Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2023. gada 30. martāNr.3

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.11.49 līdz sēdes beigām), Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Rolands Parasigs-Parasiņš (nepiedalās no plkst.11.33 līdz sēdes beigām), Jānis Lediņš (nepiedalās no plkst.12.35 līdz sēdes beigām), Uldis Kronblūms, Iveta Blaua, Guntars Anspoks, Jānis Asars

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Arturs Grants

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Zane Podniece

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Arta Macijevska

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Sporta servisa centra vadītāja p.i.

Zigmunds Pavlovskis

Stratēģiskās plānošanas nodaļas Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja

Solvita Vigule

Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne

Kauguru vidusskolas direktore

Ella Daņiloha

SIA “Jūrmalas ūdens” valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

Sporta skolas audzēkņu vecāku pārstāvji

1. Darba kārtības apstiprināšana

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību “Pasažieru vilciens”

3.

Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

4.

Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātē “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu

5.

Par izstāšanos no starptautiskās asociācijas “European Spaas Association”

6.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra nolikumā Nr. 84 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 20. aprīļa nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums”

8.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literatūras vēstneši” noslēgumu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr. 29 “Jūrmalas Administratīvās komisijas nolikums”

10.

Jūrmalas Jauniešu domes nolikums

11.

Par piemaksas noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Podziņa” vadītājam

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 21 "Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums"

13.

Par profesionālās ievirzes programmas daiļslidošanā slēgšanu sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē Jūrmalas Sporta skolā

14.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

15.

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu

16.

Par valsts mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai plānošanu vidējā termiņā un Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 21. jūlija nolikuma Nr. 12 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu

17.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos pilnveidoto vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanā, iznīcināto punktu izbūvē un pilnveidošanā posmā no Slokas ielas (Dubultos) līdz Talsu šosejai (Vaivaros), Jūrmalā

18.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu sarakstu apstiprināšanu”

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija lēmuma Nr. 288 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Poruka prospektā 35, Jūrmalā, konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu

21.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Lielajā prospektā 2, Jūrmalā

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 152, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, un Ciļņu ielā 12, Jūrmalā

24.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Valtera prospektā 69, Jūrmalā, un Piekrastes ielā 27, Jūrmalā

25.

Par zemes vienības Vecais ceļš 12, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

26.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā

27.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kāpu ielā 155/157, Jūrmalā

28.

Par detālplānojuma zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par detālplānojuma zemesgabalam 18. līnijā 1A, Jūrmalā, apstiprināšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5 – 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

35.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-215, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

36.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-115, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

37.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-314, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

38.

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu

39.

Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

40.

Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Dzirnavu ielā 41, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 69 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

49.

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

50.

Par nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

51.

Par zemesgabala Rīgas ielā 6A, Jūrmalā nomu

52.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Bražuciema iela 1506, Jūrmalā un Laipu iela 1225, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

53.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Kreimeņu iela 1244, Jūrmalā un Cīniju iela 1243, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ošu ielā 2, Jūrmalā

55.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra lēmumā Nr. 516 "Par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām"

R.Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem (aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma)

·

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. un 13.1.3. specifisko atbalsta mērķu 13.1.3.1. pasākuma piektās atlases kārtas papildus uzsaukuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” projekta “Energoefektivitātes pasākumi Nometņu ielā 5a, Jūrmalā” īstenošanu (aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma)

·

Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu (aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtības apstiprināšanu ar papildu jautājumiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, G.Anspoks, R.Mežeckis, I.Blaua, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, J.Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību “Pasažieru vilciens”

3.

Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

4.

Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātē “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu

5.

Par izstāšanos no starptautiskās asociācijas “European Spaas Association”

6.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra nolikumā Nr. 84 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 20. aprīļa nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums”

8.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literatūras vēstneši” noslēgumu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr. 29 “Jūrmalas Administratīvās komisijas nolikums”

10.

Jūrmalas Jauniešu domes nolikums

11.

Par piemaksas noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Podziņa” vadītājam

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 21 "Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums"

13.

Par profesionālās ievirzes programmas daiļslidošanā slēgšanu sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē Jūrmalas Sporta skolā

14.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

15.

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu

16.

Par valsts mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai plānošanu vidējā termiņā un Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 21. jūlija nolikuma Nr. 12 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu

17.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos pilnveidoto vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanā, iznīcināto punktu izbūvē un pilnveidošanā posmā no Slokas ielas (Dubultos) līdz Talsu šosejai (Vaivaros), Jūrmalā

18.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu sarakstu apstiprināšanu”

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija lēmuma Nr. 288 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Poruka prospektā 35, Jūrmalā, konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu

21.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Lielajā prospektā 2, Jūrmalā

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 152, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, un Ciļņu ielā 12, Jūrmalā

24.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Valtera prospektā 69, Jūrmalā, un Piekrastes ielā 27, Jūrmalā

25.

Par zemes vienības Vecais ceļš 12, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

26.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā

27.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kāpu ielā 155/157, Jūrmalā

28.

Par detālplānojuma zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.

Par detālplānojuma zemesgabalam 18. līnijā 1A, Jūrmalā, apstiprināšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5 – 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

35.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-215, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

36.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-115, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

37.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-314, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

38.

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu

39.

Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

40.

Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Dzirnavu ielā 41, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 69 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

49.

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

50.

Par nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

51.

Par zemesgabala Rīgas ielā 6A, Jūrmalā nomu

52.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Bražuciema iela 1506, Jūrmalā un Laipu iela 1225, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

53.

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Kreimeņu iela 1244, Jūrmalā un Cīniju iela 1243, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ošu ielā 2, Jūrmalā

55.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra lēmumā Nr. 516 "Par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām"

56.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem

57.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. un 13.1.3. specifisko atbalsta mērķu 13.1.3.1. pasākuma piektās atlases kārtas papildus uzsaukuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” projekta “Energoefektivitātes pasākumi Nometņu ielā 5a, Jūrmalā” īstenošanu

58.

Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu

2. Par sadarbības līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību “Pasažieru vilciens” (lēmums Nr. 110)

Ziņotājs:

G. Ose

Izsakās:

U. Kronblūms ierosina pasažieru biļešu iegādi integrēt arī Mobilly aplikācijā. Izsakās, ka ļoti žēl, ka atbalsts dzelzceļa pārvadājumiem netika ieviests paralēli atbalstam pārvadājumiem ar pilsētas maršrutu autobusiem, ko pats toreiz bija ierosinājis. Tad iedzīvotāji būtu varējuši izvēlēties sev ērtāko, nevis ekonomiski izdevīgāko pārvietošanās veidu un neapšaubāmi arī videi draudzīgāko, un, iespējams, jau šobrīd transporta sistēma būtu pārkārtota.

J. Asars izsakās, ka pagājušā gada septembrī veiktajā SKDS aptaujā pilsētas iedzīvotāji kā divas lielākās problēmas pilsētā minēja jauniešu nodarbinātību un nodarbinātību vispār. Pieņemot šo lēmumu problēma nekādi netiek risināta. Ar to tikai tiek nodrošināts bezmaksas transports iedzīvotājiem nokļūšanai uz darbu Rīgā, bet Jūrmala paliek kā “guļamrajons”.

R. Sproģe ierosina Attīstības pārvaldei izskatīt iespēju pasažieru biļetes iegādāties arī vilcienos pie konduktora, kontroliera vai pavadoņa, kā arī Pērses ielā 8, Rīgā, izveidojot tur biļešu iegādes punktu. Lūdz, kad būs detalizēta informācija par biļešu iegādi un kontroli, par biļešu iegādes organizēšanu braucienam gan turp, gan turp-atpakaļ, kā arī slēgts līgums un rasti risinājumi ar programmētājiem un tīklu administratoriem, to noziņot visās profilējošajās komitejās. Ļoti cer, ka iespēja izmantot dažāda veida sabiedrisko transportu, samazinās auto transporta plūsmu pilsētā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību “Pasažieru vilciens”.

R. Parasigs-Parasiņš izsakās par balsošanas motīviem – balsoja “par”, jo šis ir ļoti inovatīvs solis Jūrmalas iedzīvotājiem, lai gan ir nelielas bažas par to, ka šo iespēju kāds varētu izmantot ļaunprātīgi, tāpēc būtu jāpadomā, kā no tā izvairīties.

J. Asars izsakās par balsošanas motīviem – balsojumā “atturējās”, jo nedzirdēja atbildes uz vairākiem uzdotajiem jautājumiem.

3. Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā (saistošie noteikumi Nr. 3)

Ziņotājs:

J. Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā.

4. Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātē “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu (lēmums Nr. 111)

Ziņotājs:

J. Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātē “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu.

5. Par izstāšanos no starptautiskās asociācijas “European Spaas Association” (lēmums Nr. 112)

Ziņotājs:

A. Macijevska

Izsakās:

U. Kronblūms lūdz gada pārskatā iekļaut informāciju par ārstniecisko tūrismu, proti, vai ir mainījies klientu skaits, vai ir izveidotas jaunas ārstniecības iestādes utt.

R. Sproģe informē, ka 2007. gadā šīs asociācijas konferencē, kurā piedalījās arī Jūrmalas pašvaldības pārstāvji, tika runāts par kūrortu attīstības tendencēm, pievēršot uzmanību tam, ka Vācijas veselības apdrošināšanas kompānijas daļēji sedz kūrortārstniecības pakalpojumus Vācijas iedzīvotājiem un to varētu saņemt uzturoties kūrortiestādēs arī citur Eiropā, ja tās atbilst Vācijas kvalitātes standartiem, par ko neviena no Jūrmalā esošajām kūrortiestādēm nav izrādījusi interesi. Tā kā jau sākotnēji asociācijas darbība tika vērsta uz šāda veida sadarbību, būtu lietderīgi no tās izstāties.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars)), nolēma:

pieņemt lēmumu par izstāšanos no starptautiskās asociācijas “European Spaas Association”.

6. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra nolikumā Nr. 84 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums” (nolikums Nr. 6)

Ziņotājs:

A. Grants

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 20. decembra nolikumā Nr. 84 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 20. aprīļa nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums” (nolikums Nr. 7)

Ziņotājs:

A. Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 20. aprīļa nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums”.

8. Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literatūras vēstneši” noslēgumu (lēmums Nr. 113)

Ziņotājs:

A. Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literatūras vēstneši” noslēgumu.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr. 29 “Jūrmalas Administratīvās komisijas nolikums” (nolikums Nr. 8)

Ziņotājs:

A. Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr. 29 “Jūrmalas Administratīvās komisijas nolikums”.

10. Jūrmalas Jauniešu domes nolikums (nolikums Nr. 9)

Ziņotājs:

S. Vigule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav) , nolēma:

pieņemt Jūrmalas Jauniešu domes nolikumu.

11. Par piemaksas noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Podziņa” vadītājam (lēmums Nr. 114)

Ziņotājs:

I. Vasmanis

Izsakās:

R. Parasigs-Parasiņš izsakās, ka Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” vadītāja noteikti ir pelnījusi šo iemaksu. Taču pagājušā domes sēdē tika pieņemta kārtība, ar kuru, novērtējot darbinieku, ir iespējams viņam palielināt atalgojumu. Uzskata, ka ar šo lēmumu šī kārtība tiek apieta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par piemaksas noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Podziņa” vadītājam.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 21 "Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums" (nolikums Nr. 10)

Ziņotājs:

E. Daņiloha

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 21 "Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums"

13. Par profesionālās ievirzes programmas daiļslidošanā slēgšanu sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē Jūrmalas Sporta skolā (lēmums Nr. 115)

Ziņotājs:

S. Bērziņš

Izsakās:

U. Kronblūms aicina neatbalstīt šīs sporta programmas slēgšanu, bet nodrošināt iespēju audzēkņiem, ar pašvaldības atbalstu, darboties tajā līdz brīdim, kad tiks uzcelta jauna ledus halle.

J. Asars aicina neatbalstīt šo lēmuma projektu, viņaprāt, ir bijis nekorekts veids, kā audzēkņu vecāki ir uzzinājuši par programmas slēgšanu. Uzskata, ka jādod pārejas periods, lai esošie audzēkņi var pabeigt iesākto programmu, tai pašā laikā programmā neuzņemot jaunus audzēkņus.

R. Parasigs-Parasiņš aicina neatbalstīt lēmuma projektu, jo neredz fundamentālas problēmas šīs programmas nodrošināšanai. Uzskata, ka lēmums ir sagatavots līdzekļu taupības nolūkos, lai gan, viņaprāt, pašvaldība to var atļauties, vēl jo vairāk, ņemot vērā audzēkņu augstos sasniegumus. Aicina šo programmu saglabāt.

V. Uzvārds (Jūrmalas sporta skolas daiļslidošanas programmas audzēkņu vecāku pārstāvis) izsakās pret daiļslidošanas programmas slēgšanu Jūrmalas Sporta skolā.

R. Sproģe informē, ka ņemot vērā to, ka šobrīd aprēķinātās izmaksas atšķiras no sākotnēji aprēķinātajām, ir uzdevusi Iekšējā audita nodaļai Sporta skolā veikt gan funkciju, gan finanšu auditu. Ievērojamo izmaksu dēļ ir plānots slēgt arī hokeja programmu, iepriekš šo jautājumu pārrunājot ar audzēkņu vecākiem. Ar Sporta skolas direktoru ir apspriesta skolas attīstības stratēģija un viņa redzējums ir tāds, ka, ja nākotnē pilsētā būs ledus halle, tad būs iespējama gan daiļslidošanas, gan citu ziemas sporta veidu attīstība. Attiecībā uz sagatavoto lēmuma projektu ir saņemta IZM vēstule, kurā ir norādīts, ka slēdzot šo programmu, audzēkņiem ir iespēja pāriet uz citām sporta skolām, nezaudējot savu vecuma grupu profesionālās ievirzes programmā un turpināt treniņus hallē, kurā tie notiek šobrīd.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua), “pret” – 3 (U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par profesionālās ievirzes programmas daiļslidošanā slēgšanu sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē Jūrmalas Sporta skolā.

J. Asars par balsošanas motīviem – balsoja “pret”, jo, lai gan saprot to, ka šis sporta veids ir dārgs, tomēr būtu jādod audzēkņiem un to vecākiem pārejas periods turpināt iesāktās sporta apmācības.

14. Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” (nolikums Nr. 11)

Ziņotājs:

S. Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua), “pret” – 3 (U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 23 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”.

15. Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr. 116)

Ziņotājs:

Z. Pavlovskis

Izsakās:

R. Parasigs-Parasiņš uzskata, ka tiek pieļauta liela kļūda nojaucot šo ledus halli. Tās nesošās konstrukcijas esot ļoti labā stāvoklī, ko varētu izmantot vissezonas halles būvniecībai. Aicina šo jautājumu pārdomāt un šo halli nenojaukt.

R. Sproģe izsakās, ka esošās halles ledus kvalitāte un laukuma lielums nav atbilstoši un tādēļ tā nav izmantojama profesionālā sporta attīstībai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars)) , nolēma:

pieņemt lēmumu par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas atsavināšanu.

R. Parasigs-Parasiņš izsakās par balsošanas motīviem – balsojumā par Majoru sporta laukuma inventāra atsavināšanu “atturējās”, jo uzskata, ka vajag saglabāt tās nesošās konstrukcijas un izmantot halles pārbūvē.

16. Par valsts mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai plānošanu vidējā termiņā un Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 21. jūlija nolikuma Nr. 12 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 117)

Ziņotājs:

I. Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par valsts mērķdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai plānošanu vidējā termiņā un Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 21. jūlija nolikuma Nr. 12 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu.

17. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos pilnveidoto vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanā, iznīcināto punktu izbūvē un pilnveidošanā posmā no Slokas ielas (Dubultos) līdz Talsu šosejai (Vaivaros), Jūrmalā (lēmums Nr. 118)

Ziņotājs:

I. Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos pilnveidoto vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanā, iznīcināto punktu izbūvē un pilnveidošanā posmā no Slokas ielas (Dubultos) līdz Talsu šosejai (Vaivaros), Jūrmalā.

18. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 4)

Ziņotājs:

I. Brača ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavoti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 15 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, R. Parasigs-Parasiņš, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”.

Iziet R. Parasigs-Parasiņš.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 119)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu sarakstu apstiprināšanu”.

20. Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija lēmuma Nr. 288 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Poruka prospektā 35, Jūrmalā, konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 120)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija lēmuma Nr. 288 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Poruka prospektā 35, Jūrmalā, konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu.

21. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Lielajā prospektā 2, Jūrmalā (lēmums Nr. 121)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Lielajā prospektā 2, Jūrmalā.

22. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 152, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr. 122)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 152, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

23. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, un Ciļņu ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr. 123)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, un Ciļņu ielā 12, Jūrmalā.

24. Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Valtera prospektā 69, Jūrmalā, un Piekrastes ielā 27, Jūrmalā (lēmums Nr. 124)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Valtera prospektā 69, Jūrmalā, un Piekrastes ielā 27, Jūrmalā.

25. Par zemes vienības Vecais ceļš 12, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai (lēmums Nr. 125)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Vecais ceļš 12, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai.

26. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā (lēmums Nr. 126)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš nepiedalās) , nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 57, Jūrmalā.

27. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kāpu ielā 155/157, Jūrmalā (lēmums Nr. 127)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms), R. Parasigs-Parasiņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kāpu ielā 155/157, Jūrmalā.

28. Par detālplānojuma zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr. 128)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

29. Par detālplānojuma zemesgabalam 18. līnijā 1A, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr. 129)

Ziņotājs:

V. Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms), R. Parasigs-Parasiņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam 18. līnijā 1A, Jūrmalā, apstiprināšanu.

30. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 130)

31. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5 – 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 131)

32. Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 132)

Ziņotājs:

G. Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, R. Mežeckis, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumus :

1. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5 – 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

Iziet R. Mežeckis.

33. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 133)

34. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 134)

35. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-215, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 135)

36. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-115, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 136)

37. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-314, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 137)

Ziņotājs:

G. Kovaļevska

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumus :

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-215, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

4. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-115, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

5. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-314, Jūrmalā.

38. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu (lēmums Nr. 138)

Ziņotājs:

G. Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās) nolēma:

pieņemt lēmumu par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

39. Par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 139)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

40. Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 140)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

41. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Dzirnavu ielā 41, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 141)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Dzirnavu ielā 41, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

42. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 69 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 142)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 69 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

43. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 143)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās) , nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

44. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 144)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

45. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 145)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

46. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 146)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

47. Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 147)

Ziņotājs:

S. Brauere

Izsakās:

U. Kronblūms izsakās, ka ir ļoti žēl, ka neviens no klātesošajiem deputātiem nebija uz tikšanos ar iedzīvotājiem Bulduru bibliotēkā, kuri vienkārši lūdza atstāt tieši bibliotēkai piemērotu ēku, kas būtu arī apkaimes iedzīvotāju centrs ar pulcēšanās iespējām ikdienā, ko varētu turpināt attīstīt. Piekrīt iedzīvotāju teiktajam, ka nepatiesi ir bijuši solījumi pēc remonta tur atjaunot bibliotēku. Runājot par līdzekļu trūkumu apkurei un remontam, uzskata, ka visam citam tie atrodas un bieži to izlietojums ir nesaprotams, kā piemēram, detālplānojuma izstrāde par 20 000 EUR Kļavu ielā 1a, lai kāda privātpersona tur varētu izvietot restorānu, vismaz kā pagaidu būvi. Tāpat atkārtoti maksāt par upē ieskalotām smiltīm Lielupes krasta nostiprināšanas projektā un ievērojamu summu par projekta izmaiņām un pāļiem Ķemeros, lai gan iepriekš jau tika samaksāts par grunts izpēti. Jūrmalā ir dārgākās katlumājas valstī un vienmēr viens būvētājs. Labāk tiek izgatavoti dārgi pieminekļi, bet apzināti ļaujam bojāties dzīvām vēstures liecībām – Raiņa un Aspazijas namiņš Salacas ielā 4, pārdodot to, jo kādam ir ievajadzējies vasaras māju. Meli, ka valsts nav gatava mainīt zemesgabalu, uz kura atrodas Vaivaru pamatskolas ēka pret pašvaldības zemesgabalu un, tāpēc ir jābūvē jauna skolas ēka. Iepriekšējais domes priekšsēdētājs likvidēja iedzīvotāju konsultatīvo padomi, jo tā kļuva domei nelojāla. Tas viss liecina, ka pašvaldība nevēlas lasošus, domājošus savas pilsētas iedzīvotājus un iespēju organizēties apkaimju kopienām. Protams, ar mārketinga līdzekļiem var spodrināt pilsētas tēlu.

Aicina atstāt Bulduru bibliotēkas ēku pašvaldības īpašumā un īstenot tur sabiedrisko funkciju, kā ir lūguši pilsētas iedzīvotāji.

J. Asars piekrīt U. Kronblūma teiktajam. Uzskata, ka Bulduru bibliotēkas pārvietošana Jūrmalas teātra divās telpās ir izgāzusies. Jaunās telpas ir šauras, ir maz lasāmvielas, puse no tās krievu valodā, nav lasītavas un neatbilstošs bērnu atpūtas stūrītis. Ēka nav publiski pieejama, jo priekšā ir apsardzes darbinieks. Bulduru bibliotēkas lasītāji ir izteikuši vēlmi pēc sabiedriskas ēkas, kas ir pieejam visiem, kas ir apliecināts ar 1400 iedzīvotāju parakstiem pagājušā gada augustā. Aicina deputātus balsot pret šo lēmuma projektu, atceroties, ka ir jāsabalansē pilsētas un iedzīvotāju intereses un, ka galvenais tomēr ir pilsētas iedzīvotājs, kuram šis lēmums ir nelabvēlīgs.

R.Sproģe piebilst, ka katrai biedrībai ir iespēja iesniegt pieteikumu jebkurā pilsētas kultūras iestādē un izmantot tās telpas kopā sanākšanu organizēšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, G. Anspoks), “pret” – 3 (I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “atturas” – 1 (M. Stulpiņš), R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

48. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 148)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

49. Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 149)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

50. Par nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, daļas atsavināšanu (lēmums Nr. 150)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, U. Kronblūms), “pret” – 1 (J. Asars), “atturas” – 1 (I. Blaua), R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, daļas atsavināšanu.

51. Par zemesgabala Rīgas ielā 6A, Jūrmalā nomu (lēmums Nr. 151)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Rīgas ielā 6A, Jūrmalā nomu.

52. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Bražuciema iela 1506, Jūrmalā un Laipu iela 1225, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 152)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Bražuciema iela 1506, Jūrmalā un Laipu iela 1225, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

53. Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Kreimeņu iela 1244, Jūrmalā un Cīniju iela 1243, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr. 153)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Kreimeņu iela 1244, Jūrmalā un Cīniju iela 1243, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ošu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr. 154)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ošu ielā 2, Jūrmalā.

55. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra lēmumā Nr. 516 "Par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām" (lēmums Nr. 155)

Ziņotājs:

S. Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra lēmumā Nr. 516 "Par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām".

56. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem (lēmums Nr. 156)

Ziņotājs:

I. Brača

Izsakās:

I. Blaua jautā, kāpēc lēmuma pielikumā nav iekļauti PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Sloka”” dati, kā tika solīts Finanšu komitejas sēdē?

I.Brača atbild, ka tie joprojām nav saņemti. Ļoti cerams, ka tuvākajā laikā tie tiks saņemti un iekļauti pārskatos ar atrunu. Šie datiem ir jābūt arī gada pārskatā, par kura apstiprināšanu būs jālemj domes deputātiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks), “pret” – nav, “atturas” – 3 (I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), R. Parasigs-Parasiņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem.

Iziet J. Lediņš.

57. Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. un 13.1.3. specifisko atbalsta mērķu 13.1.3.1. pasākuma piektās atlases kārtas papildus uzsaukuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” projekta “Energoefektivitātes pasākumi Nometņu ielā 5a, Jūrmalā” īstenošanu (lēmums Nr. 157)

Ziņotājs:

M. Strazds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš, J. Lediņš un R. Mežeckis nepiedalās), nolēma:

pieņemt lēmumu par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. un 13.1.3. specifisko atbalsta mērķu 13.1.3.1. pasākuma piektās atlases kārtas papildus uzsaukuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” projekta “Energoefektivitātes pasākumi Nometņu ielā 5a, Jūrmalā” īstenošanu.

58. Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu (saistošie noteikumi Nr. 5)

Ziņotājs:

I. Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (R. Sproģe, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, L. Loskutova, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms, J. Asars), “pret” – nav, “atturas” – nav, R. Parasigs-Parasiņš, J. Lediņš un R. Mežeckis nepiedalās) , nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

Sēde slēgta plkst.12.40.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 27. aprīlī plkst.10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF