Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022. gada 20. decembrīNr.18

Otrdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietniece

Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos

Rita Sproģe

Jānis Lediņš

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Irēna Kausiniece (nepiedalās no plkst.12.04 līdz plkst.12.07), Inese Kārkliņa, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Mārtiņš Stulpiņš, Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.11.12 līdz sēdes beigām), Dace Riņķe, Rolands Parasigs-Parasiņš (nepiedalās no plkst.11.32 līdz plkst.11.34), Jānis Lediņš (nepiedalās no plkst.12.04 līdz plkst.12.11), Jānis Asars (nepiedalās no plkst.12.04 līdz plkst.12.07), Uldis Kronblūms, Iveta Blaua, Guntars Anspoks

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Tiesvedības nodaļas vecākā juriskonsulte

Katrīna Znotiņa

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas

vecākā eksperte

Madara Zahare

Stratēģiskās plānošanas nodaļas

vecākā eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos

Kristiāna Gau

Stratēģiskās plānošanas nodaļas

vides aizsardzības vecākā speciāliste

Katrīna Upena

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Jūrmalas muzeja direktors

Ernests Sviklis

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

Mežsaimniecības nodaļas

vecākā eksperte mežsaimniecības jautājumos

Anete Anna Siatkovska

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne

Jūrmalas pamatskolas direktors

Indulis Skudra

PII Lācītis vadītāja

Natālija Račāne

PII Madara vadītāja

Madara Šteimane

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

PSIA Sociālās aprūpes centrs "Sloka" valdes loceklis

Guntars Prolis

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā

3.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

4.

Par Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu amatā

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

6.

Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

7.

Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

9.

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļas debitoru parādu norakstīšanu

10.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumā Nr. 415 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizāciju”

11.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 21 “Jūrmalas Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums”

12.

Par Jūrmalas Iepirkumu komisiju

13.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta nolikumā Nr. 22 “Jūrmalas pamatskolas nolikums”

15.

Par naudas soda norakstīšanu

16.

Par debitoru parādu norakstīšanu

17.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Bērnu integrācija pirmsskolā/ 3C (Connect Childhood education with the Community)” atklātā projektu konkursā

18.

Par “Nordplus Junior” programmas projekta „Challanges, Importance, Problems and Solutions”/ „Izaicinājumi, Nozīme, Problēmas un Risinājumi” noslēgumu

19.

Par sagatavoto kokmateriālu Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

20.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Ietekmes uz vidi mazināšana Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonā, Dubultos – Pumpuros, izveidojot labsajūtas dabas taku” noslēgumu

21.

Par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FJ9164, atsavināšanu

22.

Par dalību Eiropas pilsētu iniciatīvu – inovatīvas darbības atklātā projektu konkursā

23.

Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums

24.

Par 2014. gada 30. septembra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr. 1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”

25.

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”

26.

Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai

27.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra lēmumā Nr. 605 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru”

28.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

29.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Bulduru prospektā 57, Jūrmalā

30.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Asaru prospektā 74, Jūrmalā

31.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Jūras ielā 34, Jūrmalā

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielais prospekts 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 111, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18. līnijā 1, Jūrmalā

36.

Par debitoru parādu norakstīšanu

37.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

38.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-101, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6 – 55, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11 – 66, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-525, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā

42.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

43.

Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

46.

Par zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

47.

Par ieguldījuma īpašumu uzskaiti

48.

Par prasību parādu norakstīšanu

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 7, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Madonas ielā 7, Jūrmalā

52.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 19. jūlija nolikuma Nr. 11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušu

R.Sproģe informē:

Saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmajā daļā noteikto kārtību, iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts.

Ņemot vērā minēto, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisija ir informējusi, ka:

- no deputātu saraksta “Jaunā VIENOTĪBA, “Kustība “Par!””” deputāta Inta Dāldera vietā kā nākamā pēc iegūto balsu skaita uzaicināma stāties deputāta kandidāte Iveta Blaua;

- no deputātu saraksta “Zaļo un Zemnieku savienība” deputāta Gata Trukšņa vietā kā nākamais pēc iegūto balsu skaita uzaicināms stāties deputāta kandidāts Guntars Anspoks.

Ivetai Blauai un Guntaram Anspokam tika nosūtītas uzaicinājuma vēstules un viņi ir ieradušies uz domes sēdi.

Saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu, uzskatāms, ka Iveta Blaua un Guntars Anspoks ir ieguvuši Jūrmalas domes deputāta pilnvaras.

1. Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Skolas ielā 65V, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

·

Par zvejas rīku limita daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvejai 2023. gadā

·

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru pēc pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanas

·

Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”

·

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr. 645 “Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu”

·

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā

·

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes Madara debitoru parādu norakstīšanu

·

Par “Jūrmalas valstspilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.–2026. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

·

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr. 32 “Jūrmalas Būvvaldes nolikums”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Anspoks, R.Parasigs-Parasiņš, I.Blaua, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību kopumā (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Anspoks, R.Parasigs-Parasiņš, I.Blaua, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā

3.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

4.

Par Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu amatā

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

6.

Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

7.

Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

9.

Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļas debitoru parādu norakstīšanu

10.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumā Nr. 415 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizāciju”

11.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 21 “Jūrmalas Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums”

12.

Par Jūrmalas Iepirkumu komisiju

13.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta nolikumā Nr. 22 “Jūrmalas pamatskolas nolikums”

15.

Par naudas soda norakstīšanu

16.

Par debitoru parādu norakstīšanu

17.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Bērnu integrācija pirmsskolā/ 3C (Connect Childhood education with the Community)” atklātā projektu konkursā

18.

Par “Nordplus Junior” programmas projekta „Challanges, Importance, Problems and Solutions”/ „Izaicinājumi, Nozīme, Problēmas un Risinājumi” noslēgumu

19.

Par sagatavoto kokmateriālu Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

20.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Ietekmes uz vidi mazināšana Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonā, Dubultos – Pumpuros, izveidojot labsajūtas dabas taku” noslēgumu

21.

Par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FJ9164, atsavināšanu

22.

Par dalību Eiropas pilsētu iniciatīvu – inovatīvas darbības atklātā projektu konkursā

23.

Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums

24.

Par 2014. gada 30. septembra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr. 1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”

25.

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”

26.

Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai

27.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra lēmumā Nr. 605 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru”

28.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

29.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Bulduru prospektā 57, Jūrmalā

30.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Asaru prospektā 74, Jūrmalā

31.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Jūras ielā 34, Jūrmalā

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielais prospekts 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 111, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18. līnijā 1, Jūrmalā

36.

Par debitoru parādu norakstīšanu

37.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

38.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-101, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6 – 55, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11 – 66, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-525, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā

42.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

43.

Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

46.

Par zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

47.

Par ieguldījuma īpašumu uzskaiti

48.

Par prasību parādu norakstīšanu

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 7, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Madonas ielā 7, Jūrmalā

52.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 19. jūlija nolikuma Nr. 11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Skolas ielā 65V, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

54.

Par zvejas rīku limita daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvejai 2023. gadā

55.

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru pēc pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanas

56.

Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”

57.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr. 645 “Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu”

58.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā

59.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes Madara debitoru parādu norakstīšanu

60.

Par “Jūrmalas valstspilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.–2026. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

61.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr. 32 “Jūrmalas Būvvaldes nolikums”

2. Par Jūrmalas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā (lēmums Nr. 576)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

R.Sproģe aicina deputātus izvirzīt kandidātus.

J.Asars par domes priekšsēdētāja kandidātu izvirza deputātu R.Parasigu-Parasiņu.

J.Lediņš par domes priekšsēdētāja kandidātu izvirza deputāti Ritu Sproģi.

Sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos J.Lediņš.

Deputāti uzdod jautājumus izvirzītajiem kandidātiem.

Izsakās domes priekšsēdētāja kandidāts R.Parasigs-Parasiņš.

I.Kalvāne aicina deputātus apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas skaitlisko sastāvu un izvirzīt kandidātus balsu skaitīšanas komisijai.

J.Lediņš izsaka priekšlikumu balsu skaitīšanas komisiju apstiprināt 3 locekļu sastāvā.

Balsošanas rezultātā par balsu skaitīšanas komisijas skaitlisko sastāvu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Anspoks, R.Parasigs-Parasiņš, I.Blaua, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), apstiprina balsu skaitīšanas komisiju 3 locekļu sastāvā.

R.Sproģe balsu skaitīšanas komisijai izvirza deputātu M.Stulpiņu.

I.Kausiniece balsu skaitīšanas komisijai izvirza deputātu I.Tarandu.

R.Parasigs-Parasiņš balsu skaitīšanas komisijai izvirza deputātu J.Asaru.

J.Lediņš aicina deputātus balsot par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu.

Balsošanas rezultātā par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Anspoks, R.Parasigs-Parasiņš, I.Blaua, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolemj:

apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: M.Stulpiņš, I.Taranda un J.Asars.

J.Lediņš izsludina pārtraukumu vēlēšanu zīmju sagatavošanai.

Pārtraukums 10.18-10.31

I.Kalvāne piedāvā deputātiem vēlēšanas zīmes tekstu ar šādu formulējumu:

Jūrmalas dome

VĒLĒŠANU ZĪME Nr.

Jūrmalā 2022. gada 20. decembrī

Jūrmalas domes priekšsēdētāja ievēlēšana

Deputāts

Nr.p.k.

Kandidāta vārds, uzvārds

PAR

1.

2.

Deputāta paraksts____________________________________________________

Tiek izskaidrota balsošanas kārtība un gadījumi, kad vēlēšanu zīme tiks uzskatīta par nederīgu.

Notiek balsošana.

J.Lediņš izsludina pārtraukumu balsu skaitīšanai.

Pārtraukums 10.33-10.41

I.Taranda (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja) informē, ka balsošanai izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes, saņemtas 15 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas – 15, nederīgas nav.

„Par” Rolandu Parasigu-Parasiņu nobalsojuši 3 deputāti – Jānis Asars, Uldis Kronblūms, Rolands Parasigs-Parasiņš.

„Par” Ritu Sproģi nobalsojuši 12 deputāti – Romāns Mežeckis, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Dace Riņķe, Rita Sproģe, Mārtiņš Stulpiņš, Ieva Taranda, Iveta Blaua, Guntars Anspoks.

(Balsu skaitīšanas komisijas 2022.gada 20.decembra protokols Nr.1).

J.Lediņš informē, ka par Jūrmalas domes priekšsēdētāju ir ievēlēta R.Sproģe.

R.Mežeckis izsakās par balsošanas motīviem – balsoja par R.Sproģi, jo uzskata, ka tām labajām pārmaiņām pilsētā, kas sākās jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ ir jāturpinās. Novēl R.Sproģei panākumus un veiksmi. Izsaka pateicību bijušajam mēram G.Truksnim par to, ka Jūrmalas iedzīvotāji var dzīvot drošākā un labākā pilsētā.

J.Asars izsakās par balsošanas motīviem – nav pieņemama rīcība, ka no esošās domes vadības puses dažas dienas pēc notiesājušā sprieduma G.Truksnis tiek pieņemts darbā par priekšsēdētāja vietnieka padomnieku. Neņemot vērā, ka ir bijuši arī citi skandāli, kuros bijušais mērs ir bijis iesaistīts un KNAB izmeklēto lietu par ZZS nelikumīgu finansēšanu.

Balsojumā ir atbalstījis R.Parasiga-Parasiņa kandidatūru.

3. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr. 58)

Ziņotājs:

Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms),, “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

U.Kronblūms izsakās par balsošanas motīviem – atbalsta priekšlikumu par domes priekšsēdētāja otra vietnieka amata likvidēšanu. Neapšaubāmi tā ir ekonomija, bet par to vajadzēja domāt jau tad, kad šis amats tika izveidots.

4. Par Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu amatā (lēmums Nr. 577)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

R.Sproģe aicina deputātus izvirzīt kandidātus.

R.Parasigs-Parasiņš par domes priekšsēdētāja vietnieka kandidātu izvirza deputātu J.Asaru.

R.Sproģe par domes priekšsēdētāja vietnieka kandidātu izvirza deputātu J.Lediņu.

R.Sproģe balsu skaitīšanas komisijai izvirza M.Stulpiņu un I.Tarandu.

R.Parasigs-Parasiņš balsu skaitīšanas komisijai J.Asara vietā izvirza savu kandidatūru.

R.Sproge aicina deputātus balsot par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu.

Balsošanas rezultātā par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, G.Anspoks, R.Parasigs-Parasiņš, I.Blaua, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolemj:

apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: M.Stulpiņš, I.Taranda un R.Parasigs-Parasiņš.

R.Sproģe izsludina pārtraukumu vēlēšanu zīmju sagatavošanai.

Pārtraukums 10.53-11.05

R.Sproģe piedāvā deputātiem vēlēšanas zīmes tekstu ar šādu formulējumu:

Jūrmalas dome

VĒLĒŠANU ZĪME Nr.

Jūrmalā 2022. gada 20. decembrī

Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

Deputāts

Nr.p.k.

Kandidāta vārds, uzvārds

PAR

1.

2.

Deputāta paraksts____________________________________________________

Tiek izskaidrota balsošanas kārtība un gadījumi, kad vēlēšanu zīme tiks uzskatīta par nederīgu.

R.Mežeckis informē, ka pēc balsošanas procedūras attaisnojošo iemeslu dēļ sēdē nepiedalīsies.

Notiek balsošana.

R.Sproģe izsludina pārtraukumu balsu skaitīšanai.

Pārtraukums 11.06-11.12

I.Taranda (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja) informē, ka balsošanai izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes, saņemtas 15 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas – 15, nederīgas nav.

„Par” Jāni Asaru nobalsojuši 4 deputāti – Jānis Asars, Uldis Kronblūms, Rolands Parasigs-Parasiņš, Iveta Blaua.

„Par” Jāni Lediņu nobalsojuši 11 deputāti – Romāns Mežeckis, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Dace Riņķe, Rita Sproģe, Mārtiņš Stulpiņš, Ieva Taranda, Guntars Anspoks.

(Balsu skaitīšanas komisijas 2022.gada 20.decembra protokols Nr.2).

R.Sproģe informē, ka par Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieku ir ievēlēts J.Lediņš.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr. 578)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars),, “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

6. Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (noteikumi Nr. 12)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt noteikumus par veselības apdrošināšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

7. Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (noteikumi Nr. 13)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt noteikumus par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 579)

Ziņotājs:

L.Tesnova ziņo, ka pamatojoties uz Finanšu komitejā lemto, ir sagatavota lēmuma projekta precizētā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

9. Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 580)

Ziņotājs:

K.Znotiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars),, “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļas debitoru parādu norakstīšanu.

10. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumā Nr. 415 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizāciju” (lēmums Nr. 581)

Ziņotājs:

K.Gau

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra lēmumā Nr. 415 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam aktualizāciju”.

11. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 21 “Jūrmalas Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums” (nolikums Nr.83)

Ziņotājs:

I.Avota-Krauksta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars),, “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 21 “Jūrmalas Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikums”.

12. Par Jūrmalas Iepirkumu komisiju (lēmums Nr. 582)

Ziņotājs:

I.Avota-Krauksta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Iepirkumu komisiju.

13. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums (nolikums Nr. 84)

Ziņotājs:

A.Grants ziņo, ka ir sagatavota lēmuma projekta precizētā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projekta precizēto redakciju (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikumu.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta nolikumā Nr. 22 “Jūrmalas pamatskolas nolikums” (nolikums Nr. 85)

Ziņotājs:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars),, “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta nolikumā Nr. 22 “Jūrmalas pamatskolas nolikums”.

15. Par naudas soda norakstīšanu (lēmums Nr. 583)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas soda norakstīšanu.

16. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 584)

Ziņotājs:

N.Račāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

17. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Bērnu integrācija pirmsskolā/ 3C (Connect Childhood education with the Community)” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr. 585)

Ziņotājs:

N.Račāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Bērnu integrācija pirmsskolā/ 3C (Connect Childhood education with the Community)” atklātā projektu konkursā.

Iziet R.Parasigs-Parasiņš.

18. Par “Nordplus Junior” programmas projekta „Challanges, Importance, Problems and Solutions”/ „Izaicinājumi, Nozīme, Problēmas un Risinājumi” noslēgumu (lēmums Nr. 586)

Ziņotājs:

N.Račāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis un R.Parasigs-Parasiņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Nordplus Junior” programmas projekta „Challanges, Importance, Problems and Solutions”/ „Izaicinājumi, Nozīme, Problēmas un Risinājumi” noslēgumu.

Ienāk R.Parasigs-Parasiņš.

19. Par sagatavoto kokmateriālu Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 587)

Ziņotājs:

A.A.Siatkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars),, “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par sagatavoto kokmateriālu Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

20. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Ietekmes uz vidi mazināšana Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonā, Dubultos – Pumpuros, izveidojot labsajūtas dabas taku” noslēgumu (lēmums Nr. 588)

Ziņotājs:

M.Zahare

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš izsakās, ka šis ir ļoti lietderīgs un vajadzīgs projekts. Ņemot vērā plašo invazīvo augu izplatību kāpu teritorijā, aicina turpināt šādu projektu īstenošanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Ietekmes uz vidi mazināšana Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonā, Dubultos – Pumpuros, izveidojot labsajūtas dabas taku” noslēgumu.

21. Par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FJ9164, atsavināšanu (lēmums Nr. 589)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FJ9164, atsavināšanu.

22. Par dalību Eiropas pilsētu iniciatīvu – inovatīvas darbības atklātā projektu konkursā (lēmums Nr. 590)

Ziņotājs:

E.Sviklis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas pilsētu iniciatīvu – inovatīvas darbības atklātā projektu konkursā.

23. Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums (nolikums Nr. 86)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikumu.

24. Par 2014. gada 30. septembra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr. 1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (lēmums Nr. 591)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt 2014. gada 30. septembra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr. 1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”.

25. Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” (lēmums Nr. 592)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”.

Iziet I.Kausiniece.

26. Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (lēmums Nr. 593)

Ziņotājs:

G.Prolis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis un I.Kausiniece nepiedalās), nolēma:

pieņemt valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai.

Ienāk I.Kausiniece.

27. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra lēmumā Nr. 605 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru” (lēmums Nr. 594)

Ziņotājs:

G.Prolis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra lēmumā Nr. 605 “Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru”.

28. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 59)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, atbilstoši Finanšu komitejas atzinumam, ir sagatavoti papildinājumi saistošo noteikumu projektam. Papildu aicina deputātus atbalstīt Pumpuru vsk. pieprasījumu par izmaiņām mērķdotācijā vispārējās un vidējās izglītības programmas īstenošanai 5000 EUR apmērā, kā arī Kauguru vsk. pieprasījumu par finansējumu projekta “Skolas soma” īstenošanai 246,00 EUR apmērā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”.

Iziet J.Lediņš un J.Asars.

29. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Bulduru prospektā 57, Jūrmalā (lēmums Nr. 595)

30. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Asaru prospektā 74, Jūrmalā (lēmums Nr. 596)

31. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Jūras ielā 34, Jūrmalā (lēmums Nr. 597)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 12 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš),, “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis, J.Asars un J.Lediņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Bulduru prospektā 57, Jūrmalā.

2. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Asaru prospektā 74, Jūrmalā.

3. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Jūras ielā 34, Jūrmalā.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielais prospekts 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 598)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis, J.Asars un J.Lediņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielais prospekts 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 111, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 599)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš),, “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis, J.Asars un J.Lediņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 111, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 600)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš),, “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis, J.Asars un J.Lediņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

35. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18. līnijā 1, Jūrmalā (lēmums Nr. 601)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis, J.Asars un J.Lediņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18. līnijā 1, Jūrmalā.

Ienāk J.Asars.

36. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 602)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars),, “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis un J.Lediņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

37. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 603)

38. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-101, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 604)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis un J.Lediņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

2. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-101, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

39. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6 – 55, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 605)

40. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11 – 66, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 606)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars),, “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis un J.Lediņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6 – 55, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11 – 66, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

41. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-525, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā (lēmums Nr. 607)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis un J.Lediņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-525, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā.

42. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību (saistošie noteikumi Nr. 60)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis un J.Lediņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību.

43. Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 608)

44. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 609)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars),, “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis un J.Lediņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

45. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 610)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis un J.Lediņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

Ienāk J.Lediņš.

46. Par zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, daļas atsavināšanu (lēmums Nr. 611)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, G.Anspoks, I.Blaua, Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš), R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kolkas ielā 2, Jūrmalā, daļas atsavināšanu.

47. Par ieguldījuma īpašumu uzskaiti (lēmums Nr. 612)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par ieguldījuma īpašumu uzskaiti.

48. Par prasību parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 613)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par prasību parādu norakstīšanu.

49. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā (lēmums Nr. 614)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā.

50. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 7, Jūrmalā (lēmums Nr. 615)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 7, Jūrmalā.

51. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Madonas ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr. 616)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Madonas ielā 7, Jūrmalā.

52. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 19. jūlija nolikuma Nr. 11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušu (nolikums Nr. 87)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt nolikumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 19. jūlija nolikuma Nr. 11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušu.

53. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Skolas ielā 65V, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 617)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Skolas ielā 65V, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

54. Par zvejas rīku limita daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvejai 2023. gadā

Ziņotājs:

K.Upena

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par zvejas rīku limita daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvejai 2023. gadā.

55. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru pēc pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanas (lēmums Nr. 618)

Ziņotājs:

G.Prolis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto pakalpojumu maksas apmēru pēc pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanas.

56. Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” (lēmums Nr. 619)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”.

57. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr. 645 “Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu” (lēmums Nr. 620)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr. 645 “Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu”.

58. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā (lēmums Nr. 621)

Ziņotājs:

E.Sviklis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā.

59. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes Madara debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 622)

Ziņotājs:

M.Šteimane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes Madara debitoru parādu norakstīšanu.

60. Par “Jūrmalas valstspilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.–2026. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 623)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas valstspilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.–2026. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

61. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr. 32 “Jūrmalas Būvvaldes nolikums” (nolikums Nr. 88)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 4. februāra nolikumā Nr. 32 “Jūrmalas Būvvaldes nolikums”.

Sēde slēgta plkst.12.32.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 26. janvārī plkst.10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes vadītājs

J. Lediņš

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF