Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 452

protokols Nr. 14, 53. punkts

Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātes
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” atklātā projektu
iesniegumu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” “g” apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virziena R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” aktivitāti Nr. 63 “Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk., izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētas ielās”, kā arī Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmu 2013.-2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020. gadam apstiprināšanu”, 1. pielikuma “Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma 2021.-2022. gadam” pasākuma “4.4.2. Gaismekļu un luksoforu nomaiņa”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” tīmekļvietnē 2022. gada 15. augustā publicēto aicinājumu iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa ietvaros “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātes “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar (līdz) trijiem projekta iesniegumiem “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (turpmāk - projekts) , kur katrs projekta iesniegums ir par citu apdzīvotu vietu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

2. Noteikt projektu mērķi – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā.

3. Noteikt ieguvumus no projektu īstenošanas – veikta energoefektivitātes prasībām neatbilstošo gaismekļu nomaiņa uz gaismekļiem ar gaismu izstarojošo diožu tehnoloģiju (LED gaismekļiem) kā rezultātā tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

4. Noteikt projektu prognozējamo īstenošanas laiku no 2023. gada 1. februāra līdz 2025. gada 31. janvārim (24 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu).

5. Noteikt katra projekta indikatīvās attiecināmās izmaksas līdz 714 285,69 euro (septiņi simti četrpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro un 69 centi), kur:

5.1. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 70 % jeb 499 999,98 euro (četri simti deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 98 centi);

5.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 30 % jeb 214 285,71 euro (divi simti četrpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro un 71 cents).

6. Projekta/u apstiprināšanas gadījumā, Jūrmalas domei ir jāpieņem lēmums par katra projekta atsevišķu īstenošanu, t.sk. nepieciešamo priekšfinansējumu 2023. gada un 2024. gada Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā.

7. Pieņemt zināšanai, ka indikatīvi nepieciešamais priekšfinansējums viena projekta īstenošanai ir līdz 10 % no 5.1. punktā noteikto izmaksu apmēra jeb līdz 50 000,00 euro (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), kas sedzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada un/vai 2024. gada budžeta.

8. Pieņemt zināšanai, ka lēmuma 5. punktā norādītais finansējums ir maksimālais finanšu līdzekļu apjoms vienam projektam, kas tiek attiecināts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātē “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra”.

9. Līdz trīs projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” līdz 2022. gada 15. oktobrim uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai sadarbībā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF