J.Asars aicina neatbalstīt papildu 60 000 EUR piešķiršanu Kauguru svētku organizēšanai, redzot to, kāda ekonomiska krīze tuvojās.

G.Truksnis - attiecībā uz deputāta I.Dāldera minēto 4 milj. iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārpildi uzskata, ka gada beigās tā noteikti tāda nebūs, viņaprāt, tā varētu būt tuvu tai, kāda ir ieplānota budžetā. Savukārt par Kauguru svētkiem, iepriekš uzņemto saistību apjoms 150 000 EUR apmērā jau tika pārlikts šī gada budžetā un bija saprotams, ka, ja šie svētki šogad notiks, tad šī summa būs jākoriģē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”.

17. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmumā Nr. 226 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem” (lēmums Nr. 382)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmumā Nr. 226 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem”.

18. Par atbalstu dalībai Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Atbalsta biedrības projektu pieteikumu konkursā “Iedvesmas bibliotēka” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (lēmums Nr. 383)

Ziņotājs:

M.Jēkabsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Atbalsta biedrības projektu pieteikumu konkursā “Iedvesmas bibliotēka” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

19. Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju un Bulduru bibliotēkas pārcelšanu (lēmums Nr. 384)

Ziņotājs:

M.Jēkabsone sniedz prezentāciju par sagatavoto lēmuma projektu.

Izsakās:

U.Kronblūms izsakās, ka, viennozīmīgi, mērķis ir ilgtermiņā šo ēku atsavināt, lai gan tiek minēti dažādi citi iegansti - apkures problēmas, pārvietošana utt. Ir iespaids, ka daļai deputātu ir nepieciešams mazizglītots cilvēks, kurš nelasa un nedomā. Aicina neatbalstīt sagatavoto priekšlikumu, saglabāt šo kultūrēku un ar lēmumu noteikt termiņu, kad Bulduru bibliotēka atgriežas esošajā ēkā, kas ir nepieciešams visas Bulduru apkaimes iedzīvotājiem.

I.Dālderis pievienojas U.Kroblūmam, arī aicinot deputātus šodien nepieņemt šo lēmumu, atlikt to kā minimums līdz tam brīdim, kamēr tiek atbildēts uz visiem šodien uzdotajiem jautājumiem – vai ir pilnīga skaidrība, kurās telpās šīs bibliotēkas atradīsies, kas notiks ar šiem īpašumiem tālāk un tikai pēc tam lemt par bibliotēku slēgšanu. Asaru bibliotēkas ēkas sakārtošana būtu tikai neliela izdevumu pozīcija pašvaldības budžetā. Arī Bulduru bibliotēkas nolietojums 2019.gadā bija tikai 20 visas nesošās konstrukcijas ir kārtībā, izdevumi būtu salīdzinoši niecīgi. Ir ļoti svarīgi, lai šajā apkaimē pakalpojumi būtu pieejami pilnā apmērā, nevis trīs mazās telpās. Viss liecina, ka ir plānota steidzīga šī īpašuma atsavināšana. Uzskata, ka šādā veidā nedrīkst rīkoties ar publiskiem īpašumiem. Vēlreiz aicina deputātus šo jautājumu šodien atlikt un izvērtēt to noteiktā lietu secībā.

J.Veinberga (Bulduru bibliotēkas lasītāja) izsaka Bulduru bibliotēkas lasītāju viedokli par sagatavoto lēmuma projektu. Aicina deputātus šodien atlikt šī lēmuma pieņemšanu un nopietni to izvērtēt.

R.Parasigs-Parasiņš aicina neatbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Šajā sēdē lemjot par budžeta grozījumiem, tika pieminēta SKDS aptauja, kurā 65% apjautāto vēlās Kauguru svētkus un balstoties uz to, tika piešķirti papildu budžeta līdzekļi šo svētku organizēšanai. Sakarā ar bibliotēku telpu reorganizāciju, tika saņemti vairāk kā 1000 iedzīvotāju iesniegumu, kur visos 100% iedzīvotāji norādīja, ka viņiem šī bibliotēka ir vajadzīga un lūdza šo bibliotēku saglabāt. Aicina deputātus atbalstīt arī šo iedzīvotāju vajadzību pēc bibliotēkas, pēc grāmatām, pēc informācijas un zināšanām. Personīgi uzskata, ka bibliotēkas noteikti nevar būt par daudz un, tādai bagātai pilsētai kā Jūrmala šie salīdzinoši nelielie izdevumi neko nemainīs, bet bibliotēku likvidēšana un pārcelšana iedzīvotājiem gan daudz ko mainīs. Tāpēc aicina deputātus balsot pēc sirdsapziņas un pieņemt pilsētai vajadzīgu un pareizu lēmumu.

J.Asars uzskata, ka valsts pārvaldei jādarbojas tomēr sabiedrības interesēs, un sabiedrība ir izteikusi savu viedokli ar jau minētajiem 1200 parakstiem par šo bibliotēku saglabāšanu. Aicina deputātus cienīt sabiedrības intereses.

G.Truksnis - ir saņemti 1200 iedzīvotāju paraksti pret sagatavoto lēmuma projektu, bet sabiedrības intereses tomēr pārstāv ievēlētie deputāti, kuri vērtē un spriež par pilsētas kopīgo labumu, protams, ieklausoties sabiedrības pārstāvjos un sabalansējot visas sabiedrības intereses.

Par vairākkārtējiem izteikumiem, ka Jūrmala ir bagāta pilsēta, vērš uzmanību, ka Jūrmala iemaksā ļoti ievērojamus budžeta līdzekļus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un Jūrmalas galvenās prioritātes ir sociālā programma, sociālā palīdzība, vides sakopšana u.c.

Šodien publiski izskanot informācijai par ievērojamu ienākumu pārpildi pašvaldības budžetā, skaidro, ka budžeta atlikumi ir sadalīti budžeta izdevumu pozīcijās un pārpilde gada beigās parādās tikai tāpēc, ka kavējas vai netiek izpildīti kādi plānotie iepirkumi vai citādi, bet noteikti tās nav rezerves, ar kurām var brīvi rīkoties. Protams, šobrīd arī tiek domāts par gaidāmo ekonomisko situāciju un taupības režīma ieviešanu.

Pārceļot Bulduru bibliotēku uz ēku Jūrmalas teātrī, jāņem vērā, ka tiks saglabāti visi iepriekš iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi (kopēšana, interneta izmantošana, grāmatu izsniegšana) un to, ka iedzīvotājiem pilsētā tiek nodrošināts bezmaksas transports. Attiecībā par Latvijas Bibliotēku padomes lēmumu, tas ir rekomendējošs, ņemot vērā, ka Jūrmalā ir Centrālā bibliotēka un tā netiek likvidēta, bet tiek reorganizētas tās apakšstruktūras. Par esošās Bulduru bibliotēkas ēkas turpmāko izmantošanu tiks vērtēts un lemts, protams, ja tā nav nepieciešama pašvaldībai, tā ir jāatsavina.

Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 4 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars, I.Dālderis), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju un Bulduru bibliotēkas pārcelšanu.

20. Par būves nojaukšanu Bišu ielā 24, Jūrmalā (lēmums Nr. 385)

21. Par būves nojaukšanu Brocēnu ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr. 386)

22. Par būvju nojaukšanu Jāņa Pliekšāna ielā 71, Jūrmalā (lēmums Nr. 387)

23. Par būves nojaukšanu Mežsargu ielā 9, Jūrmalā (lēmums Nr. 388)

Ziņotājs:

G.Ūķis

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Bišu ielā 24, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Brocēnu ielā 3, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Jāņa Pliekšāna ielā 71, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu Mežsargu ielā 9, Jūrmalā.

24. Par detālplānojuma zemesgabalam 18. līnijā 1A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 389)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam 18. līnijā 1A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

25. Par detālplānojuma zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 390)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, I.Dālderis), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā, apstiprināšanu.

26. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 391)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 4 (U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 15. septembra lēmumā Nr. 458 “Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu” (lēmums Nr. 392)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 15. septembra lēmumā Nr. 458 “Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu”.

28. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas (4.0) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 393)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir nepieciešams precizēt:

· Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.pielikuma karti attiecībā uz ēku kultūrvēsturisko vērtības līmeni, novēršot tehnisku neprecizitāti;

· ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas shēmas atbilstoši aktuālajai situācijai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanā;

· Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos prasības attiecībā uz brīvo zaļo teritoriju.

M.Kalvāne sniedz prezentāciju par sagatavoto lēmuma projektu.

Izsakās:

U.Kronblūms apliecina, ka nav nevienā partijā. Neatbalsta un aicina arī pārējos deputātus neatbalstīt šādu teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, jo nav ņemti vērā iedzīvotāju iebildumi un kompetento iestāžu atzinumi. Dabas teritorijas tiek iznīcinātas tieši tur, kur tās visvairāk būtu jāsaglabā. Ilgtermiņā pilsētai un tās iedzīvotājiem, neapšaubāmi, būs zaudējumi.

R.Parasigs-Parasiņš - tā kā tika saņemti vairāki tūkstoši iedzīvotāju paraksti pret meža apbūvi Jaundubultos, Poruka prospektā un kas nav ņemti vērā Teritorijas plānojuma grozījumu jaunajā redakcijā, izsaka priekšlikumu apbūves teritoriju DzS3 robežās no Pumpuru vsk. līdz Abavas ielai mainīt uz dabas teritoriju DA3.

G.Truksnis izsakās, ka šis iedzīvotāju izteiktais priekšlikums ir ņemts vērā daļēji, apbūvi paredzot tikai starp grāvjiem, kas ir tālāk no Poruka prospekta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Parasigs-Parasiņa priekšlikumu (“par” – 4 (I.Dālderis, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 3 (U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “atturas” – 1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas (4.0) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Iziet M.Stulpiņš.

29. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-202, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 394)

30. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-520, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 395)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), M.Stulpiņš izgājis, nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-202, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

2. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-520, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

31. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 396)

32. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 397)

33. Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 398)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), M.Stulpiņš izgājis, nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 62, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

34. Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 399)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), M.Stulpiņš izgājis, nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

35. Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 400)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), M.Stulpiņš izgājis, nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

Ienāk M.Stulpiņš.

36. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Vienības prospekts 8005, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmumsNr. 401)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” – 4 (I.Dālderis, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Vienības prospekts 8005, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

37. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Pērkona iela 8002, Jūrmalā un Dārzkopības iela 6820, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 402)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Pērkona iela 8002, Jūrmalā un Dārzkopības iela 6820, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

38. Par zemesgabala 23. līnija 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 403)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala 23. līnija 1A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

39. Par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, daļas atsavināšanu (lēmums Nr. 404)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, daļas atsavināšanu.

40. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Vaivari 0092, Jūrmalā nomu (lēmums Nr. 405)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms uzskata, ka, jau kopš 2017.gada, dīvainā veidā tiek lobētas īpašnieka intereses, kurš patvaļīgi ir aizņēmis pašvaldībai piederošo zemesgabalu un uzcēlis žogu. Aicina neatbalstīt nomas līguma noslēgšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 2 (U.Kronblūms, I.Dālderis), “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala (zemes starpgabala) Vaivari 0092, Jūrmalā nomu.

41. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 103 “Par Eiropas Savienības „Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) programmas sadarbības partnerības izglītības sektorā projekta “SMILE”/”SMAIDS” Nr. KA220-SCH-121B722C īstenošanu” (lēmums Nr. 4060)

Ziņotājs:

I.Aroniete

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 103 “Par Eiropas Savienības „Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) programmas sadarbības partnerības izglītības sektorā projekta “SMILE”/”SMAIDS” Nr. KA220-SCH-121B722C īstenošanu”.

42. Par papildus finanšu līdzekļu piesaisti Jūrmalas Futbola skolas mērķu sasniegšanai (lēmums Nr. 407)

Ziņotājs:

K.Gorkšs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par papildus finanšu līdzekļu piesaisti Jūrmalas Futbola skolas mērķu sasniegšanai.

Sēde slēgta plkst.12.00.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2022.gada 15.septembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G. Truksnis

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF