Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 25. maijāNr. 16

protokols Nr. 5, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra nolikumā Nr. 31
“Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.pantu, 73.panta pirmās daļas
1.punktu, Pašvaldību likuma 10. panta
pirmās daļas 8. punktu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021.gada 16.decembra nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: “Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 8. punktu”

1.2. Aizstāt 8.1.apakšpunktā vārdus un simbolus “ likumā “Par pašvaldībām”” ar vārdiem “Pašvaldību likumā”.

1.3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Centrālās administrācijas funkciju izpildi nodrošina tās sastāvā esošas šādas struktūrvienības:

12.1. Budžeta nodaļa;

12.2. Centralizētā grāmatvedība:

12.2.1. Darba samaksas daļa;

12.2.2. Pamatlīdzekļu un materiālu daļa;

12.2.3. Prasību un saistību daļa;

12.2.4. Iestāžu pārskatu un maksājumu daļa;

12.2.5. Pašvaldības pārskatu un maksājumu daļa.

12.3. Iepirkumu birojs;

12.4. Personāla pārvaldības nodaļa:

12.4.1. Metodoloģijas daļa.

12.5. Kultūras nodaļa;

12.6. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde:

12.6.1. Sistēmu nodrošinājuma nodaļa;

12.6.2. Tehniskā nodrošinājuma nodaļa.

12.7. Īpašumu pārvalde:

12.7.1. Pašvaldības īpašumu nodaļa;

12.7.2. Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa ;

12.7.3. Dzīvokļu nodaļa;

12.7.4. Nodokļu nodaļa;

12.7.5. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa;

12.7.6. Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa;

12.7.7. Mežsaimniecības nodaļa;

12.7.8. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa.

12.8. Administratīvi juridiskā pārvalde:

12.8.1. Kanceleja;

12.8.2. Administratīvā nodaļa;

12.8.3. Juridiskā nodrošinājuma nodaļa;

12.8.4. Tiesvedības nodaļa.

12.9. Komunikācijas pārvalde:

12.9.2. Mārketinga nodaļa:

12.9.2.1. Tūrisma komunikācijas daļa;

12.9.3. Sabiedrisko attiecību nodaļa.

12.10. Attīstības pārvalde:

12.10.1. Stratēģiskās plānošanas nodaļa;

12.10.1.1. Jaunatnes iniciatīvu centrs;

12.10.2. Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa:

12.10.3. Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa.

12.10.4. Inženierbūvju nodaļa.

12.11. Pilsētplānošanas pārvalde:

12.11.1. Arhitektūras nodaļa;

12.11.2. Būvinspekcija;

12.11.3. Teritorijas plānošanas nodaļa;

12.11.4. Ģeomātikas un inženieru nodaļa;

12.11.5. Dokumentu aprites un arhīva nodaļa.

12.12. Izglītības pārvalde:

12.12.1. Vispārējās izglītības nodaļa;

12.12.2. Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļa;

12.12.3. Izglītības attīstības nodaļa;

12.12.4. Jūrmalas iekļaujošās izglītības attīstības centrs.

12.13. Īpaša statusa Centrālās administrācijas struktūrvienības, kurām ar normatīvo aktu ir noteikta atšķirīga padotība un darbības forma:

12.13.1. Jūrmalas valstspilsētas dzimtsarakstu nodaļa, kas izveidota saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu;

12.13.2. Domes priekšsēdētāja birojs, kas ir funkcionāli tieši pakļauts Domes priekšsēdētājam un administratīvi pakļauts Pašvaldības izpilddirektoram;

12.13.3. Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļa, kuras Audita daļa ir funkcionāli pakļauta Domes priekšsēdētājam un Kapitāldaļu pārvaldības daļa ir funkcionāli pakļauta Pašvaldības izpilddirektoram.

1.4. Aizstāt 17.7.apakšpunktā vārdus un simbolus “likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”” ar vārdiem “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”

1.5. Papildināt ar 24.1punktu šādā redakcijā:

“24.1 12.7.3., 12.7.7. un 12.7.8. apakšpunkts spēku zaudē 2023.gada 16.jūlijā.”

2. Šis nolikums stājas spēkā 2023.gada 1.jūnijā, izņemot grozījumus 12.10., 12.11. un 12.13.3. apakšpunktā, kas stājas spēkā 2023.gada 17.jūlijā.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF