Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 02.08.2022. Stājas spēkā 01.09.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 25.maija 8.saistošajiem noteikumiem

2022.gada 28.jūlijāNr. 39

protokols Nr. 12, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr.49
“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1.punktu
un 24. pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 5.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1.2. Centralizētā grāmatvedība:

5.1.2.1. Darba samaksas daļa;

5.1.2.2. Pamatlīdzekļu un materiālu daļa;

5.1.2.3. Prasību un saistību daļa;

5.1.2.4. Iestāžu pārskatu un maksājumu daļa;

5.1.2.5. Pašvaldības pārskatu un maksājumu daļa.”

1.2. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums PDF

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 28. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.39

“Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr.49
“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām ” 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

1.2. Ņemot vērā, ka Jūrmalas dome 2022. gada 28. jūlijā apstiprināja jaunu nolikumu “ Centralizētās grāmatvedības nolikums” Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Centralizētajā grāmatvedībā veikta strukturālā reorganizācija, izveidojot Darba samaksas daļu, Pamatlīdzekļu un materiālu daļu, Prasību un saistību daļu, Iestāžu pārskatu un maksājumu daļu un Pašvaldības pārskatu un maksājumu daļu, ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēts Administrācijas struktūrvienību uzskaitījums, kā arī 2. pielikumā esošā pašvaldības izpildvaras struktūrshēma.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” tiek veikti ar mērķi, lai, cita starpā, nodrošinātu Administrācijas Centralizētās grāmatvedības darba efektivitāti. K atram grāmatvedības operāciju uzskaites blokam nepieciešami vairāku līmeņu speciālisti, t.sk. tie, kas nodrošina vienkāršotu grāmatvedības operāciju uzskaiti, ka arī grāmatveži, kuri pārrauga grāmatvedības operāciju uzskaites bloku un dziļi pārzin konkrēto jomu un pārbauda, analizē, grāmato un novērš neprecizitātes grāmatvedības uzskaites sistēmā, kā arī grāmatveži, kuri gatavo finanšu un grāmatvedības pārskatus, nodrošina pārskatu konsolidāciju, kā arī nodrošina vienotas grāmatvedības uzskaites metodikas izstrādi pašvaldībā atbilstošā jomā. Katra līmeņa darbiniekam ir piemērojama atbilstoša amatu saime, ar attiecīgu atlīdzību. Šāda uzskaites nodrošināšana sekmēs darbinieku profesionalitāti konkrētā sfērā, kā arī būtiski nodrošinās darba spēka resursu optimizāciju.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Administrācijas Centralizētās grāmatvedības reorganizācijas rezultātā darbinieku skaits samazinās par vienu štata vietu

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras tiek veiktas atbilstoši Jūrmalas domes 2022. gada 28. jūlijā apstiprinātajam nolikumu “ Centralizētās grāmatvedības nolikums”, kurā noteikti Centralizētās grāmatvedības un tās struktūrvienību (daļu) uzdevumi.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultācijas ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis