Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 24. novembrīNr. 554

protokols Nr. 17, 44. punkts

Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas dome 2022. gada 18. augustā pieņēma lēmumu Nr. 399 “Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Talsu šosejā 64, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 019 2713, ar kopējo platību 1005 m2, (turpmāk – zemesgabals) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 65 900 euro, izsoles soli 4 613 euro un izsoles dalības maksu 20 euro, kā arī apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2022. gada 18. oktobrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2022. gada 28. oktobrī (izsoles noslēgums) paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.1. apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2022. gada 29. jūnijā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās Izsoles sākumcena (samazinājums 20 %)

VZD Kadastrālā vērtība 2022. gada 1. janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības dati) 2022. gada 2. augustā

65 900

65 900

52 720

35 748

10 010

Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2022. gada 8. novembra sēdē (protokols Nr. 8.2-7/12) izskatīja jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 52 720 euro (cenas samazinājums 20 % apmērā), izsoles soli (7 %) – 3 691 euro, noapaļojot līdz veselam euro. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3. punktam, izsoles dalības maksa 20 euro.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. panta otro daļu, 11. panta pirmo daļu, 32. panta pirmās daļas 1. punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta lēmumu Nr. 399 “Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.1. apakšpunktu, Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2022. gada 8. novembra sēdes lēmumu (protokola Nr. 8.2-7/12) un, ņemot vērā Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2022. gada 15. novembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/9), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 019 2713, pirmo izsoli.

2. Atsavināt zemesgabalu, pārdodot otrā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 52 720 euro (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro);

2.2. otrās izsoles soli – 3 691 euro (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro);

2.3. otrās izsoles dalības maksu – 20 euro (divdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 5 272 euro (pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit divi euro).

3. Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, ievērojot šī lēmuma 2. punktā noteikto.

4. Noteikt, ka zemesgabalu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF