Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 359

protokols Nr. 9, 22. punkts

Par būves nojaukšanu Stabu ielā 12, Jūrmalā

Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā (turpmāk – Centrs) 2023. gada 31. jūlijā saņemts nekustamā īpašuma Stabu ielā 12, Jūrmalā īpašnieku iesniegums (reģistrēts Centra lietvedības sistēmā ar Nr. 1-8/23-148, turpmāk – iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo pamatceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 004 8002 004) Stabu ielā 12, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1110, tehnisko inventarizācijas lietu, zemes robežas plāns, pamatceltnes arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, būves foto fiksācijas, un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, Jūrmalas dome atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu un Jūrmalas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2023. gada 1. augusta atzinumu (protokols Nr. 14–20/07), Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2023. gada 8. augusta atzinumu (protokols Nr. 1.2-26/9), Jūrmalas dome nolemj:

1. Neiebilst būves nojaukšanai.

2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijai kontrolēt, lai būves nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF