Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 25.oktobrīNr. 463

protokols Nr. 16, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumā Nr. 625
“Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas
2014.-2022. gadam” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. punktu un 15. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 6. un 7. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3. panta otro daļu, 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo un trešo daļu, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmu 2014.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), lai veicinātu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, ievērojot lietderības principu, rīkojoties saimnieciski ar publiskās personas finanšu līdzekļiem saskaņā ar Attīstības programmu, Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2022. gada 24. oktobra atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/10), Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumā Nr. 625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2020. gadam apstiprināšanu” šādu grozījumu:

Aizstāt Attīstības programmas 2. daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas “Investīciju plāns” Jūrmalas valstspilsētas investīciju plānu 2022.–2024. gadam, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF