Stājas spēkā 23.12.2021.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Domes 2023.gada 28.februāra 52.lēmums
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 20.decembra 59.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 24.novembra 55.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 25.oktobra 54.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 15.septembra 47.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 18.augusta 46.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 28.jūlija 41.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 35.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 26.maija 31.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 17.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 31.marta 12.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 2.marta 8.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 17.februāra 7.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 8.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

2021.gada 22.decembrīNr. 54

protokols Nr. 21, 3. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2022.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

kārtējā gada ieņēmumi

94 019 342

euro

kārtējā gada izdevumi

126 362 619

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-32 343 277

euro

Finansēšana

32 343 277

euro

Atlikums gada sākumā

16 971 240

euro

Atlikums gada beigās

467 914

euro

Aizņēmumi

23 075 417

euro

Aizņēmumu atmaksa

6 434 346

euro

Pamatkapitāla palielinājums

801 120

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2022.gadā 13 946 313 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt 2022.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 391 596 euro apmērā, t.sk.:

4.1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 124 052 euro apmērā, t.sk.:

4.1.1. 62 894 euro apmērā – Dzintaru koncertzāles kompleksa uzturēšanas izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai;

4.1.2. 61 158 euro apmērā – kapitālsabiedrības administratīvo izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai.

4.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” 267 544 euro apmērā aizņēmumu procentu apmaksai.

5. Apstiprināt 2022.gadā valsts budžeta mērķdotācijas apjomu izglītības iestādēm laika periodam no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam šādām programmām:

5.1. pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu, pašvaldību darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

5.2. interešu izglītības programma pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

5.3. pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus;

5.4. pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

6. Noteikt, ka, ārkārtas gadījumos, ja finanšu līdzekļi ir nepieciešami nekavējoši, Jūrmalas domes priekšsēdētājs ir tiesīgs izdot rīkojumus:

6.1. par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” budžeta finansētām institūcijām (juridiskām personām), nepārsniedzot 15 000 euro;

6.2. par tāmju apstiprināšanu budžeta finansētām institūcijām Eiropas Savienības, citu ārējo finanšu instrumentu un pašvaldības līdzfinansētu projektu īstenošanai saskaņā ar Jūrmalas domes pieņemto lēmumu par projektu īstenošanu;

6.3. par valsts budžeta līdzekļu apstiprināšanu, ja valsts budžeta līdzekļu piešķīrumu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai paredz ārējie normatīvie akti;

6.4. par neizlietoto valsts budžeta līdzekļu atmaksu valsts budžetam, ja to paredz ārējie normatīvie akti.

7. Noteikt, ka, ārkārtas gadījumos, ja finanšu līdzekļi ir nepieciešami nekavējoši, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs izdot rīkojumus:

7.1. par izmaiņu veikšanu budžeta finansētai institūcijai apstiprinātās apropriācijas ietvaros starp programmas aktivitātēm programmas ietvaros, starp programmām vai funkcionālajām kategorijām šādu ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros:

7.1.1. klasifikācijas kodā 1000 „Atlīdzība”;

7.1.2. klasifikācijas kodā 2000 „Preces un pakalpojumi”;

7.1.3. klasifikācijas kodā 4000 „Procentu izdevumi”;

7.1.4. klasifikācijas kodā 4000 „Procentu izdevumi”;

7.1.5. klasifikācijas kodā 5000 „Pamatkapitāla veidošana”;

7.1.6. klasifikācijas kodā 6000 „Sociālie pabalsti”;

7.1.7. klasifikācijas kodā 7000 „Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība”;

7.2. par izmaiņu veikšanu budžeta finansētai institūcijai starp aktivitātēm programmas ietvaros, starp programmām vai funkcionālajām kategorijām, ja grozījumu summa vienā ekonomiskās klasifikācijas kodā nepārsniedz 25 000 euro. Šis apakšpunkts nav piemērojams gadījumos, ja izmaiņas tiek veiktas, pārkārtojot apropriāciju no klasifikācijas koda 5000 „Pamatkapitāla veidošana” uz uzturēšanas izdevumiem;

7.3. par tāmju apstiprināšanu un izmaiņu veikšanu komercsabiedrībai attiecīgajā programmā apstiprinātās apropriācijas ietvaros.

8. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta uzskaite un izpilde tiek veikta, ievērojot saistošo noteikumu 6. un 7.punktā veiktās izmaiņas un apropriācijas pārdali.

9. Noteikt, ka 2022.gadā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Budžeta nodaļa atver budžeta asignējumus atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Budžeta neizpildes gadījumā paredzēt prioritāti darba algas izmaksām un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī sociālās un izglītības iestādēs ēdināšanas izdevumu segšanai.

10. Noteikt, ka 2022.gadā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības izmaksai finansējums no pašvaldības pamatbudžeta tiek piešķirts atbilstoši apstiprinātajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam tikai par daļu, kas netiek finansēta no valsts budžeta.

11. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domei apstiprinātās tāmes no 2022.gada 1.janvāra ir apstiprinātas Jūrmalas valstspilsētas administrācijai.

12. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai budžeta finansētās institūcijas uzņemtās finansiālās saistības nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts PDF

Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (ar aktivitātēm):

Tāme Nr.1 PDF

Tāme Nr.3 PDF

Tāme Nr.4 PDF

Tāme Nr.5 PDF

Tāme Nr.6 PDF

Tāme Nr.7 PDF

Tāme Nr.8 PDF

Tāme Nr.9 PDF

Tāme Nr.10 PDF

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm):

Tāme Nr.1 PDF

Tāme Nr.3 PDF

Tāme Nr.4 PDF

Tāme Nr.5 PDF

Tāme Nr.6 PDF

Tāme Nr.7 PDF

Tāme Nr.8 PDF

Tāme Nr.9 PDF

Tāme Nr.10 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF