Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.05.2022. Stājas spēkā 24.05.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 19

protokols Nr. 9, 35. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.29
“Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1 punktu,
3.panta pirmo daļu, 1.4 daļu un
9.panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr. 216) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6. punktu aiz vārda “sūtījumu” ar vārdiem “vai nosūtot uz personas oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts”.

2. Svītrot 7.3. apakšpunktā vārdus “pilsētas domes”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022.gada 5.maija saistošajiem noteikumiem Nr.19
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.29
“Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz:

1. precizēt lēmuma paziņošanas kārtību, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;

2. veikt redakcionālu precizējumu saistībā ar Jūrmalas Būvvaldes nosaukuma izmaiņām.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

1. Atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likuma 12.panta pirmajai daļai, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, valsts iestāde un privātpersona sazinās elektroniski un elektronisko dokumentu nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Pamatojoties uz minēto tiesību normu, ir precizēta lēmuma paziņošanas kārtība gadījumos, kad personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

2. Ar Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” ir noteikta pašvaldības administrācijas struktūra. Pamatojoties uz minēto nolikumu, ir precizēts pastāvīgās komisijas – Jūrmalas Būvvaldes nosaukums.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF