Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 454

protokols Nr. 14, 55. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu
centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu
atlases kārtas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas
siltums” projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot
pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem
energoresursiem Jūrmalā, Kauguros” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma, Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 495 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, kā arī Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, 2. daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas „Darbības un pasākumi” vidējā termiņa mērķa M2. “Komunālā un transporta infrastruktūra” prioritātes P 2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R 2.6.1. “Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide” aktivitāti Nr. 88 “Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgādes) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte”, Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020. gadam apstiprināšanu” 4.2. pasākuma “Pasākumi enerģijas ražošanas sektorā” 4.2.2. aktivitāti “Energoefektivitātes pasākumi katlu mājās” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2025. gadam, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1‑14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3. punktu, un apstiprināto 2022. gada 29. jūlija Centrālās finanšu un līguma aģentūras saņemto lēmumu 39.-2-60/4710 (Projekta Nr. Nr.4.3.1.0/22/A/002), Jūrmalas dome nolemj:

1. Īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” (reģ. Nr.42803008058) apstiprināto projektu “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - paaugstināt siltuma avota efektivitāti un sekmēt dabasgāzes aizvietošanu ar šķeldas kurināmo, nodrošinot centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu Jūrmalā, Kauguros.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē ar jaudu 6 MW, izbūvējot jaunu katlu māju Kauguros ar šķeldu kurināmu ūdens sildāmo katlu (ar automatizētu šķeldas padevi);

3.2. kaitīgo vielu (CO2) emisijas atmosfērā samazinājums līdz 4000 t CO2/gadā.

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta aktivitātes tiks īstenotas pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, taču ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 6 000 000,00 euro (seši miljoni euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma 1. un 2. pielikumu, t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 5 874 000,00 euro (pieci miljoni astoņi simti septiņdesmit četri tūkstoši euro un 00 centi), kur:

5.1.1.  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 40 % jeb 2 349 600,00 euro (divi miljoni trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi);

5.1.2.  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” līdzfinansējums ir 60 % jeb 3 524 400,00 euro (trīs miljoni pieci simti divdesmit četri tūkstoši četri simti euro un 00 centi);

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 126 000,00 euro (viens simts divdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi), kuru sedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”.

6. Projekta ieviešanai nepieciešamo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” paredz no saviem līdzekļiem vai aizņēmuma veidā Valsts kasē vai citā kredītinstitūcijā.

7. Atbalstīt vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” un Centrālo finanšu un līguma aģentūru, tās noteiktajā kārtībā un termiņā, un uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” nodrošināt projekta ieviešanu.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF