Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 19.07.2022. Stājas spēkā 20.07.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 38

protokols Nr. 11, 95. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr.45
“Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 85. panta
trešo daļu un 86. panta piekto daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr.45 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu nodrošina un lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu pieņem Jūrmalas Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisija (turpmāk – Komisija), lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu pieņem Jūrmalas dome.”.

3. Aizstāt 3. punktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas administrācijas”.

4. Aizstāt 4.4. apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

5. Aizstāt 4.5. apakšpunktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas administrācijas”.

6. Aizstāt 6. punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

7. Svītrot 12. un 13. punktā vārdu “pilsētas”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.38

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr.45
“Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu””

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr.45 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu”, aizstājot Jūrmalas pilsētas nosaukumu ar “Jūrmalas valstspilsēta”, kā arī koriģēts Jūrmalas domes un Jūrmalas Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas nosaukums, atbilstoši aizstāts iestādes nosaukums “Jūrmalas pilsētas dome” ar “Jūrmalas valstspilsētas administrācija”

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

Nepieciešams precizēt Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr.45 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu” atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta trešajai daļai un Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem NNr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav tiešas ietekmes.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumiem konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas, grozījumi neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF