Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 413

protokols Nr. 14, 7. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
programmas “Erasmus+” aktivitātes “Maza mēroga
partnerības projekti” atklātā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61. panta pirmo un ceturto daļu, Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikuma Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikuma” 17.10 apakšpunktu un Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta nolikuma Nr. 68 “Izglītības pārvaldes nolikums” (turpmāk – Nolikums) 8.10 apakšpunktu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.- 2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu” 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” “g” apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R.3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” uzdevumā Nr. 161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” noteikto un atbilstoši Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajam “Erasmus+” 2022. gada otrajam “Partnerības sadarbībai” (KA2) projektu konkursam, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas “Erasmus+” aktivitātes “Maza mēroga partnerības projektu konkursā” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „ Neformālās izglītības metodes mācību darbā ar riska jauniešiem, kuras apgūst jaunie pedagogi (jaunieši) ” / “Non-formal learning methods in teaching work with young people at risk, which are learning by young teachers (youths)” (turpmāk - Projekts) partnerībā ar potenciālajiem sadarbības partneriem no Somijas, Polijas un Turcijas.

2. Noteikt Projekta mērķi:

2.1. Gūt starptautisku pieredzi;

2.2. Organizēt apmācības un pieredzes apmaiņas braucienus 20 jaunajiem pedagogiem, lai apgūtu neformālās izglītības metodes.

3. Noteikt ieguvumus no Projekta īstenošanas:

3.1. 20 Jūrmalas jaunie pedagogi apguvuši neformālās izglītības metodes darbam ar riska jauniešiem;

3.2. Pedagogi ieguvuši starptautisko pieredzi ārvalstu vizītēs pie sadarbības partneriem;

3.3. Iegūtās metodes pielietotas praktiskā darbībā Jūrmalas izglītības iestādēs.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

5. Noteikt, ka Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kā projekta sadarbības partnera attiecināmās izmaksas ir 60 000,00 euro (sešdesmit tūkstoši euro) 100 % apmērā “Erasmus+” finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 12 000,00 euro (divpadsmit tūkstoši euro) jeb līdz 20 % apmērā no 5. punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu projektu konkursa organizētājam līdz 2022. gada 4. oktobrim uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldei sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

8. Projekta norises gaitu pārraudzības Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF