Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 28.12.2022. Stājas spēkā 21.12.2022.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 25.maija 8.saistošajiem noteikumiem

2022. gada 20. decembrīNr. 58

protokols Nr. 18, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49
“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 9.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.9. Jūrmalas Iepirkumu komisija;”;

1.2. Papildināt ar 9.29. apakšpunktu šādā redakcijā:

“Jūrmalas Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisija.”;

1.3. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

“20. Domes priekšsēdētājam ir vietnieks.”

1.4. Svītrot 22. punktu;

1.5. Svītrot 88. punktā trešo teikumu;

1.6. Aizstāt 98. punktā vārdus “Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes” ar vārdiem “Komunikācijas pārvaldes”.

1.7. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums Nr.1 PDF

1.8. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums Nr.2 PDF

2. Šie noteikumi tik tālu, cik tālu tie attiecas uz Jūrmalas Iepirkumu komisiju stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 58
“Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49
“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām ” 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

1.2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek precizēti Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” attiecībā uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības struktūru un novērstas konstatētās neatbilstības.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Ņemot vērā, ka 2023. gada 1. janvārī spēkā stājas likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, ar ko tiek izdarīti grozījumu Iepirkumu komisijas regulējumā, Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” ir precizējams Jūrmalas Iepirkumu komisijas nosaukums.

2.2. Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” tiek izdarīti grozījumi precizējot tos atbilstoši faktiskajai situācijai attiecībā uz Jūrmalas Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisiju, Komunikācijas pārvaldi un Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieku uzskaitījumu.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumu 1.3. apakšpunkta ietekme uz pašvaldības budžetu gada griezumā ir vērtējama ar samazinājumu vismaz 50 217 euro apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešamas konsultācijas ar privātpersonām.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe