Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 30. martāNr. 112

protokols Nr. 3, 5. punkts

Par izstāšanos no starptautiskās asociācijas
“European Spas Association”

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) starptautiskajā asociācijā “European Spas Association” (Eiropas Kūrortu asociācija) (turpmāk – ESPA) iestājās 2004. gadā. Organizācijas biedri pārstāv 20 Eiropas valstis, kas savos tūrisma galamērķos piedāvā kūrortam raksturīgo dabas resursu izmantošanu ārstniecībā un atveseļošanā. ESPA biedri ir ne tikai pašvaldības, bet arī nozares pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz iespēju gūt pieredzi un uzzināt kurortoloģijas nozares aktualitātes Eiropā, veidot kontaktus un piedalīties kopīgos projektos. Asociācija reizi pusgadā rīko biedru sanāksmes un reizi gadā starptautisku konferenci, kas 2012. gadā tika organizēta arī Jūrmalā. Par dalību ESPA tiek maksāta biedra nauda, kas gadā ir 3 000,00 euro (trīs tūkstoši euro un 00 centi).

Pēdējo reizi klātienes sanāksmē Pašvaldības pārstāvis piedalījās 2019. gada 20. novembrī, kas notika ESPA birojā Briselē (Beļģijā). Uz tikšanos bija ieradušies vairāk kā desmit asociācijas biedri no dažādām Eiropas pilsētām. Pēdējo gadu laikā notikušas attālinātās sanāksmes, kas sniedza iespēju gūt priekšstatu par nozares aktualitātēm saistībā ar Covid- 19 infekcijas radītajām sekām tūrisma nozarē Eiropā un iegūt informāciju par nozares atbalsta iespējām un instrumentiem Eiropas Savienībā. Ņemot vērā 2020. gadā ar Covid- 19 infekcijas saistītos pārvietošanās ierobežojumus, Pašvaldības pārstāvji vismaz reizi gadā ir piedalījušies kādā no ESPA rīkotajām attālinātajām sanāksmēm. Dalība sanāksmēs devusi priekšstatu par asociācijas dalībvalstu aktivitātēm, kas nevar tikt īstenotas Jūrmalas kūrorta attīstībā ņemot vērā, ka pēdējo gadu asociācijas darbība vairāk koncentrējās uz Eiropas termālo kūrortu saglabāšanu un attīstību. 2022. gada laikā Pašvaldības iesaiste ESPA darbībā ir samazinājusies, izvērtējot iespējas un Pašvaldības ieguvumus, ESPA biedru klātienes sanāksmēs Pašvaldības pārstāvju dalība nav tikusi apstiprināta, un tādēļ secināts, ka turpmāka darbība ESPA nav lietderīga un ir finansiāli neizdevīga.

Saskaņā ar ESPA statūtiem, biedrs var izstāties no organizācijas par to informējot asociāciju līdz tekošā gada 1. jūnijam, tādējādi izbeidzot visas iesaistīto pušu savstarpējās saistības. Uz lēmuma pieņemšanas dienu Pašvaldībai ar asociāciju parādsaistību nav. Ņemot vērā minēto un Jūrmalas domes Tūrisma un kurortoloģijas komitejas 2023. gada 23. marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-27/2), Jūrmalas dome nolemj:

1. Izstāties no starptautiskās asociācijas “European Spas Association” (Eiropas Kūrortu asociācija).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai informēt starptautisko asociāciju “ European Spas Association ” (Eiropas Kūrortu asociācija) par pieņemto lēmumu.

3. Ar šo lēmumu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2003. gada 6. augusta lēmums Nr. 575 “Par Jūrmalas pilsētas iestāšanos Eiropas Kūrortu Asociācijā”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF