Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 24. novembrīNr. 559

protokols Nr. 17, 49. punkts

Par nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā
daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dubulti 2008, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 010 2008, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2008 005 (ar adresi Liedaga iela 10, Jūrmalā) un zemesgabala 313 m2 platībā, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2019. gada 9. decembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000595625.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 97) 23. punktam nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 97 80. punktam nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.

Neatkarīgā vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” 2022. gada 21. oktobrī noteiktā nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 2008 daļas, kas sastāv no garāžas ēkas Liedaga ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2008 005 21,10 m2 platībā un zemesgabala daļas 34 m2 platībā, tirgus nomas maksa mēnesī ir 60,00 euro (ko veido 12,00 euro jeb 20,00 % no zemesgabala nomas maksas un 48,00 euro jeb 80,00 % no telpu nomas maksas), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, MK noteikumi Nr. 97 12., 23. un 80. punktu, Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2022. gada 4. oktobra sēdes lēmumu Nr. 2 (protokols Nr. 8-2-3/24) un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2022. gada 15. novembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/9), Jūrmalas dome nolemj:

1. Iznomāt nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 2008 daļu, kas sastāv no garāžas ēkas Liedaga ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2008 005 21,10 m2 platībā un zemesgabala daļas 34 m2 platībā (turpmāk – Iznomājamais objekts), līdz 2028. gada 31. janvārim.

2. Apstiprināt Iznomājamā objekta nomas tiesību rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

3. Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu 60,00 euro mēnesī (ko veido 12,00 euro jeb 20,00 % no zemesgabala nomas maksas un 48,00 euro jeb 80,00 % no telpu nomas maksas), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un izsoles soli 6,00 euro.

4. Uzdot Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai organizēt Iznomājamā objekta nomas tiesību rakstisku izsoli un pieņemt lēmumu par Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības Iznomājamā objekta rakstiskas nomas tiesību izsoles organizēšanai un nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanai ar izsoles uzvarētāju.

6. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF

Zemesgabala plāns PDF


Lejupielāde: DOC un PDF