Stājas spēkā 09.02.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 8.februārīNr. 5

protokols Nr. 2, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2022.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

94 062 246

euro

kārtējā gada izdevumi

126 389 379

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-32 327 133

euro

Finansēšana

32 327 133

euro

Atlikums gada sākumā

16 968 335

euro

Atlikums gada beigās

481 153

euro

Aizņēmumi

23 075 417

euro

Aizņēmumu atmaksa

6 434 346

euro

Pamatkapitāla palielinājums

801 120

euro”

2. Aizstāt 1., 2. un 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumu;

3. Aizstāt saistošajiem noteikumiem pievienotās Jūrmalas Labklājības pārvaldes tāmes Nr.10.200.060.LP99, Nr.10.700.060.LP99 un Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” tāmes Nr.10.200.060.SLO, Nr.10.700.060.SLO ar šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām tāmēm.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (ar aktivitātēm) PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāme (bez aktivitātēm) PDF


Lejupielāde: DOC un PDF