Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 27. jūlijāNr. 320

protokols Nr. 8, 6. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Jūrmalas Sporta servisa centrs” reorganizāciju
par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi
“Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs”

Lai nodrošinātu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) finanšu līdzekļu efektīvāku izmantošanu, ieviestu Pašvaldības nekustamo īpašumu vienotus pārvaldīšanas standartus, lai nodrošinātu Pašvaldības nekustamajos īpašumos centralizētu telpu uzkopšanas, tehniskās apsardzes, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pakalpojumu nodrošināšanu, inženiertīklu uzturēšanu, nekustamā īpašuma pieguļošās teritorijas uzturēšanas, avārijas remontdarbu pakalpojumu nodrošināšanu un sporta laukumu, sporta infrastruktūras pārvaldību, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 8. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 4. punktu, 30. panta otro daļu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Reorganizēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas Sporta servisa centrs” par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs” (turpmāk – Centrs).

2. Šī lēmuma 1. punktā minēto reorganizāciju pabeigt līdz 2023. gada 1. augustam.

3. Noteikt, ka Centrs daļēji pārņem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes funkcijas un uzdevumus saskaņā ar Centra nolikumu.

4. Noteikt, ka Centrs ir daļējs Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs atbilstoši Centra nolikumā noteiktajām funkcijām.

5. Noteikt, ka Centra juridiskā adrese ir Jomas ielā 17, Jūrmalā, LV - 2015, Latvijā.

6. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram reģistrēt Centru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā un Valsts ieņēmumu dienestā.

7. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF