Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 4

protokols Nr. 9, 61. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5
“Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā”

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu,
73. panta pirmās daļas 4. punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 15. septembra noteikumos Nr.5 “Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas” un vārdu “domes” ar vārdu “administrācijas”.

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Saņemot personas pieteikumu Pakalpojuma saņemšanai (pa pastu, telefoniski, elektroniski), darbinieks noformē to rakstveidā atbilstoši šo noteikumu pielikumā pievienotajam iesniegumam un iesniedz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejai reģistrēšanai Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā.”.

3. Aizstāt 9. punktā vārdus “Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas sistēmā “PERS”” ar vārdiem “Fizisko personu reģistrā”.

4. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

“10. Pēc ziņu aktualizēšanas Fizisko personu reģistrā par personas deklarēto dzīvesvietu un pēc personas pieprasījuma darbinieks ar pasta starpniecību vai uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi nosūta personai dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.”.

5. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

“Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016. gada 15. septembra noteikumiem Nr.5

(protokols Nr.13, 26. punkts)

Jūrmalas valstspilsētas administrācijai

____________________________________________

(personas vārds, uzvārds)

____________________________________________

(personas kods)

____________________________________________

(faktiskā dzīvesvieta)

____________________________________________

(tālrunis, durvju piekļuves kods)

IESNIEGUMS

Lūdzu pieņemt dzīvesvietas deklarāciju faktiskajā dzīvesvietā Jūrmalā,

_____________________ __________, sakarā ar to, ka_________________________

_____________________________________________________________________

Lūdzu izsniegt dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Apliecinu, ka iesniegums ir uzrakstīts saskaņā ar manu mutiski/telefoniski sniegto informāciju.

Esmu informēts, ka personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības noteiktā mērķa īstenošanai: dzīvesvietas deklarēšanas administrēšana – pakalpojuma saņemšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900036698, Jūrmala, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv, tālr.67093816. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, tālr.67093849. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir pieejama tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība”.

20__.g.____._______________ ____________________________

(personas paraksts)”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF