Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 408

protokols Nr. 14, 2. punkts

Par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas
numurs GF2350, izsoles rezultātu apstiprināšanu
un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas dome 2022. gada 30. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 270 “Par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, atsavināšanu” par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, ( turpmāk – Kustamā manta) pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 1800 euro (viens tūkstotis astoņi simti euro), izsoles soli 50 euro (piecdesmit euro) un izsoles dalības maksu 20 euro (divdesmit euro), kā arī apstiprināja Kustamās mantas izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv izsludinātajā izsolē noteiktajā pieteikšanās termiņā no 2022. gada 18. jūlija līdz 2022. gada 28. jūlijam tika reģistrēti seši izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks Vārds Uzvārds personas kods, (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā kustamās mantas cena ir 3700 euro (trīs tūkstoši septiņi simti euro), kas paaugstināta par 38 izsoles soļiem.

Atbilstoši izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā 2022. gada 25. jūlijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 180 euro (viens simts astoņdesmit euro) un 2022. gada 11. augustā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 3520 euro (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit euro), līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 6.5. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt Kustamās mantas izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 36. panta pirmo daļu, izsoles noteikumu 6.9. apakšpunktu, 2022. gada 9. augusta aktu par kustamas mantas pārdošanu izsolē 2840591/0/2022-AKT, Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt no 2022. gada 18. jūlija līdz 2022. gada 8. augustam notikušās Kustamās mantas - transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, izsoles rezultātus un pārdot Kustamo mantu izsoles uzvarētājam, par pirkuma maksu 3700 euro (trīs tūkstoši septiņi simti euro).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Juridiski administratīvās pārvaldes Saimniecības nodaļai virzīt parakstīšanai Kustamās mantas pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas administrāciju Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt Kustamās mantas pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF