Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr.8

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Anda Lisovska

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Guntars Anspoks, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš Jānis Asars, Iveta Blaua, Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst. 10.28–11.08), Uldis Kronblūms

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja vietniece

Sandra Brante

Budžeta nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Kristīne Hermane

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Sporta servisa centra direktora p. i.

Zigmunds Pavlovskis

Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Zane Podniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja

Jolanta Batina

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos

Sabīne Rozova

Īpašumu pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece

Dace Galandere

Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Jūrmalas ostas pārvaldnieka p.i.

Elviss Venters

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Dace Ziemele

Sociālo pakalpojumu centra "Kauguri" vadītāja

Sarmīte Grope

Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Mežmalas pamatskolas direktora vietniece (izglītības jomā)

Andra Mančasa

Kauguru vidusskolas direktore

Ella Daņiloha

Aspazijas pamatskolas direktore

Madara Štrausa

Majoru vidusskolas bibliotekāre

Kristīne Cimdiņa

Jūrmalas pamatskolas direktors

Indulis Skudra

Ķemeru pamatskolas direktore

Svetlana Seņkina

Jaundubultu pamatskolas direktors

Ēriks Annuškāns

Jūrmalas Mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktora vietniece izglītības jomā

Karina Štālmane

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktores vietniece

Antra Mežale

Jūrmalas Futbola skolas direktora p.i.

Kaspars Gorkšs

Pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” vadītāja

Anita Auziņa

Pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" vadītāja

Oksana Poldsepa

Pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

Marina Saldone

Pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāja

Nataļja Račāne

Pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” pirmsskolas metodiķe

Baiba Slūtiņa

Pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" vadītāja

Ineta Aroniete

Pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" vadītāja

Linda Dadziņa

Pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" vadītāja

Ineta Bērziņa

Pirmsskolas izglītības iestādes "Madara" vadītāja

Marita Šteimane

Pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" vadītāja

Ilona Pāvule-Vītola

Pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" vadītāja

Aida Berkoviča

Pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" vadītāja

Iveta Mantromoviča

Pumpuru vidusskolas direktora vietniece

Agita Pētersone

Izglītības pārvaldes vadītāja amata kandidāts

Edgars Bērziņš


1. Darba kārtības apstiprināšana

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Par Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā

4.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” reorganizāciju par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs”

5.

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums

6.

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

7.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Plūdu ielā 2, Jūrmalā, un Plūdu ielā 2B, Jūrmalā

8.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

9.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

10.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 29. augusta lēmumā Nr. 431 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

11.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 243 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

12.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeri 6104, Jūrmalā, un mērķa noteikšanu zemes vienības daļai 31913 kv.m platībā

13.

Par zemes vienības Kauguri 0505, Jūrmala, daļas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā

14.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Juglas ielā 2, Jūrmalā, un noteikšanu zemes vienības plānotajām daļām

15.

Par dzīvojamo telpu īres parauglīgumiem

16.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

17.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3- 5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

18.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A–310, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

19.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

20.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Miežu iela 0024, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

21.

Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 42 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" nolikums"

23.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija noteikumos Nr. 7 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi”

24.

Par zemesgabala Iecavas iela 1111, Jūrmalā, daļas nomu

25.

Par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

26.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 21 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, atsavināšanu

27.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 15 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu

28.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

29.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 163 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Izglītības pārvalde” izveidi

30.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums”

31.

Par “Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

33.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

34.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija nolikumā Nr. 59 “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikums”

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 21 “Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums”

36.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020. gada 17. decembra nolikumā Nr. 50 "Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums"

37.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 15 “Jūrmalas Vaivaru pamatskolas nolikums”

38.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra nolikumā Nr. 82 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

39.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 16 “Jūrmalas Majoru vidusskolas nolikums”

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta nolikumā Nr. 22 "Jūrmalas pamatskolas nolikums"

41.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. aprīļa nolikumā Nr. 18 "Jūrmalas Ķemeru pamatskolas nolikums"

42.

Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas nolikums

43.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 41 “Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”

44.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 42 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

45.

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums

46.

Profesionālās ievirzes sporta skolas “Jūrmalas Futbola skola” nolikums

47.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 26. novembra nolikumā Nr. 46 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” nolikums ”

48.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta nolikumā Nr. 21 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums”

49.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija nolikumā Nr. 6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikums”

50.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 36 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums”

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 26. novembra nolikumā Nr. 45 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” nolikums”

52.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikums

53.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” nolikums

54.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” nolikums

55.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Madara" nolikums

56.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” nolikums

57.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums

58.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 19. marta nolikumā Nr. 6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” nolikums”

59.

Par “Jūrmalas valstspilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017. -2022. gadam” 2022. gadu uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

60.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

61.

Par kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un kustamās mantas atsavināšanu par brīvu cenu

62.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”

63.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

64.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra nolikumā Nr. 89 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

65.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

R. Sproģe ierosina mainīt sēdes darba kārtību, 29. un 30. jautājumus izskatot aiz sēdes darba kārtības 3. jautājuma, kā arī sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Par investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošanu” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas

·

Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas

·

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” A korpusa pārbūve” īstenošanai

·

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 25. novembra nolikumā Nr. 29 “Jūrmalas Pumpuru vidusskolas nolikums”

Papildu jautājumu “ Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 25. novembra nolikumā Nr. 29 “Jūrmalas Pumpuru vidusskolas nolikums”” iekļaut aiz sēdes darba kārtības 58. jautājuma. Pārējos papildu jautājumus iekļaut aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R. Sproģes priekšlikumiem (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā, kā arī mainīt jautājumu izskatīšanas secību sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtības apstiprināšanu ar papildu jautājumiem (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Par Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā

4.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 163 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Izglītības pārvalde” izveidi

5.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums”

6.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” reorganizāciju par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs”

7.

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums

8.

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

9.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Plūdu ielā 2, Jūrmalā, un Plūdu ielā 2B, Jūrmalā

10.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

11.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

12.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 29. augusta lēmumā Nr. 431 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 243 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

14.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeri 6104, Jūrmalā, un mērķa noteikšanu zemes vienības daļai 31913 kv.m platībā

15.

Par zemes vienības Kauguri 0505, Jūrmala, daļas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā

16.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Juglas ielā 2, Jūrmalā, un noteikšanu zemes vienības plānotajām daļām

17.

Par dzīvojamo telpu īres parauglīgumiem

18.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

19.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3- 5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

20.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A–310, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

21.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

22.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Miežu iela 0024, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

23.

Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 42 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" nolikums"

25.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija noteikumos Nr. 7 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi”

26.

Par zemesgabala Iecavas iela 1111, Jūrmalā, daļas nomu

27.

Par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

28.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 21 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, atsavināšanu

29.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 15 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu

30.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

31.

Par “Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

33.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

34.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija nolikumā NNr. 59 “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikums”

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 21 “Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums”

36.

Grozījumi Jūrmalas domes 2020. gada 17. decembra nolikumā Nr. 50 "Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums"

37.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 15 “Jūrmalas Vaivaru pamatskolas nolikums”

38.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra nolikumā Nr. 82 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

39.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 16 “Jūrmalas Majoru vidusskolas nolikums”

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta nolikumā Nr. 22 "Jūrmalas pamatskolas nolikums"

41.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. aprīļa nolikumā Nr. 18 "Jūrmalas Ķemeru pamatskolas nolikums"

42.

Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas nolikums

43.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 41 “Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”

44.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 42 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

45.

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums

46.

Profesionālās ievirzes sporta skolas “Jūrmalas Futbola skola” nolikums

47.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 26. novembra nolikumā Nr. 46 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” nolikums ”

48.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta nolikumā Nr. 21 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums”

49.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija nolikumā Nr. 6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikums”

50.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 36 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums”

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 26. novembra nolikumā Nr. 45 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” nolikums”

52.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikums

53.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” nolikums

54.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” nolikums

55.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Madara" nolikums

56.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” nolikums

57.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums

58.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 19. marta nolikumā Nr. 6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” nolikums”

59.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 25. novembra nolikumā Nr. 29 "Jūrmalas Pumpuru vidusskolas nolikums"

60.

Par “Jūrmalas valstspilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017. -2022. gadam” 2022. gadu uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

61.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

62.

Par kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un kustamās mantas atsavināšanu par brīvu cenu

63.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”

64.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

65.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra nolikumā Nr. 89 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

66.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

67.

Par investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošanu” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas

68.

Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas

69.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” A korpusa pārbūve” īstenošanai

2. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr. 15)

Ziņotājs:

Z. Podniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

3. Par Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr. 318)

Ziņotājs:

S. Brante

Uzdod jautājumus:

J. Asars, M. Stulpiņš, I. Blaua, U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

S. Brante, E. Bērziņš, R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.

4. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 163 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Izglītības pārvalde” izveidi (lēmums Nr. 319)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 163 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Izglītības pārvalde” izveidi.

5. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr. 30)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums”.

6. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” reorganizāciju par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs” (lēmums Nr. 320)

Ziņotājs:

Z. Pavlovskis

Uzdod jautājumus:

I. Blaua

Uz jautājumiem atbild:

Z. Pavlovskis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” reorganizāciju par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs”.

7. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums (nolikums Nr. 31)

Ziņotājs:

Z. Pavlovskis ziņo, ka ir sagatavota nolikuma projekta precizēta redakcija, kurā precizēts 27. punkts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projekta precizēto redakciju (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikumu.

8. Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 321

Ziņotājs:

Z. Pavlovskis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

9. Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Plūdu ielā 2, Jūrmalā, un Plūdu ielā 2B, Jūrmalā (lēmums Nr. 322)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Plūdu ielā 2, Jūrmalā, un Plūdu ielā 2B, Jūrmalā.

10. Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 323)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

11. Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 324)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

12. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 29. augusta lēmumā Nr. 431 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 325)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 29. augusta lēmumā Nr. 431 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu.

13. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 243 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 326)

Ziņotājs:

R. Mežeckis

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (J. Asars, U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 243 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu.

Iziet R. Mežeckis.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeri 6104, Jūrmalā, un mērķa noteikšanu zemes vienības daļai 31913 kv.m platībā (lēmums Nr. 327)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Uzdod jautājumus:

J. Asars

Uz jautājumiem atbild:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeri 6104, Jūrmalā, un mērķa noteikšanu zemes vienības daļai 31913 kv.m platībā.

15. Par zemes vienības Kauguri 0505, Jūrmala, daļas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā (lēmums Nr. 328)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Kauguri 0505, Jūrmala, daļas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Juglas ielā 2, Jūrmalā, un noteikšanu zemes vienības plānotajām daļām (lēmums Nr. 329)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Juglas ielā 2, Jūrmalā, un noteikšanu zemes vienības plānotajām daļām.

17. Par dzīvojamo telpu īres parauglīgumiem (lēmums Nr. 330)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres parauglīgumiem.

18. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 331)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

R. Sproģe izsaka priekšlikumu jautājumus 19. un 20. izskatīt kopā.

19. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3- 5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 332)

20. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A–310, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 333)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumus par:

1. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3- 5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A–310, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

21. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 334)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

22. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Miežu iela 0024, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 335)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Miežu iela 0024, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

23. Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu

Ziņotājs:

Ģ. Brambergs, E. Venters

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms, J. Asars

Uz jautājumiem atbild:

E. Venters informē, ka par padziļināšanas darbu veikšanu maijā tika izsludināts iepirkums, bet netika saņemts neviens piedāvājums, turklāt padziļināšanas darbi ir īstermiņa risinājums, kas katru gadu jāveic atkārtoti. Būtu nepieciešams veikt krasta stiprinājumu, kas ir ilgtermiņa risinājums un ir paredzēts Attīstības programmā. Pašvaldība ir iesniegusi projektu par Lielupes kreisā krasta nostiprinājuma izbūvi Lielupes grīvas teritorijā projektu priekšatlasei nākamajam plānošanas periodam.

Izsakās:

U. Kronblūms aicina atbalstīt iniciatīvu, jautājumu izskatot Attīstības un vides jautājumu komitejā un lemt par iepriekš veiktā hidrogrāfiskā pētījuma aktualizēšanas iespējām. Komitejai sekot, kā tiek risināts jautājums par līdzfinansējuma iespējām.
Uzskata, ka ir nepieciešams ilgtermiņa risinājums.
Aicina pārrunāt finansēšanas iespējas ar Dzintaru steķa finansētāju.

G. Anspoks aicina domāt par papildu līdzekļu piesaisti šī jautājuma risināšanā, sadarbojoties ar citām pašvaldībām, kuru valdījumā ir daļa no Lielupes grīvas.

R. Sproģe - ņemot vērā, ka uz šo brīdi kolektīvo iesniegumu ir parakstījušas ap 850 personas, izsaka cerību, ka, iespējams, arī šīs personas vēlas piedalīties padziļināšanas darbu realizēšanā, veidojot privāto partnerību.
Izsaka priekšlikumu pieņemt zināšanai iepriekšminēto, kā arī:
1. Uzdot Jūrmalas ostas pārvaldei sagatavot jautājumu par hidrogrāfiskā pētījuma aktualizēšanas iespējām izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

2. Noteikt, ka jautājumā par kuģu kanāla padziļināšanas tālāko virzību atbildīga ir Jūrmalas ostas pārvalde. Tādējādi tiek gaidīti piedāvājumi un risinājumi arī no attiecīgajām ministrijām, kuru pārstāvji ir Jūrmalas ostas pārvaldes valdē, kā arī no kolektīvo iesniegumu parakstījušajām personām.

3. Noteikt, ka jautājumā par projekta pieteikuma sagatavošanu krasta nostiprinājuma izbūvei Lielupes grīvas teritorijā tālāko virzību atbildīga ir Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvalde.

4. Uzdot atbildīgajām pašvaldības institūcijām likumā noteiktajā kārtībā sniegt domes sēdē un komitejā pārskatu par kolektīvā iesnieguma virzību.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 42 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" nolikums" (nolikums Nr. 32)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 42 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" nolikums".

25. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija noteikumos Nr. 7 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi” (noteikumi Nr. 3)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija noteikumos Nr. 7 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumi”.

26. Par zemesgabala Iecavas iela 1111, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr. 336)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Iecavas iela 1111, Jūrmalā, daļas nomu.

27. Par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 337)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – nav, “atturas” – 4 (I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 21 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr. 338)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 21 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, atsavināšanu.

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 15 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr. 339)

Ziņotājs:

L. Loskutova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 15 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu.

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 340)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Mežeckis izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Ienāk R. Mežeckis.

31. Par “Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 341)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

B. Birzniece

Izsakās:

U. Kronblūms lūdz e-pastā sniegt skaidrojumu par uzraudzības ziņojuma 45. lpp. minēto 18 miljonu izlietojumu Jūrmalas Aspazijas pamatskolas pārbūvei.

R. Sproģe uzdod Izglītības pārvaldes esošajam vadītājam (I. Vasmanis) un jaunajam vadītājam (E. Bērziņš) sadarbībā ar Attīstības pārvaldi sniegt deputātam U. Kronblūmam skaidrojumu e-pastā par uzraudzības ziņojuma 45. lpp. minēto līdzekļu izlietojumu Aspazijas pamatskolas pārbūvei.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

32. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” (lēmums Nr. 342)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”.

R. Sproģe izsaka priekšlikumu jautājumus no 33. līdz 59. izskatīt kopā.

33. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” (nolikums Nr. 33)

34. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija nolikumā Nr. 59 “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikums” (nolikums Nr. 34)

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 21 “Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr. 35)

36. Grozījumi Jūrmalas domes 2020. gada 17. decembra nolikumā Nr. 50 "Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums" (nolikums Nr. 36)

37. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 15 “Jūrmalas Vaivaru pamatskolas nolikums” (nolikums Nr. 37)

38. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra nolikumā Nr. 82 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” (nolikums Nr. 38)

39. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 16 “Jūrmalas Majoru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr. 39)

40. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta nolikumā Nr. 22 "Jūrmalas pamatskolas nolikums" (nolikums Nr. 40)

41. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. aprīļa nolikumā Nr. 18 "Jūrmalas Ķemeru pamatskolas nolikums" (nolikums Nr. 41)

42. Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas nolikums (nolikums Nr. 42)

43. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 41 “Jūrmalas Mākslas skolas nolikums” (nolikums Nr. 43)

44. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 42 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” (nolikums Nr. 44)

45. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums (nolikums Nr. 45)

46. Profesionālās ievirzes sporta skolas “Jūrmalas Futbola skola” nolikums (nolikums Nr. 46)

47. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 26. novembra nolikumā Nr. 46 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” nolikums ” (nolikums Nr. 47)

48. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta nolikumā Nr. 21 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums” (nolikums Nr. 48)

49. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija nolikumā Nr. 6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikums” (nolikums Nr. 49)

50. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 36 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums” (nolikums Nr. 50)

51. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 26. novembra nolikumā Nr. 45 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” nolikums” (nolikums Nr. 51)

52. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikums (nolikums Nr. 52)

53. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” nolikums (nolikums Nr. 53)

54. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” nolikums (nolikums Nr. 54)

55. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Madara" nolikums (nolikums Nr. 55)

56. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” nolikums (nolikums Nr. 56)

57. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums (nolikums Nr. 57)

58. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 19. marta nolikumā Nr. 6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” nolikums” (nolikums Nr. 58)

59. Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 25. novembra nolikumā Nr. 29 "Jūrmalas Pumpuru vidusskolas nolikums" (nolikums Nr. 59)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

R. Sproģe – informē, ka balsojumā nepiedalīsies deputātes I. Kārkliņa un I. Taranda.

Uzdod jautājumus:

J. Asars

Uz jautājumiem atbild:

R. Sproģe

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, D. Riņķe, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav, “nebalso” – 2 (I. Kārkliņa, I. Taranda)), nolēma:

pieņemt nolikumus:

1. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”.

2. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija nolikumā Nr. 59 “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikums”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 21 “Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums”.

4. Grozījumi Jūrmalas domes 2020. gada 17. decembra nolikumā Nr. 50 "Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums".

5. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 15 “Jūrmalas Vaivaru pamatskolas nolikums”.

6. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra nolikumā Nr. 82 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”.

7. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 16 “Jūrmalas Majoru vidusskolas nolikums”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta nolikumā Nr. 22 "Jūrmalas pamatskolas nolikums".

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21. aprīļa nolikumā Nr. 18 "Jūrmalas Ķemeru pamatskolas nolikums".

10. Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas nolikums.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 41 “Jūrmalas Mākslas skolas nolikums”.

12. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 42 “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”.

13. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums.

14. Profesionālās ievirzes sporta skolas “Jūrmalas Futbola skola” nolikums.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 26. novembra nolikumā Nr. 46 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” nolikums ”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 27. augusta nolikumā Nr. 21 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija nolikumā Nr. 6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikums”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 36 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums”.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 26. novembra nolikumā Nr. 45 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” nolikums”.

20. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikums.

21. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” nolikums.

22. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” nolikums.

23. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Madara" nolikums.

24. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” nolikums.

25. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 19. marta nolikumā Nr. 6 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” nolikums”.

27. Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 25. novembra nolikumā Nr. 29 "Jūrmalas Pumpuru vidusskolas nolikums".

60. Par “Jūrmalas valstspilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 343)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Uzdod jautājumus:

J. Asars, U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

J. Lediņš, D. Ziemele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas valstspilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

61. Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu (lēmums Nr. 344)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu.

62. Par kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un kustamās mantas atsavināšanu par brīvu cenu (lēmums Nr. 345)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par kustamās mantas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un kustamās mantas atsavināšanu par brīvu cenu.

63. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (lēmums Nr. 346)

Ziņotājs:

R. Sproģe

S. Rozova informē, ka izskatīšanai iesniegta lēmuma projekta precizēta redakcija.

Uzdod jautājumus:

J. Asars, M. Stulpiņš, I. Blaua, U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

S. Brante, E. Bērziņš, R. Sproģe

Izsakās:

U. Kronblūms lūgums parūpēties, lai sadaļa par līdzdalības budžetēšanu 2025. gadā atbilstu Pašvaldības likuma 59. panta 2. punktā noteiktajam. Kā arī ieteikums realizēt to iespējami ātrāk, tiklīdz būs saņemti visi nepieciešamie priekšnoteikumi tā realizēšanai. Ieteikums konsultēties ar Rīgas un Jelgavas pašvaldībām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”.

64. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 347)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

65. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra nolikumā Nr. 89 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr. 60)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra nolikumā Nr. 89 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

66. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu (saistošie noteikumi Nr. 16)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”.

67. Par investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošanu” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas (lēmums Nr. 348)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošanu” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas.

68. Par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas (lēmums Nr. 349)

Ziņotājs:

R. Sproģe, B. Birzniece

Uzdod jautājumus:

R. Mežeckis

Uz jautājumiem atbild:

B. Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas.

69. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” A korpusa pārbūve” īstenošanai (lēmums Nr. 350)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, R. Mežeckis, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas.

Sēde slēgta plkst. 11.40.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 24. augustā plkst. 10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Lisovska


Lejupielāde: DOC un PDF