Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 450

protokols Nr. 14, 51. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību
uzņemšanos Jūrmalas iedzīvotāju kartes sistēmas
uzturēšanai un tehniskajam atbalstam

2016. gada 25. novembrī starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BMS TEHNOLOĢIJA”, reģistrācijas numurs 50003510331 un Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) tika noslēgts pakalpojumu līgums Nr. 1.2-16.4.3/1576 par Jūrmalas kartes sistēmas ieviešanu (turpmāk – Sistēma), tajā skaitā par pieejas kontroles sistēmu piegādi Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās pamata un vispārējās izglītības iestādēs.

Dome ar 2017. gada 23. marta lēmumu Nr. 98 “Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” nolēma veikt pakāpenisku pāreju uz viedkartes izmantošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo atbalstu un/vai noteikto atvieglojumu saņemšanā, izmantojot viedkartes “Skolēna apliecība” un “Jūrmalas iedzīvotāja karte”.

2016. gadā noslēgtā līguma saistības ir izpildītas un 2022. gada septembrī beidzās līgums Nr. 1.2-16.4.3/22-558 par Jūrmalas iedzīvotāju kartes sistēmas uzturēšanu un tehnisko atbalstu. Lai nodrošinātu Jūrmalas iedzīvotāju kartes sistēmas turpmāku darbību un esošās sistēmas pēctecību, nepieciešams turpināt Sistēmas apkalpošanu un tehnisko atbalstu.

Lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību un fiksētu līgumcenu, kā arī samazinātu administratīvos slogu, 2022. gada septembrī tika izsludināts jauns pakalpojumu iepirkums ar identifikācijas Nr. JVA 2022/74 (turpmāk – Iepirkums) ar pakalpojuma sniegšanas termiņu 36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Iepirkumā piedalījās viens pretendents sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Transporta telemātikas sistēmas”, reģistrācijas numurs 40003982011. Piedāvātā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa 956 098 euro (deviņi simti piecdesmit seši tūkstoši deviņdesmit astoņi euro), kopējās pakalpojuma izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli 1 156 879 euro (viens miljons viens simts piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro), tajā skaitā pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta:

1. Sistēmas uzturēšana un tehniskais atbalsts ar kopējām izmaksām 848 027 euro (astoņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divdesmit septiņi euro);

2. Jūrmalas iedzīvotāja kartes sistēmas pilnveidojumu nodrošināšana 113 256 euro (viens simts trīspadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro);

3. Jūrmalas iedzīvotāja viedkaršu iegāde 195 596 euro (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro).

Izvērtējot līguma nosacījumu atbilstību likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr. 776 “Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība” 17.2.3. apakšpunktam, ir konstatēts, ka preambulas 1. punktā minētais pakalpojums ir pašvaldības ilgtermiņa saistības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta sesto daļu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Uzņemties ilgtermiņa saistības 800 914 euro (astoņi simti tūkstoši deviņi simti četrpadsmit euro) apmērā, laika posmā līdz 2025. gada septembrim, Jūrmalas iedzīvotāju kartes sistēmas uzturēšanai un tehniskajam atbalstam, tajā skaitā pa gadiem:

1.1. 2023. gadā – 282 676 euro (divi simti astoņdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro);

1.2. 2024. gadā – 282 676 euro (divi simti astoņdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro);

1.3. 2025. gadā – 235 562 euro (divi simti trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro).

2. Paredzēt ar ilgtermiņa saistību uzņemšanos saistīto izdevumu segšanu no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF