Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 453

protokols Nr. 14, 54. punkts

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. un 13.1.3 specifisko
atbalsta mērķu 13.1.3.1. pasākuma piektās atlases kārtas papildus
uzsaukumā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un uz Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumiem Nr. 152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi” un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu” 2. daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P2.5. “Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide” rīcības virzienu R2.5.1. “Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr. 83 “Notekūdeņu un lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstība Jūrmalas pilsētā” un prioritātes P2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr. 89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā” un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas numurs 40003275333) (turpmāk – Sabiedrība) plāno izstrādāt projekta “Saules paneļu izvietošana ūdenssaimniecības ēkās” iesniegumu, ņemot vērā iepriekš minēto, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Sabiedrības dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” papildus uzsaukumā projektu iesniegumu atlases konkursā un piekrist projekta iesnieguma “Saules paneļu izvietošana ūdenssaimniecības ēkās” iesniegšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai.

2. Noteikt projekta mērķi – saules paneļu izvietošana dažādās Sabiedrības ēkās tādējādi, aizstājot iepirkto elektroenerģiju ar pašsaražoto atjaunojamo enerģiju.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – iepirkt un uzstādīt atjaunojamos energoresursus ražojošos saules paneļus un to darbības nodrošināšanai nepieciešamās iekārtas, mehānismus un materiālus, atjaunojamās enerģijas iegūšanai no saules, tādējādi samazinot iepērkamo elektroenerģiju pašpatēriņa vajadzībām un iegūstot to no atjaunojamiem, videi draudzīgiem energoresursiem.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas >1 500 000,00 euro (viens miljons pieci simti tūkstoši euro un 00 centi), no tām:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 1 500 000,00 euro (viens miljons pieci simti tūkstoši euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 % jeb 1 275 000,00 euro (viens miljons divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi);

5.1.2. Sabiedrības līdzfinansējums ir 15 % jeb 225 000,00 euro (divi simti divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi);

5.2. neattiecināmās izmaksas (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli), ja tādas rastos, pilnā apjomā sedz Sabiedrība.

6. Pieņemt zināšanai, ka projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu Sabiedrība paredz no saviem līdzekļiem vai aizņēmuma veidā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītinstitūcijā.

7. Noteikt, ka Sabiedrības aizņēmuma, ja tāds ir nepieciešams, saņemšanai var tikt paredzēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojums, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Par galvojuma sniegšanu tiek pieņemts atsevišķs Jūrmalas domes lēmums.

8. Uzdot Sabiedrībai sagatavot projekta iesniegumu atbilstoši šajā lēmumā noteiktajam.

9. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai papildināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Investīciju plānu 2022.-2024. gadam atbilstoši šajā lēmumā noteiktajam līdz 2022. gada 31. oktobrim.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF