Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2023. gada 25. maijāNr.5

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:
Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:
Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Diāna Hofmane

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Irēna Kausiniece (nepiedalās no plkst. 11.33 – 11.37), Inese Kārkliņa, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Guntars Anspoks, Romāns Mežeckis, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš, Uldis Kronblūms, Jānis Asars, Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja vietniece

Sandra Brante

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Zane Podniece

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede

Ināra Kundziņa

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Stratēģiskās plānošanas nodaļas Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja

Solvita Vigule

Komunikācijas pārvaldes vadītāja

Līga Dzirnekle

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Kultūras centra direktors

Agnis Kristvalds

Jūrmalas muzeja direktors

Ernests Sviklis

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Salvis Miķelsons

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja vietniece

Vita Odziņa - Balode

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Arta Macijevska

Kauguru vidusskolas direktore

Ella Daņiloha

PII “Saulīte” vadītāja

Ineta Aroniete

PII “Lācītis” vadītāja

Natālija Račāne

PII “Mārīte” vadītāja

Linda Dadziņa

1. Darba kārtības apstiprināšana

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu

3.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums

4.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments

5.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumāNr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

7.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums

8.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums

9.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums

10.

Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu

11.

Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” atklātajā projektu konkursā

12.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

13.

Par zemes vienību Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā, un Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu, piešķiršanu un saglabāšanu

14.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

15.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 52, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

16.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikumā Nr. 36 „Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”

18.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 276 “Par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu”

19.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā (ar projekta pieteikumu “Mākslīgais intelekts (MI) izglītībā/ AI for Education”)

20.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā (ar projekta pieteikumu “Culture and Sustainability in Education/ Kultūra un ilgtspēja izglītībā”)

21.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Innovative Approaches to foreign Language education/ Inovatīvas pieejas svešvalodu izglītībā”

22.

Par Jūrmalas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu direktora vietnieku mēneša darba algas likmju noteikšanu

23.

Par dalību Erasmus+ aktivitātes Nr. KA122-SCH “Īstermiņa mobilitātes projekta skolēniem un personālam” atklātā projektu konkursā

24.

Par dalību Erasmus+ aktivitātes Nr. KA210-SCH “Maza mēroga partnerības” atklātā projektu konkursā

25.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr. 2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” noslēgumu

26.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Vides izglītība pirmsskolā/ Environmental Education in Preschool”

27.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 34 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" nolikums"

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

29.

Par uzraudzības ziņojumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumā Nr. 169 “Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr. 5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017. - 2026. gadam apstiprināšanu”

30.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-105, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

35.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

36.

Par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas ar autobusiem Jūrmalas valstspilsētas maršrutu tīklā pilsētas nozīmes maršrutos nepārtrauktību

37.

Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

39.

Par zemesgabala Mārupes ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu

40.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 153 “Par nekustamo īpašumu Jomas ielā 35, Jūrmalā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā un Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu”

41.

Jūrmalas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikums

42.

Par dalību European Rememberence – atklātā projektu konkursā Eiropas vēstures atceres un piemiņas uzsaukums 2023

43.

Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Junior Achievement Latvia”

44.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada pārskata apstiprināšanu

45.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

46.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai

47.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

48.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

49.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Magoņu ielā 1, Jūrmalā sakārtošanu

50.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmuma Nr. 674 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Dzintaru prospektā 19A, Jūrmalā, bīstamības novēršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

R. Sproģe ierosina no sēdes darba kārtības izslēgt 39. jautājumu:

·

Par zemesgabala Mārupes ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma izslēgšanu no sēdes darba kārtības (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

izslēgt 39. jautājumu no sēdes darba kārtības.

R. Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Par zemesgabala Dāvja ielā 20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

·

Par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu

·

Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas

·

Par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”

Papildu jautājumus iekļaut aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtības apstiprināšanu ar izslēgto jautājumu un papildu jautājumiem (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu

3.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums

4.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments

5.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

7.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums

8.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums

9.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums

10.

Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu

11.

Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” atklātajā projektu konkursā

12.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

13.

Par zemes vienību Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā, un Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu, piešķiršanu un saglabāšanu

14.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

15.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 52, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

16.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikumā Nr. 36 „Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”

18.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 276 “Par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu”

19.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā (ar projekta pieteikumu “Mākslīgais intelekts (MI) izglītībā/ AI for Education”)

20.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā (ar projekta pieteikumu “Culture and Sustainability in Education/ Kultūra un ilgtspēja izglītībā”)

21.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Innovative Approaches to foreign Language education/ Inovatīvas pieejas svešvalodu izglītībā”

22.

Par Jūrmalas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu direktora vietnieku mēneša darba algas likmju noteikšanu

23.

Par dalību Erasmus+ aktivitātes Nr. KA122-SCH “Īstermiņa mobilitātes projekta skolēniem un personālam” atklātā projektu konkursā

24.

Par dalību Erasmus+ aktivitātes Nr. KA210-SCH “Maza mēroga partnerības” atklātā projektu konkursā

25.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr. 2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” noslēgumu

26.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Vides izglītība pirmsskolā/ Environmental Education in Preschool”

27.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 34 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" nolikums"

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

29.

Par uzraudzības ziņojumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumā Nr. 169 “Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr. 5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017. - 2026. gadam apstiprināšanu”

30.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-105, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

35.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

36.

Par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas ar autobusiem Jūrmalas valstspilsētas maršrutu tīklā pilsētas nozīmes maršrutos nepārtrauktību

37.

Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

39.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 153 “Par nekustamo īpašumu Jomas ielā 35, Jūrmalā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā un Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu”

40.

Jūrmalas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikums

41.

Par dalību European Rememberence – atklātā projektu konkursā Eiropas vēstures atceres un piemiņas uzsaukums 2023

42.

Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Junior Achievement Latvia”

43.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada pārskata apstiprināšanu

44.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

45.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai

46.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

47.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

48.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Magoņu ielā 1, Jūrmalā sakārtošanu

49.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmuma Nr. 674 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Dzintaru prospektā 19A, Jūrmalā, bīstamības novēršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

50.

Par zemesgabala Dāvja ielā 20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

51.

Par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu

52.

Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas

53.

Par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas

54.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”

2. Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu

Ziņotājs:

U.Kronblūms

U. Kronblūms aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

Izsakās:

J. Asars
R. Sproģe
R. Parasigs-Parasiņš
U. Kronblūms
L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 4 (I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis)), nolēma:

noraidīt lēmuma projektu par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu.

3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums (saistošie noteikumi Nr. 8)

Ziņotājs:

Z. Podniece

Izsakās:

R. Sproģe informē deputātus par saņemto iesniegumu un priekšlikumu par grozījumiem saistošajos noteikumos.
U. Kronblūms

R. Sproģe aicina deputātus balsot par iesniegto priekšlikumu par grozījumiem saistošajos noteikumos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto priekšlikumu par grozījumiem saistošajos noteikumos (“par” – 4 (I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis)), nolēma:

noraidīt iesniegto priekšlikumu par grozījumiem saistošajos noteikumos.

R. Sproģe aicina deputātus balsot par saistošo noteikumu projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 4 (I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars ), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikumu.

4. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments (nolikums Nr. 15)

Ziņotājs:

I. Kalvāne

Uzdod jautājumus:

U.Kronblūms
J.Asars

Uz jautājumiem atbild:

I. Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglamentu.

5. Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” (nolikums Nr. 16)

Ziņotājs:

Z.Podniece

Z. Podniece ziņo, ka ir sagatavota nolikuma grozījumu projekta precizētā redakcija, kura papildināta ar 12.7.8. punktu “ Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa ”, ņemot vērā to, ka jaunā Īpašumu pārvaldes struktūra stāsies spēkā ar šī gada 17. jūliju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumiem (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumā Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums””.

6. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” (nolikums Nr. 17)

Ziņotājs:

Z.Podniece

Z. Podniece ziņo, ka ir sagatavota nolikuma grozījumu projekta precizētā redakcija, kura papildināta ar 2. punktu “ Šis nolikums stājas spēkā 2023. gada 1. jūnijā ” un veikti precizējumi numerācijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumiem (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 27. janvāra nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums””.

7. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums (nolikums Nr. 18)

Ziņotājs:

S.Brante

Uzdod jautājumus:

I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

S. Brante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikumu.

8. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikums (nolikums Nr. 19)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes nolikumu.

9. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes nolikums (nolikums Nr. 20)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes nolikumu.

10. Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr. 190)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms )), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu.

11. Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr. 191)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” atklātajā projektu konkursā.

12. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka” (lēmums Nr. 192)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”.

13. Par zemes vienību Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā, un Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu, piešķiršanu un saglabāšanu (lēmums Nr. 193)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā, un Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu, piešķiršanu un saglabāšanu.

14. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 194)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 32, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

15. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 52, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 195)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 52, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

16. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums (nolikums Nr. 21)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ziņotājs:

E. Venters aicina deputātus balsot par precizēto nolikuma projekta redakciju, kur novērstas tehniskas kļūdas.
S. Miķelsons informē deputātus par to, ka nolikuma projekta 7.6. un 7.10. punkti ir identiski, līdz ar to tiek svītrots nolikuma projekta 7.10. punkts.

Izsakās:

R. Mežeckis izsakās, ka balsos “par”, bet vērš deputātu uzmanību uz to, ka ir jāpavēro, kā reālajā dzīvē funkcionēs ieviestās reorganizācijas pārmaiņas un pie nepieciešamības var veikt korekcijas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikumu.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikumā Nr. 36 „Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums” (nolikums Nr. 22)

Ziņotājs:

I. Taranda

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18. augusta nolikumā Nr. 36 „Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums””.

18. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 276 “Par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu” (lēmums Nr. 196)

Ziņotājs:

I. Taranda

I. Taranda ziņo, ka nepieciešams veikt precizējumu lēmuma projekta 1. rindkopā, vārdu “ lēmumam Nr. 78” aizstājot ar vārdu “nolikumam Nr. 78”. Aicina deputātus atbalstīt lēmuma projektu ar precizējumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 276 “Par Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu””.

19. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā (ar projekta pieteikumu “Mākslīgais intelekts (MI) izglītībā/ AI for Education”) (lēmums Nr. 197)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā (ar projekta pieteikumu “Mākslīgais intelekts (MI) izglītībā/ AI for Education”).

20. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā (ar projekta pieteikumu “Culture and Sustainability in Education/ Kultūra un ilgtspēja izglītībā”) (lēmums Nr. 198)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā (ar projekta pieteikumu “Culture and Sustainability in Education/ Kultūra un ilgtspēja izglītībā”).

21. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Innovative Approaches to foreign Language education/ Inovatīvas pieejas svešvalodu izglītībā” (lēmums Nr. 199)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Innovative Approaches to foreign Language education/ Inovatīvas pieejas svešvalodu izglītībā”.

22. Par Jūrmalas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu direktora vietnieku mēneša darba algas likmju noteikšanu (lēmums Nr. 200)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu direktora vietnieku mēneša darba algas likmju noteikšanu.

23. Par dalību Erasmus+ aktivitātes Nr. KA122-SCH “Īstermiņa mobilitātes projekta skolēniem un personālam” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr. 201)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Izsakās:

I. Kārkliņa informē deputātus par to, ka nepiedalīsies 23. un 24. jautājuma balsojumā, jo abi jautājumi skar Vaivaru pamatskolu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, “nebalso” – 1 (I. Kārkliņa)), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Erasmus+ aktivitātes Nr KA122-SCH “Īstermiņa mobilitātes projekta skolēniem un personālam” atklātā projektu konkursā.

24. Par dalību Erasmus+ aktivitātes Nr. KA210-SCH “Maza mēroga partnerības” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr. 202)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, “nebalso” – 1 (I. Kārkliņa)), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Erasmus+ aktivitātes Nr. KA210-SCH “Maza mēroga partnerības” atklātā projektu konkursā.

25. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr. 2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” noslēgumu (lēmums Nr. 203)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr. 2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” noslēgumu.

26. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Vides izglītība pirmsskolā/Environmental Education in Preschool” (lēmums Nr. 204)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbības (KA2) atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Vides izglītība pirmsskolā/Environmental Education in Preschool”.

27. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 34 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" nolikums" (nolikums Nr. 23)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 34 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" nolikums””.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” (lēmums Nr. 205)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Izsakās:

I. Taranda informē deputātus par to, ka nepiedalīsies šī jautājuma balsojumā, jo tas skar Jūrmalas Valsts ģimnāziju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, “nebalso” – 1 (I. Taranda)), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu””.

29. Par uzraudzības ziņojumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumā Nr. 169 “Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr. 5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017. - 2026. gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr. 206)

Ziņotājs:

I. Kārkliņa

Uzdod jautājumus:

R. Parasigs-Parasiņš

Uz jautājumiem atbild:

A. Kristvalds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par uzraudzības ziņojumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumā Nr. 169 “Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr. 5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017. - 2026. gadam apstiprināšanu”.

30. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-105, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 207)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-105, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

31. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 208)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

32. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 209)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

33. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 210)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

34. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 211)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

35. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 212)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Uzdod jautājumus:

R. Parasigs-Parasiņš

Uz jautājumiem atbild:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

36. Par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas ar autobusiem Jūrmalas valstspilsētas maršrutu tīklā pilsētas nozīmes maršrutos nepārtrauktību (lēmums Nr. 213)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Uzdod jautājumus:

J. Asars

R. Parasigs-Parasiņš

Uz jautājumiem atbild:

A. Macijevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 4 (I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas ar autobusiem Jūrmalas valstspilsētas maršrutu tīklā pilsētas nozīmes maršrutos nepārtrauktību.

37. Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 214)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

38. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 215)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

39. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 153 “Par nekustamo īpašumu Jomas ielā 35, Jūrmalā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā un Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu” (lēmums Nr. 216)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 153 “Par nekustamo īpašumu Jomas ielā 35, Jūrmalā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā un Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu””.

40. Jūrmalas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikums (nolikums Nr. 24)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikumu.

41. Par dalību European Rememberence – atklātā projektu konkursā Eiropas vēstures atceres un piemiņas uzsaukums 2023 (lēmums Nr. 217)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību European Rememberence – atklātā projektu konkursā Eiropas vēstures atceres un piemiņas uzsaukums 2023.

42. Par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Junior Achievement Latvia” (lēmums Nr. 218)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Junior Achievement Latvia”.

43. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr. 219)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada pārskata apstiprināšanu.

44. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” (lēmums Nr. 220)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Uzdod jautājumus:

Iziet I. Kausiniece

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

Ienāk I. Kausiniece


R. Mežeckis
B. Birzniece

Izsakās:

R. Mežeckis izsaka atzinību U. Kronblūmam par ieteikumiem un aicina deputātus arī turpmāk būt tik pat aktīviem, jo par to, kas notiek Jūrmalā, ir vienlīdz atbildīgi visi deputāti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu “”Gozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu””.

45. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai (lēmums Nr. 221)

Ziņotājs:

R.Sproģe

Ziņotājs:

R. Sproģe aicina skatīt deputātus pievienoto precizēto lēmuma projekta redakciju.
I. Brača informē deputātus par to, ka lēmuma projekta precizētā redakcija tika izskatīta Apvienotajā komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (U. Kronblūms, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai.

46. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 222)

Ziņotājs:

R. Sproģe vērš deputātu uzmanību uz to, ka tika veikti tehniskie precizējumi 37.7. punktā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu””.

47. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 9)

Ziņotājs:

R.Sproģe

Ziņotājs:

I. Brača lūdz skatīt saistošo noteikumu precizēto redakciju pēc Apvienotās komitejas sēdes un papildināt saistošos noteikumus ar šādām izmaiņām Jūrmalas Sporta servisa centra tāmē ar mērķi nodrošināt projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā Sloka, Skolas ielā 5, Jūrmalā” īstenošanu, nepieciešams pārkārtot finansējumu projekta izstrādei atbilstoši iepirkuma procedūrai, paredzot kopējo projekta finansējumu 45 980.00 EUR apmērā. Aicina deputātus atbalstīt saistošo noteikumu projektu ar precizējumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar precizējumiem (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu””.

48. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Magoņu ielā 1, Jūrmalā sakārtošanu (lēmums Nr. 223)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – 1 (U. Kronblūms), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Magoņu ielā 1, Jūrmalā sakārtošanu.

49. Par Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmuma Nr. 674 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Dzintaru prospektā 19A, Jūrmalā, bīstamības novēršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 224)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmuma Nr. 674 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Dzintaru prospektā 19A, Jūrmalā, bīstamības novēršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

50. Par zemesgabala Dāvja ielā 20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 225)

Ziņotājs:

S. Brauere

Izsakās:

J. Asars izsakās par balsošanas motīviem, šo lēmumu neatbalstīs, jo uzskata, ka, tāpat kā iepriekšējie izsolē nodotie īpašumi Dāvja ielā, arī šis tiks pilnībā izcirsts.
U. Kronblūms uzsver to, ka neatbalsta Jūrmalas pašvaldības meža teritoriju izpārdošanu un aicina deputātus neatbalstīt šo lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis), “pret” – 2 (U. Kronblūms, J. Asars), “atturas” – 2 (I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dāvja ielā 20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

51. Par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu (lēmums Nr. 226)

Ziņotājs:

I. Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu.

52. Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas (lēmums Nr. 227)

Ziņotājs:

B. Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas.

53. Par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas (lēmums Nr. 228)

Ziņotājs:

B. Birzniece

Uzdod jautājumus:

R. Parasigs-Parasiņš
J. Asars

Uz jautājumiem atbild:

B. Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas.

54. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (lēmums Nr. 229)

Ziņotājs:

J. Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu””.

Sēde slēgta plkst.12.00.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 29. jūnijā plkst.10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

D. Hofmane


Lejupielāde: DOC un PDF