Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 59

protokols Nr. 8, 59. punkts

GrozījumiJūrmalas domes 2021. gada 25. novembra nolikumā Nr. 29
“Jūrmalas Pumpuru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22. panta pirmo un otro daļu,
Vispārējās izglītības likuma
8. un 9. pantu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 25. novembra nolikumā Nr. 29 “Jūrmalas Pumpuru vidusskolas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt nolikuma izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu”.

1.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Skola ir pastarpinātas pārvaldes iestāde, kas atrodas Jūrmalas Izglītības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) pakļautībā, un tai ir savs zīmogs un simbolika. Iestādes finanšu līdzekļu apriti nodrošina Pārvalde tai atvērtajos norēķina kontos kredītiestādēs un Valsts kasē”.

1.3. Izteikt 35. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“35. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors atbilstoši dibinātāja apstiprinātajam darbinieku skaita sarakstam”.

1.4. Izteikt 46. pantu šādā redakcijā:

“46. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Jūrmalas Izglītības pārvaldei, Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, LV-2015 vai nosūtot elektroniski uz oficiālo e-adresi vai e-pasta adresi: infoizglitiba@jurmala.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojuma portālu www.latvija.lv”.

1.5. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

“47. Skolas finanšu un saimniecisko darbību saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto, nodrošina dibinātāja noteiktās institūcijas. Iestāde nav pastāvīgs nodokļu maksātājs”.

1.6. Svītrot 48. un 49. punktus.

1.7. Izteikt 51. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

“Finanšu līdzekļu plānošanas un izmantošanas kārtību, ievērojot iekšējos un ārējos normatīvos aktus, nosaka Pārvalde”.

1.8. Svītrot 52., 53. un 54. punktu.

2. Šis nolikums stājas spēkā 2023 gada 1. septembrī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF