Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 34

protokols Nr. 8, 34. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija nolikumā Nr. 59
“Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22. panta pirmo un otro daļu,
Vispārējās izglītības likuma
8. un 9. pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija nolikumā Nr. 59 “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas atrodas Jūrmalas Izglītības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) funkcionālā pakļautībā, un tai ir savs zīmogs un simbolika. Iestādes finanšu līdzekļu apriti nodrošina Pārvalde tai atvērtajos norēķinu kontos kredītiestādēs un Valsts kasē.”

1.2. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

“12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti, kā arī citi iestādes vadītāja (turpmāk – iestādes direktors) vai Pārvaldes vadītāja izdotie tiesību akti un lēmumi.”.

1.3. Svītrot 14. punktā vārdus “un vispārējās vidējās izglītības”.

1.4. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

“21. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors atbilstoši dibinātāja apstiprinātajam darbinieku skaita sarakstam. Iestādes direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.”.

1.5. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā :

“25. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.”.

1.6. Izteikt IX. sadaļas nosaukumu šādā redakcijā :

“IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību.”

1.7. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā :

31. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Jūrmalas Izglītības pārvaldei, Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, LV-2015 vai nosūtot elektroniski uz oficiālo e-adresi vai e-pasta adresi: infoizglitiba@jurmala.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.”.

1.8. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

“32. Iestādes finanšu un saimniecisko darbību saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto nodrošina dibinātāja izveidotas iestādes saskaņā ar to nolikumiem. Iestāde nav patstāvīgs nodokļu maksātājs.”.

1.9. Svītrot 33. punktu.

1.10. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

“35. Finanšu līdzekļu plānošanas un izmantošanas kārtību, ievērojot iekšējos un ārējos normatīvos aktus, nosaka Pārvalde.”.

1.11. Svītrot 43. punktu.

2. Šis nolikums stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF