Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. aprīlīNr. 158

protokols Nr. 4, 2. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra
lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
institūciju darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu”

Ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2023. gada 3. aprīļa atzinumus Nr. 17-18/15 un Nr. 17-18/16, 2023. gada 13. aprīļa atzinumus Nr. 17-18/17, Nr. 17-18/18, Nr. 17-18/19, Nr. 17-18/21 un Nr. 17-18/22 un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla nodaļas vadītāja p. i. Sandras Brantes 2023. gada 17. aprīļa iesniegumu Nr. 17-36/113 “Par vakanto amata vietu likvidēšanu” , Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības” amatu saraksts” ir nepieciešams izdarīt šādus grozījumus:

1. Jūrmalas Kultūras centrā :
1.1. Likvidēt amata vienības – elektriķis un tehniskais strādnieks;
1.2. Jūrmalas teātrim - samazināt amata vienību skaitu amata vienībai – elektrosistēmas tehniķis, tehniskais darbinieks;
1.3. Jūrmalas teātrim - samazināt amata vienību skaitu amata vienībai – kostīmu šuvējs, piegriezējs;
1.4. Jūrmalas teātris – samazināt amata vienību skaitu amata vienībai – skaņu operators, tehniskais darbinieks;

2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”:
2.1. Likvidēt amata vienību – apkopējs;

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijā :
3.1. Juridiskā nodrošinājuma nodaļa likvidēt vienu amata vienību – vecākais juriskonsults;
3.2. Saimniecības nodaļā likvidēt amata vienības – garderobists un divas amata vienības – ēkas dežurants;
3.3. Tiesvedības nodaļā likvidēt vienu amata vienību – vecākais juriskonsults;
3.4. Pašvaldības īpašumu nodaļā likvidēt amata vienību – nodaļas vadītāja vietnieks un divas amata vienības – referents;
3.5. Pašvaldības īpašumu nodaļā noteikt vienai amata vienībai – vecākais referents 3. amata saimi, V saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu;
3.6. Mārketinga nodaļā likvidēt amata vienību - nodaļas vadītāja vietnieks un izveidot vienu amata vienību - vecākais projektu vadītājs, nosakot 29. amatu saimi, IV saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu;
3.7. Inženierbūvju nodaļā likvidēt vienu amata vienību – vecākais plānošanas inženieris;
3.8. Budžeta nodaļā likvidēt amata vienību – ekonomists;
3.9. Centralizētās grāmatvedības Darba samaksas daļā likvidēt vienu amata vienību - algu grāmatvedis;
3.10. Centralizētās grāmatvedības Pamatlīdzekļu un saistību daļā likvidēt vienu amata vienību – grāmatvedis;
3.11. Centralizētās grāmatvedības Prasību un saistību daļā likvidēt vienu amata vienību – grāmatvedis;

4. Majoru vidusskolā:
4.1. Likvidēt amata vienības – statistiķis, vecākais lietvedis un 0.5 amata vienības amata vienībai – apkopējs;
4.2. Izveidot vienu jaunu amata vienību - personāla speciālists, nosakot 34. amata saimi, IIA saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu;

5. Pumpuru vidusskolā :
5.1. Likvidēt amata vienību – vecākais lietvedis, kopēšanas mašīnu operators un Lietvedis;
5.2. Izveidot vienu amata vienību - personāla speciālists, nosakot 34. amata saimi, IIA saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu;
5.3. Izveidot vienu amata vienību – vecākais lietvedis, nosakot 20.3. amata saimi, III saimes līmeni, 8. mēnešalgas grupu;

6. Vaivaru pamatskolā :
6.1. Likvidēt amata vienību – vecākais lietvedis un 0.25 amata vienības amata vienībai – Sētnieks;
6.2. Palielināt amata vienībai - tehniskai darbinieks amata vienību skaitu līdz vienai amata vienībai;
6.3. Izveidot vienu jaunu amata vienību - personāla speciālists, nosakot 34. amata saimi, IIA saimes līmeni, 9. mēnešalgas grupu.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likums 10. panta pirmās daļas 14. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. maijā, izņemot pielikuma 33.1.4.4. apakšpunktu, kurš stājas spēkā 2023. gada 19. jūnijā, 33.1.4.5. apakšpunktu, kurš stājas spēkā 2023. gada 1. augustā un 36.1. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 8. maijā.

Priekšsēdētāja vietnieks

J. Lediņš


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF