Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 437

protokols Nr. 14, 32. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12,
Jūrmalā, atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 6552, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 43 ar kopējo platību 49,5 m2, kopīpašuma 4745/192154 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5701 001 un kopīpašuma 4745/192154 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5701, kura kopējā platība ir 1898 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 43) 2008. gada 14. maijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6078 43.

Dzīvokļa īpašums Nr. 43 ir divistabu dzīvoklis, kas atrodas piecstāvu dzīvojamās mājas piektajā stāvā.

Par dzīvojamo telpu Jelgavas ielā 12-43, Jūrmalā, 2017. gada 13. maijā noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 1.2-16.2.1/677 ar Vārds Uzvārds (turpmāk – īrniece) uz nenoteiktu laiku. Šobrīd dzīvokļa īpašumā Nr. 43 ir deklarētas trīs personas.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk - Administrācija) 2022. gada 18. martā saņemts īrnieces iesniegums (reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-39/22S-5359) ar lūgumu atsavināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 43. Īrniece atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4. panta ceturtās daļas 5. punktā noteiktajam personu lokam, kas var ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņa vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Atsavināšanas likuma 45. panta trešā daļa noteic, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Atsavināšanas likuma 45. panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Izskatot atsavināšanas ierosinājumu tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, līdz ar to īrniece ir tiesīga pirkt dzīvokļa īpašumu Nr. 43, kā arī īrnieks un viņa ģimenes locekļi 2022. gada 2. septembrī pie Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāra Santas Terjohinas ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, ka īrēto dzīvokļa īpašumu Nr. 43 iegūs īpašumā Vārds Uzvārds .

Ņemot vērā iepriekš minēto mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu saņemšanas dienas īrniekam jāpaziņo Administrācijai par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Atsavināšanas likuma 45. panta piektā daļa).

Atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona un šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Administrācijai nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr. 43 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, jo no visiem 43 dzīvokļa īpašumiem 42 dzīvokļa īpašumi ir privatizēti (pašvaldībai pieder viens dzīvoklis).

Dzīvokļa īpašumam Nr. 43 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 30. martā

VZD kadastrālā vērtība 2022. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 11. aprīlī

47 000

22 361

8 857,17

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 13. aprīļa sēdē (protokola Nr. 8.2-7/4) nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr. 43 saskaņā ar sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteikto tirgus vērtību 47 000 euro, kas palielināta par īpašuma vērtēšanas izdevumiem, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu un dzīvokļa īpašumu Nr. 43 piedāvāt iegādāties dzīvokļa īpašuma īrniekam vai viņa ģimenes locekļiem pēc savstarpēji noslēgtās notariāli apliecinātās vienošanās, kā arī nolēma, ka dzīvokļa īpašums Nr. 43 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, kā to noteic Atsavināšanas likuma 36. panta trešā daļa.

Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 1. augusta vēstuli Nr. 1-132/5422 “Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu”, dzīvokļa īpašuma Nr. 43 nosacītā cenā netiek iekļauti sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” dzīvokļa īpašuma Nr. 43 novērtēšanas izdevumi - 193,60 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), kas noapaļoti līdz veselam euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 8. panta otro daļu, 36. panta trešo daļu, 45. panta trešo un ceturto daļu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 13. aprīļa sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/4) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2022. gada 6. septembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/9), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 6552.

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 43 nosacīto cenu 47 000 euro (četrdesmit septiņi tūkstoši euro).

3. Uzdot Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai trīs nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas saskaņā ar notariāli apliecināto vienošanos nosūtīt A tsavināšanas paziņojumu (1. pielikums) dzīvokļa Nr. 43 īrniecei – Vārds Uzvārds , personas kods, piedāvājot pirkt dzīvokļa īpašumu Nr. 43.

4. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr. 43 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) vai ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

5. Ja Vārds Uzvārds Atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr. 43 pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu, vai nomaksas pirkuma gadījumā – avansu 10 % no pirkuma maksas, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā , A dministrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr. 43 pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu (2.vai 3. pielikums).

6. Pilnvarot Administrāciju (reģistrācijas Nr. 90000056357) Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr. 43 pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu.

7. Gadījumā, ja Vārds Uzvārds nesniedz atbildi Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā termiņā vai atsakās iegādāties dzīvokļa īpašumu Nr. 43, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1. pielikums Jūrmalas domes

2022. gada 15. septembra lēmumam Nr. 437

(protokols Nr. 14, 32. punkts)

Dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā,

kadastra Nr. 1300 900 6552

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Jelgavas iela 12-43, Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

1300 900 6552

1.3.

Objekta sastāvs

- dzīvoklis Nr. 43 ar kopējo platību 49,5 m2;

- kopīpašuma 4745/192154 domājamā daļa no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5701 001;

- kopīpašuma 4745/192154 domājamā daļa no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5701, kura kopējā platība ir 1898 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 43).

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2008. gada 14. maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6078 43.

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Nav

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas domes 2022. gada __. septembra lēmums Nr. _____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības

Vārds Uzvārds (īrniece)

2.2.

Dzīvojamās telpas īres līgums

2017. gada 13. maijā noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 1.2-16.2.1/677, bez termiņa ierobežojuma

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

47 000 euro (četrdesmit septiņi tūkstoši euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

euro

Objekta pārdošana par tūlītēju samaksu

3.4

Pirkuma maksa

47 000 euro (četrdesmit septiņi tūkstoši euro)

Objekta pārdošana uz nomaksu

3.5

Objekta nodrošinājums – 10 % apmērā no Objekta cenas

4 700 euro (četri tūkstoši septiņi simti euro)

3.6.

Objekta pirkuma cenas daļa

42 300 euro (četrdesmit divi tūkstoši trīs simti euro).

Par atlikto maksājumu (nomaksu) maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma cenas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas dome ar 2022. gada ___. septembra lēmumu Nr. ___“Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un trīs nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk - Administrācija) nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk – Persona). Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad Persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Personai rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta pirkuma maksas vai nodrošinājuma samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. punktam vai 3.5. punktam, Paziņojuma 6. sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Administrācijā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Administrācijā Paziņojuma 6.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Administrācijas kontā ieskaitījusi Objekta pirkuma maksu atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. punktam vai Objekta nodrošinājuma maksu atbilstoši šā Paziņojuma 3.5. punktam, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Administrācija organizē Objekta pirkuma līguma vai nomaksas pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1. pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6. sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2. punktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6. sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Administrācijas kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. punktam vai Objekta nodrošinājuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.5. punktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Administrācija neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Administrācijā iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta pirkuma līgums ar tūlītēju samaksu jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. punktam.

4.8. Personai Objekta nomaksas pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāts Objekta nodrošinājums atbilstoši šā Paziņojuma 3.5. punktam.

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma vai nomaksas pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma vai nomaksas pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Jūrmalas dome lemj par Objekta turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu Persona iegūst ar dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, pēc pirkuma cenas samaksas pilnā apmērā un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Personas pienākums ir trīs mēnešu laikā pēc Objekta pirkuma līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesību uz Objektu zemesgrāmatā.

5.2. Līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā Personai ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par dzīvokļa īpašuma faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Apliecinājums pirkt Objektu saskaņā ar Atsavināšanas paziņojumu (pielikums).

6.2. Ja Personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

6.3. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4. punktā vai 3.5. punktā norādītā maksājuma samaksu.

6.4. Izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesamību.


Pielikums

Dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

APLIECINĀJUMS

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos pirkt dzīvokļa īpašumu:

Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 6552,

par objekta pirkuma maksu 47 000 euro (četrdesmit septiņi tūkstoši euro) ar

_______________________________________________________________________

(tūlītēju samaksu vai uz nomaksu)

saskaņā ar Jūrmalas domes 2022. gada ___.septembra lēmumu Nr. ____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu vai nomaksas pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Esmu informēts, ka iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu pārzinis Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, Jomas iela 1/5, Jūrmala, kontaktinformācija: pasts@jurmala.lv, 67093816. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas “c” un “e” apakšpunkts. Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesību realizāciju var iegūt vēršoties pie pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, pārziņa mājaslapas www.jurmala.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība” vai pie pārziņa datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pastu personasdati@jurmala.lv.

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

2022. gada____.________________________


2. pielikums Jūrmalas domes

2022. gada 15. septembra lēmumam Nr. 437

(protokols Nr. 14, 32. punkts)

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā,

20__. gada___. ________________

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora ________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas domes 2022. gada ______ lēmumu Nr. ___ “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu”, no vienas puses, un

_____________, _____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada ___. _____ lēmumu Nr. ____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu”, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – dzīvokļa īpašumu Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 900 6552, kas sastāv dzīvokļa Nr. 43 ar kopējo platību 49,5 m2, kopīpašuma 4745/192154 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5701 001 un kopīpašuma 4745/192154 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5701, kura kopējā platība ir 1898 m2 (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU 2008. gada 14. maijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 6078 43.

1.4. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

OBJEKTA pirkuma maksa ir _______ euro (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums trīs mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7. punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603. panta 5. punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru septiņu dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

5.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas 2017. gada 13. maijā starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 1.2-16.2.1/677.

5.4. PIRCĒJS parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

5.5. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā PIRCĒJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

5.6. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.7. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.8. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.10. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām un parakstīts trīs eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams reģistrācijai zemesgrāmatā, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.11. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz vienas lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________; e-pasts: ___________

__________________________

PIRCĒJS

____________

Reģ. Nr./P.k. ____________

Deklarētā/juridiskā adrese: ____________

Tālr.: _________

____________________


Pielikums

2022. gada _____________

Dzīvokļa īpašuma

 pirkuma līgumam Nr.____________

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 20_.gada __._________ noslēgto Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora____________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________________________________________________, nodod un

________________, personas kods / reģistrācijas Nr. ____________, pārņem savā valdījumā dzīvokļa īpašumu __________, Jūrmalā, ar kadastra Nr. ___________, kas sastāv no __________ (turpmāk – dzīvokļa īpašums).

____________ nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms dzīvokļa tehniskais stāvoklis un pieņem dzīvokļa īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz vienas lapas trīs eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams reģistrācijai zemesgrāmatā.

NODOD

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________; e-pasts: ___________

____________________________

PIEŅEM

____________

Reģ. Nr./P.k. ____________

Deklarētā/juridiskā adrese:____________

Tālr.: _________

__________________________


3. pielikums Jūrmalas domes

2022. gada 15. septembra lēmumam Nr. 437

(protokols Nr. 14, 32. punkts)

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā,

2022. gada___.________________

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas domes 2022. gada __.________ lēmumu Nr. ___ “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu”, no vienas puses, un

_____________, personas kods_____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022. gada __. ______ lēmumu Nr. ____ “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu”, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – dzīvokļa īpašumu Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 900 6552, kas sastāv dzīvokļa Nr. 43 ar kopējo platību 49,5 m2, kopīpašuma 4745/192154 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5701 001 un kopīpašuma 4745/192154 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5701, kura kopējā platība ir 1898 m2 (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU 2008. gada 14. maijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 6078 43.

1.4. Par OBJEKTA lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā 2017. gada 13. maijā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 1.2-16.2.1/677.

1.5. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir ________ euro ( __________ euro, __ centi). PIRCĒJS ir atbildīgs par pirkuma maksas un visu normatīvajos aktos noteikto obligāto maksājumu, kas saistīti ar OBJEKTU, veikšanu.

2.2. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10 % apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ euro ( _____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norēķinu kontā saņemts 20 __ . gada; šī summa tiek ieskaitīta kā pirkuma maksas avanss.

2.3. Pirkuma maksas samaksai tiek piemērots atliktais maksājums (nomaksa) ar termiņu ______gadi. PIRCĒJS maksā pirkuma maksu ___ vienādos maksājumos, kārtējo maksājumu veicot līdz katra mēneša ___ . ( ___________ ) datumam, atbilstoši maksājumu grafikam (1. pielikums), pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV36PARX0002484571022.

2.4. PĀRDEVĒJS rēķinu sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. PĀRDEVĒJA sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu PIRCĒJAM, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. PĀRDEVĒJS rēķinu elektroniski nosūta PIRCĒJAM uz e-pasta adresi ________________.

2.5. Par atlikto maksājumu (nomaksu) PIRCĒJS maksā 6 % (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

2.6. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņu kavējumiem PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

2.7. Ja PIRCĒJAM ir maksājumu parāds, tad PIRCĒJA kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843. pantu PĀRDEVĒJS bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma maksas parādu (pirkuma maksas pamatsumma un procenti par atlikto maksājumu).

2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu Līgumā norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

2.9. PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt visu OBJEKTA pirkuma cenas daļu pirms noteiktā termiņa.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (2. pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc OBJEKTA pirkuma maksas (tai skaitā procentu par atlikto maksājumu) saņemšanas pilnā apmērā uz PĀRDEVĒJA norādīto bankas kontu.

3.5. PĀRDEVĒJS apņemas viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad PIRCĒJS ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksu pilnā apmērā, parakstīt un sagatavot no PĀRDEVĒJA puses visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar OBJEKTA ierakstīšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums trīs mēnešu laikā pēc OBJEKTA pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā, ar nosacījumu, ka PĀRDEVĒJS ir izsniedzis visus nepieciešamos dokumentus PIRCĒJAM.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7. punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603. panta 5. punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. PĀRDEVĒJA ATKĀPŠANĀS TIESĪBA PIRKUMA MAKSAS NESMAKSAS GADĪJUMĀ

5.1. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt Līgumu, rakstiski paziņojot par to PIRCĒJAM vienu mēnesi iepriekš, un PIRCĒJAM ir pienākums noslēgt atcēlēju līgumu, ja:

5.1.1. nav samaksāta visa OBJEKTA pirkuma maksa un tiesa pasludina PIRCĒJA maksātnespējas procesu;

5.1.2. Līgumā noteiktie maksājumi netiek izdarīti divu maksājamo termiņu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās dienas.

5.2. Ja Līgums tiek atcelts vai atzīts par spēkā neesošu, PIRCĒJS 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no atcēlēja līguma noslēgšanas dienas nodod PĀRDEVĒJAM OBJEKTU līdz ar tā pieaugumiem un ienākumiem, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.3. Ja ir noslēgts atcēlējs līgums vai Līgums ir atzīts par spēkā neesošu, PUSES vienojas, ka PIRCĒJA veiktie maksājumi par OBJEKTA pirkumu tiek uzskatīti kā samaksa par OBJEKTA lietošanu, kas netiek atmaksāta PIRCĒJAM.

5.4. Ja Līgums tiek atcelts pēc PIRCĒJA maksātnespējas procesa pasludināšanas saskaņā ar administratora vienpusēju prasību, administrators veic visus maksājumus par OBJEKTA lietošanu.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru septiņu dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

6.3. Ar Līguma noslēgšanas brīdi izbeidzas 2017. gada 13. maijā noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 1.2-16.2.1/677.

6.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros (t.sk. personas kodu).

6.5. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā PIRCĒJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

6.6. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.7. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.8. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

6.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

6.10. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām un parakstīts trīs eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams reģistrācijai zemesgrāmatā, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

6.11. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1. pielikums – Maksājumu grafiks uz __ (____) lapas;

2. pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz vienas lapas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_________________________

__________________________

PIRCĒJS

____________

Personas kods: ____________

Deklarētā adrese: ____________

__________________________

____________________


2. pielikums

2022. gada _____________

Dzīvokļa īpašuma nomaksas

pirkuma līgumam Nr. ____________

DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 20_. gada __. ________ noslēgto Dzīvokļa īpašuma nomaksas pirkuma līgumu Nr.__________, Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora____________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________, nodod un

________________, personas kods / reģistrācijas Nr. ____________, pārņem savā valdījumā dzīvokļa īpašumu __________, Jūrmalā, ar kadastra Nr. ___________, kas sastāv no __________ (turpmāk – dzīvokļa īpašums).

____________ nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms dzīvokļa tehniskais stāvoklis un pieņem dzīvokļa īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz vienas lapas trīs eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams reģistrācijai zemesgrāmatā.

NODOD

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________; e-pasts: ___________

____________________________

PIEŅEM

____________

Reģ. Nr./P.k. ____________

Deklarētā/juridiskā adrese: ___________

Tālr.: _________

__________________________


Lejupielāde: DOC un PDF