Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 448

protokols Nr. 14, 46. punkts

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
“Programmas “Latvijas Skolas soma” satura radīšana”
projektu iesniegumu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2014.-2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu” 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.7.1. “Kultūras tūrisma piedāvājuma attīstība” rīcību Nr. 43 “Kultūras dzīves piedāvājuma attīstība visa gada garumā”, rīcību Nr. 199 “Jūrmalas muzeju piedāvājuma attīstība un popularizēšana”, rīcību Nr. 202 “Pilsētas tēla “Jūrmala – Raiņa un Aspazijas pilsēta” izveide attīstīšana”, kā arī saskaņā ar Jūrmalas kultūrvides attīstības plāna 2017.–2022. gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra lēmumu Nr. 11 ”Par Jūrmalas kultūrvides attīstības plāna 2017.–2020. gadam apstiprināšanu” 3. Rīcības virziena: Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana punktu U3.3. Izstrādāt mantojumā balstītus kultūrtūrisma produktus un pakalpojumus rīcību P3.3.1. Jaunu pakalpojumu (vēsturiski izglītojošas, radoši izzinošas, aktīvā tūrisma programmas, tematiski pasākumi u.tml.) ieviešana vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, īpaši skolēnu-tūristu un ģimeņu piesaistei, ņemot vērā Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Programmas “Latvijas Skolas soma” projektu konkursa nolikumu (apstiprināts Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes 2022. gada 25. augusta sēdē (protokols Nr. 11 (443)), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas muzeja dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Programmas “Latvijas Skolas soma” projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Vārda spēks. Aspazija” (turpmāk – Projekts).

2. Noteikt Projekta mērķi – Izstrādāt Jūrmalas muzejā muzejpedagoģisko programmu “Vārda spēks. Aspazija” ar piedāvājumu vidusskolas posmam latviešu valodā un literatūrā, saskaņā ar Skola 2030 definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem ar sadaļām optimālajam un padziļinātajam kursam.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. tiks pilnveidots muzeja piedāvājums skolām un veicināta sadarbība ar Jūrmalas izglītības iestādēm;

3.2. piesaistīta skolēnu mērķauditorija un palielināts apmeklētāju skaits mācību gada laikā, kad tūrisma plūsma ir mazāka;

3.3. popularizētas kultūras un izglītības iespējas Jūrmalā arī citu pilsētu izglītības iestādēs.

4. Noteikt Projekta indikatīvo īstenošanas laiku no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 1. jūnijam.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 4500,00 euro (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 100 % jeb 4500,00 euro.

6. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā līdz 2022. gada 23. septembrim uzdot Jūrmalas muzejam.

7. Projekta īstenošanu, tā apstiprināšanas gadījumā, uzdot Jūrmalas muzejam, slēdzot līgumu par Projekta īstenošanu ar Valsts kultūrkapitāla fondu.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF