Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 25.05.2022. Stājas spēkā 26.05.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 23

protokols Nr. 9, 53. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr.14
“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma
6. pantu, 13. panta sesto daļu un
26. panta trešo daļu un 7.1 daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un
tās centrālās datu bāzes noteikumi”
69. punktu un 79. punktu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pantu, 13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu un 7.1 daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 69. punktu un 79. punktu”.

2. Aizstāt 2.pielikuma 11.punktā elektroniskā pasta adresi “pasts@jurmala.lv” ar elektroniskā pasta adresi “topo@jurmala.lv”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija saistošajiem noteikumiem Nr.23
“Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr.14
“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādēm precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 181.3. un 183.8. apakšpunktam norādē, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti (izdošanas tiesiskais pamatojums), raksta likuma vai Ministru kabineta noteikumu vienības, kurās pašvaldība ir pilnvarota izdot attiecīgus saistošos noteikumus. Tā kā pašvaldība saistošajos noteikumos ir ietvērusi regulējumu, kas atbilst Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 79. punktā ietvertajam pilnvarojumam (pašvaldības tiesības noteikt termiņu topogrāfiskās informācijas pārbaudei un reģistrācijai), saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā ir jāparedz atsauce arī uz noteikumu 79. punktu.

2.2. Precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, svītrojot atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” normu, kurā nav ietverts pilnvarojums izdot attiecīgus saistošos noteikumus.

2.3. Saistošajos noteikumos precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas nodaļa elektroniskā pasta adrese.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nemainās

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nemainās

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nemainās

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF