Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 415

protokols Nr. 14, 9. punkts

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, slēgšanu,
demontāžu un Jūrmalas Majoru vidusskolas
sporta laukuma projekta izstrādi

Majoru sporta laukums tika projektēts un būvēts kā Jūrmalas Majoru vidusskolas sporta laukums un nodots ekspluatācijā 2008. gadā, kur skolas vajadzībām tika paredzēti basketbola, handbola un futbola laukumi, sektori vieglatlētikas disciplīnām, skrejceļš un nelielas tribīnes skatītājiem. Tika iegādāts inventārs: basketbola grozi, handbola/futbola vārti. Ņemot vērā lielo hokeja popularitāti, 2008. gada beigās Majoru sporta laukumā tika ierīkots ledus laukums, iegādājoties saldēšanas iekārtu ledus laukumam, kompresoru ledus uzturēšanai, ledus tīrāmo mašīnu, hokeja laukuma apmales un citu hokejam nepieciešamo inventāru, kā arī piebūvēja nepieciešamās divas ģērbtuves, lai halli var izmantot hokeja vajadzībām. Šādā veidā Jūrmalas Majoru vidusskolas sporta laukums faktiski tika pārveidots par ledus halli. Halles konstrukcija ir daļēji slēgta tipa hokeja halle, kuru var izmantot tikai no vēla rudens līdz agram pavasarim. Tā kā būves sākotnējais projektēšanas mērķis nebija ledus halle, tad jau pirmajos tās ekspluatācijas gados tika konstatēti būtiski būves trūkumi ziemas slidošanas pakalpojumu nodrošināšanai. Tiešo saules staru un vēja ietekmē ledus kusa, radot pārslodzi ledus uzturēšanas iekārtām, tās bojājot un patērējot neatbilstoši daudz elektroenerģiju. Šobrīd iekārtas kalpo jau 14 gadus un ir gan fiziski, gan morāli novecojušas.

Ņemot vērā Majoru sporta laukuma izmantošanas veidu, laika gaitā pašā būvē radās dažādas tehniska rakstura problēmas, kuras sākotnēji tika risinātas, veicot remontdarbus, bet laikam ejot būves tehniskais stāvoklis pasliktinājās, kas radīja šaubas par ēkas drošību.

2018. gada 5. oktobrī Jūrmalas pilsētas dome pasūtīja ēkas tehniskā stāvokļa novērtējumu, kuru veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARANTS-RĪGA”, reģ. Nr. 40003135274, un 2018. gada 10. decembrī saņēma atzinumu par Majoru sporta laukuma nesošo tērauda konstrukciju detalizētu izpēti, mehāniskās stiprības kontrolaprēķinus un pārseguma deformāciju tehnisko izpēti.

Pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GARANTS-RĪGA” atzinuma saņemšanas, Jūrmalas pilsētas dome vērsās par publisko ēku drošību atbildīgajā iestādē Būvniecības valsts kontroles birojā. 2018. gada 27. decembrī Būvniecības valsts kontroles birojs veica objekta apsekošanu un konstatēja, ka, lai arī būve liecina par nekvalitatīva projekta izstrādi un nekvalitatīvu būvniecību, nav pamata domāt par būves bīstamību, ja regulāri tiek tīrīts sniegs no visa jumta laukuma, un tiek veikts objekta nesošo konstrukciju deformāciju monitorings.

Sekojot norādījumiem, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība turpināja ekspluatēt Majoru sporta laukumu, bet 2022. gada 4. aprīlī par būves apsaimniekošanu atbildīgā iestāde Jūrmalas Sporta servisa centrs vērsās ar ziņojumu pie Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora, kurā norādīja, ka neskatoties uz spēkā esošajiem atzinumiem, Majoru sporta laukuma tehniskais stāvoklis ir neatbilstošs sporta nodarbībām, īpaši jumta segums un konstrukcija, kā arī kļūst arvien finansiāli neizdevīgāk nodrošināt ledus saldēšanu dēļ pieaugošām elektroenerģijas cenām un novecojušās ledus uzturēšanas sistēmas.

2022. gada 21. aprīlī tika izdots Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīkojums Nr. 1.1-14/22/120 “Par Majoru sporta laukuma Rīgas ielā 1, Jūrmalā ekspluatācijas pārtraukšanu”, kurā bez ekspluatācijas pārtraukšanas Jūrmalas Sporta servisa centram tika dots uzdevumus nodrošināt jauna tehniskā atzinuma saņemšanu no neatkarīga eksperta.

Pamatojoties uz minēto rīkojumu, Jūrmalas Sporta servisa centrs iepirkuma rezultātā no SIA “CMB”, reģ. Nr. 43603024025 pasūtīja neatkarīga eksperta atzinumu par Majoru sporta laukuma ekspluatāciju. Iepazīstoties ar SIA “CMB” tehnisko novērtējumu, tika secināts, ka Majoru sporta laukums neatbilst valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem - Būvniecības likuma 9. panta otrās daļas 1. punktā noteiktajām būves būtiskajām prasībām - mehāniskā stiprība un stabilitāte un būvi nedrīkst ekspluatēt.

Izvērtējot visus saņemtos ekspertu atzinumus un ieteikumus, un apkopojot iespējamās izmaksas, Jūrmalas Sporta servisa centrs ir secinājis, ka šobrīd Majoru sporta laukums nav ekspluatējams un būtu racionāli Majoru sporta laukuma vietā izveidot Jūrmalas Majoru vidusskolai āra sporta laukumu vispārējās izglītības sporta programmu īstenošanai. Skolai šobrīd nav sava sporta laukuma, un sporta nodarbības siltos laika apstākļos tiek aizvadītas skolai pieejamā apkārtējā publiskā infrastruktūrā.

Jūrmalas Majoru vidusskolā vispārējo izglītības programmu šobrīd apgūst 450 izglītojamo. Sporta laukuma izveide atslogotu arī citu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīcībā esošo sporta infrastruktūru, jo tajā savas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas īstenotu Jūrmalas Sporta skola un Jūrmalas Futbola skola.

Izvērtējot augstāk minēto un Jūrmalas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2022. gada 8. septembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-23/7), Jūrmalas dome nolemj:

1. Jūrmalas Sporta servisa centram nodrošināt Majoru sporta laukuma slēgšanu ar lēmuma pieņemšanu un demontāžu 2023. gadā.

2. Jūrmalas Sporta servisa centram 2023. gadā nodrošināt projekta izstrādi Jūrmalas Majoru vidusskolas sporta laukuma būvniecībai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF