Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 451

protokols Nr. 14, 52. punkts

Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena
"Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā
atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas
profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana
nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības
centros Latvijā" projekta “Daudzveidīgas
koncertprogrammas nodrošināšana Dzintaru
koncertzālē pēcpandēmijas apstākļos
2022. un 2023. gadā” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, un likumu “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likums”, Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 251 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi, kā arī Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.7.1. “Kultūras tūrisma piedāvājuma attīstība” aktivitāti Nr. 42. “Jaunu kultūras tūrisma produktu attīstība” un aktivitātes Nr. 43. “Kultūras dzīves piedāvājuma attīstība visa gada garumā”, un rīcības virziena R1.7.2. “Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr. 44. “Esošo Jūrmalas kultūras tūrisma objektu attīstība”, kā arī prioritāti P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virzienu R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr. 191 “Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā”. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3. punktu un Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2022. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 39-2-60/4669 adresētu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” par projekta iesnieguma Nr. 13.1.4.0/22/I/006 apstiprināšanu ar nosacījumu (otrās atlases kārtas ietvaros), Jūrmalas dome nolemj:

1. Īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" ar otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” (reģ.nr. 40003378932) apstiprināto projektu “Daudzveidīgas koncertprogrammas nodrošināšana Dzintaru koncertzālē pēcpandēmijas apstākļos 2022. un 2023. gadā” (turpmāk – Projekts).

2. Noteikt Projekta mērķi - pēcpandēmijas periodā sekmēt pielāgošanos jaunajiem apstākļiem, tādējādi pozitīvi ietekmējot Jūrmalas kultūrvides atjaunošanos un saglabājot darbavietas Dzintaru koncertzālē, kā arī veicināt daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. tiks veicināta daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība pilsētas iedzīvotājiem un viesiem;

3.2. tiks attīstīti 2 jauni pakalpojumi - 2022. gada un arī 2023. gada mākslinieciskais pasākumu plāni, kā ietvaros tiks organizēti simfoniskās mūzikas, kamermūzikas, džeza un kora mūzikas koncerti, baleta izrādes.

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta aktivitātes tiks īstenotas 16 mēnešu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, taču ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 550 000,00 euro (pieci simti piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), saskaņā ar šī lēmuma 1. un 2. pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 550 000,00 euro (pieci simti piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 85 % jeb 467 500,00 euro (četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi);

5.1.2. Valsts budžeta finansējums ir 15 % jeb 82 500,00 euro (astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

6. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” organizēt vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru, tās noteiktajā kārtībā un termiņā.

7. Pieņemt zināšanai, ka projekta ieviešanu, tai skaitā norēķinus, veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, tās finanšu līdzekļu ietvaros.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF