Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr.14

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Jānis Lediņš, Ieva Taranda, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Mārtiņš Stulpiņš, Uldis Kronblūms, Ints Dālderis, Romāns Mežeckis

Sēdē nepiedalās deputāti:

Jānis Asars, Dace Riņķe, Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i.

Emīls Rokjānis

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks

Salvis Miķelsons

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Laura Jaundāldere

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Saimniecības nodaļas vadītāja vietniece

Dace Galandere

Sporta servisa centra vadītāja p.i.

Zigmunds Pavlovskis

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Zane Podniece

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Sociālo pakalpojumu centra "Jaundubulti" direktors

Uģis Iskrovs

Jūrmalas muzeja direktors

Ernests Sviklis

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore

Māra Jēkabsone

Jaundubultu pamatskolas direktors

Ēriks Annuškāns

SIA “ Dzintaru koncertzāles” vecākā grāmatvede

Inese Straudovska

SIA “Jūrmalas ūdens” valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

SIA "Jūrmalas siltums" valdes priekšsēdētājs

Valdis Vītoliņš

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

3.

Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu

4.

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

6.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas "Erasmus+" aktivitātes "Maza mēroga partnerības projekti" atklātā projektu konkursā

7.

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu

8.

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, slēgšanu, demontāžu un Jūrmalas Majoru vidusskolas sporta laukuma projekta izstrādi

9.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

10.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Asaru prospektā 26, Jūrmalā, konservāciju

11.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 62, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

12.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

13.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vilhelma Purvīša ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

14.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā

15.

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 44-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

16.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

17.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

18.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-502, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

19.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-322, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

20.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-508, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

21.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-526, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

22.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

23.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

24.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

25.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

26.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

27.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

28.

Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

29.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu

30.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

31.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

32.

Par nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu un nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, izslēgšanu no Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījuma

33.

Par dzīvojamām mājām Ātrā ielā 8, Jūrmalā, un Ātrā ielā 8 k-1, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1.redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

·

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 13000220101, 13000220131 un 13000220130 Jūrmalā, robežu pārkārtošanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā

·

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumā Nr. 299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr. 9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam” 2. redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu”

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

·

Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 20. aprīļa nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums”

·

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

·

Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

·

Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” maksas pakalpojumiem

·

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Programmas “Latvijas Skolas soma” satura radīšana” projektu iesniegumu konkursā

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 35 “Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas nolikums”

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28. septembra nolikumā Nr. 37 “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 15. oktobra nolikumā Nr. 38 “Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums”

·

Par Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu

·

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas iedzīvotāju kartes sistēmas uzturēšanai un tehniskajam atbalstam

·

Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" projekta “Daudzveidīgas koncertprogrammas nodrošināšana Dzintaru koncertzālē pēcpandēmijas apstākļos 2022. un 2023. gadā” īstenošanu

·

Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātes “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” atklātā projektu iesniegumu konkursā

·

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. un 13.1.3 specifisko atbalsta mērķu 13.1.3.1. pasākuma piektās atlases kārtas papildus uzsaukumā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”

·

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros” īstenošanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – 2 (U.Kronblūms, I.Dālderis), “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, I.Dālderis)), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

3.

Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu

4.

Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1.redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

5.

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

7.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas "Erasmus+" aktivitātes "Maza mēroga partnerības projekti" atklātā projektu konkursā

8.

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu

9.

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, slēgšanu, demontāžu un Jūrmalas Majoru vidusskolas sporta laukuma projekta izstrādi

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

11.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”

12.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Asaru prospektā 26, Jūrmalā, konservāciju

13.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 62, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

14.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

15.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vilhelma Purvīša ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

16.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā

17.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 13000220101, 13000220131 un 13000220130 Jūrmalā, robežu pārkārtošanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā

18.

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 44-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

19.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

20.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

21.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-502, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

22.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-322, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

23.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-508, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

24.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-526, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

25.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

26.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

27.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

28.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

30.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

31.

Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

32.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu

33.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

34.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

35.

Par nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu un nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, izslēgšanu no Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījuma

36.

Par dzīvojamām mājām Ātrā ielā 8, Jūrmalā, un Ātrā ielā 8 k-1, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu

37.

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumā Nr. 299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr. 9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam” 2. redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu”

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

40.

Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

41.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

42.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 20. aprīļa nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums”

43.

Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

44.

Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

45.

Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” maksas pakalpojumiem

46.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Programmas “Latvijas Skolas soma” satura radīšana” projektu iesniegumu konkursā

47.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 35 “Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas nolikums”

48.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28. septembra nolikumā Nr. 37 “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”

49.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 15. oktobra nolikumā Nr. 38 “Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums”

50.

Par Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu

51.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas iedzīvotāju kartes sistēmas uzturēšanai un tehniskajam atbalstam

52.

Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" projekta “Daudzveidīgas koncertprogrammas nodrošināšana Dzintaru koncertzālē pēcpandēmijas apstākļos 2022. un 2023. gadā” īstenošanu

53.

Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātes “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” atklātā projektu iesniegumu konkursā

54.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. un 13.1.3 specifisko atbalsta mērķu 13.1.3.1. pasākuma piektās atlases kārtas papildus uzsaukumā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”

55.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros” īstenošanu

2. Par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 408)

Ziņotājs:

D.Galandere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr. 409)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – 2 (U.Kronblūms, I.Dālderis), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu.

4. Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1. redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai (lēmums Nr. 410)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1. redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

5. Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu (lēmums Nr. 411)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Taranda un I.Kārkliņa nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” (lēmums Nr. 412)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā””.

7. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas "Erasmus+" aktivitātes "Maza mēroga partnerības projekti" atklātā projektu konkursā (lēmums Nr. 413)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas "Erasmus+" aktivitātes "Maza mēroga partnerības projekti" atklātā projektu konkursā.

8. Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu (lēmums Nr. 414)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu.

9. Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, slēgšanu, demontāžu un Jūrmalas Majoru vidusskolas sporta laukuma projekta izstrādi (lēmums Nr. 415)

Ziņotājs:

Z.Pavlovskis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, slēgšanu, demontāžu un Jūrmalas Majoru vidusskolas sporta laukuma projekta izstrādi.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 416)

Ziņotājs:

L.Tesnova ziņo, ka ir nepieciešams papildināt lēmuma projekta 4. punktu, izsakot to šādā redakcijā”:

“4. Lēmuma 1.3. un 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī, izņemot 1.3.6. apakšpunktu, kas stājas spēkā 2022. gada 21. oktobrī”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

11. Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 47)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavota saistošo noteikumu projekta papildinātā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projekta papildināto redakciju (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”.

12. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Asaru prospektā 26, Jūrmalā, konservāciju (lēmums Nr. 417)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Asaru prospektā 26, Jūrmalā, konservāciju.

13. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 62, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 418)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 62, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

14. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 419)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

15. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vilhelma Purvīša ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 420)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vilhelma Purvīša ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā (lēmums Nr. 421)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā.

17. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 13000220101, 13000220131 un 13000220130 Jūrmalā, robežu pārkārtošanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā (lēmums Nr. 422)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 13000220101, 13000220131 un 13000220130 Jūrmalā, robežu pārkārtošanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā.

18. Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 44-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr. 423)

19. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā (lēmums Nr. 424)

20. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 425)

21. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-502, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

(lēmums Nr. 426)

22. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-322, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr. 427)

23. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-508, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr. 428)

24. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-526, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr. 429)

25. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr. 430)

26. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 431)

27. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 432)

28. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 433)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 44-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

2. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.

3. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-502, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-322, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-508, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-526, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

8. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

9. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

10. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

11. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 434)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

30. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 435)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

31. Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 436)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr. 437)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu.

33. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 438)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

34. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 439)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

35. Par nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu un nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, izslēgšanu no Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījuma (lēmums Nr. 440)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – 2 (U.Kronblūms, I.Dālderis), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu un nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, izslēgšanu no Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījuma.

36. Par dzīvojamām mājām Ātrā ielā 8, Jūrmalā, un Ātrā ielā 8 k-1, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu (lēmums Nr. 441)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamām mājām Ātrā ielā 8, Jūrmalā, un Ātrā ielā 8 k-1, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu.

37. Par neapdzīvojamās telpas Nr. 704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 442)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr. 704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

38. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumā Nr. 299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr. 9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam” 2. redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu” (lēmums Nr. 443)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumā Nr. 299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr. 9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam” 2. redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu”.

39. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

(lēmums Nr. 444)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”.

40. Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (saistošie noteikumi Nr. 48)

Ziņotājs:

L.Jaundāldere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

41. Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr. 49)

Ziņotājs:

Z.Podniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

42. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 20. aprīļa nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums” (nolikums Nr. 69)

Ziņotājs:

M.Jēkabsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – 1 (I.Dālderis), “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 20. aprīļa nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums”.

43. Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim (lēmums Nr. 445)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim

44. Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 446)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

45. Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” maksas pakalpojumiem

(lēmums Nr. 447)

Ziņotājs:

U.Iskrovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” maksas pakalpojumiem.

46. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Programmas “Latvijas Skolas soma” satura radīšana” projektu iesniegumu konkursā (lēmums Nr. 448)

Ziņotājs:

E.Sviklis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Programmas “Latvijas Skolas soma” satura radīšana” projektu iesniegumu konkursā.

47. Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 35 “Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas nolikums” (nolikums Nr. 70)

Ziņotājs:

Ē.Annuškāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 35 “Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas nolikums”.

48. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28. septembra nolikumā Nr. 37 “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums” (nolikums Nr. 71)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28. septembra nolikumā Nr. 37 “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”/

49. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 15. oktobra nolikumā Nr. 38 “Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums” (nolikums Nr. 72)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 15. oktobra nolikumā Nr. 38 “Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums”.

50. Par Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu (lēmums Nr. 449)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu.

51. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas iedzīvotāju kartes sistēmas uzturēšanai un tehniskajam atbalstam (lēmums Nr. 450)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), pret” – 1 (I.Dālderis), “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas iedzīvotāju kartes sistēmas uzturēšanai un tehniskajam atbalstam.

52. Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" projekta “Daudzveidīgas koncertprogrammas nodrošināšana Dzintaru koncertzālē pēcpandēmijas apstākļos 2022. un 2023. gadā” īstenošanu (lēmums Nr. 451)

Ziņotājs:

I.Straudovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" projekta “Daudzveidīgas koncertprogrammas nodrošināšana Dzintaru koncertzālē pēcpandēmijas apstākļos 2022. un 2023. gadā” īstenošanu.

53. Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātes “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” atklātā projektu iesniegumu konkursā (lēmums Nr. 452)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātes “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” atklātā projektu iesniegumu konkursā.

54. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. un 13.1.3 specifisko atbalsta mērķu 13.1.3.1. pasākuma piektās atlases kārtas papildus uzsaukumā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” (lēmums Nr. 453)

Ziņotājs:

M.Strazds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. un 13.1.3 specifisko atbalsta mērķu 13.1.3.1. pasākuma piektās atlases kārtas papildus uzsaukumā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”.

55. Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros” īstenošanu (lēmums Nr. 454)

Ziņotājs:

V.Vītoliņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, I.Dālderis, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Mežeckis), pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros” īstenošanu.

Sēde slēgta plkst.11.00.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2022. gada 20. oktobrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G. Truksnis

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF