Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 39

protokols Nr. 8, 39. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 16
“Jūrmalas Majoru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22. panta pirmo un otro daļu,
Vispārējās izglītības likuma
8. un 9. pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 16 “Jūrmalas Majoru vidusskolas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas atrodas Jūrmalas Izglītības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) funkcionālā pakļautībā, un tai var būt savs zīmogs un simbolika. Iestādes finanšu līdzekļu apriti nodrošina Pārvalde tai atvērtajos norēķinu kontos kredītiestādēs un Valsts kasē.”.

1.2. Papildināt ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

“18.1 Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību iestādē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.”.

1.3. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

“20. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors atbilstoši dibinātāja apstiprinātajam darbinieku skaita sarakstam. Iestādes direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.”.

1.4. Izteikt 30., 31. un 32. punktu šādā redakcijā:

“30. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārvaldei, Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, LV-2015 vai nosūtot elektroniski uz oficiālo e-adresi vai e-pasta adresi: infoizglitiba@jurmala.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

31. Iestādes finanšu un saimniecisko darbību saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto, nodrošina dibinātajā izveidotas iestādes saskaņā ar to nolikumiem. Iestāde nav patstāvīgs nodokļu maksātājs.

32. Iestādes vadītājs slēdz līgumus Pārvades vārdā par iestādes telpu iznomāšanu atbilstoši dibinātāja lēmumam.”.

1.5. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

“34. Finanšu līdzekļu plānošanas un izmantošanas kārtību, ievērojot iekšējos un ārējos normatīvos aktus, nosaka Pārvalde.”.

2. Šis nolikums stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF