Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr.9

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēde atklāta plkst. 10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētāja

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Diāna Hofmane

Sēdē piedalās deputāti:

Ieva Taranda, Irēna Kausiniece, Inese Kārkliņa, Andrejs Morozovs, Guntars Anspoks, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Iveta Blaua, Uldis Kronblūms

Sēdē nepiedalās deputāti:

Rolands Parasigs-Parasiņš (atvaļinājums), Larisa Loskutova (atvaļinājums), Romāns Mežeckis (darba nespējas lapa), Jānis Asars (darba nespējas lapa)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Personāla pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece

Sandra Brante

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Pašvaldības Īpašumu pārvaldīšanas centra direktora p. i.

Zigmunds Pavlovskis

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p. i.

Zane Podniece

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Audita un kapitāldaļu pārvaldības nodaļas Kapitāldaļu pārvaldības daļas vadītājs

Elviss Venters

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Jūrmalas muzeja direktors

Ernests Sviklis

Sporta skolas direktors

Sandis Bērziņš

Izglītības pārvaldes vadītājs

Edgars Bērziņš

Jūrmalas Izglītības pārvaldes Sporta un labbūtības nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietniece

Inese Strūberga

PI “Jūrmalas kapi” direktors

Guntars Lasis

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Uģis Liepa

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas speciāliste

Katrīna Upena

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Mārtiņš Rikšis

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

Einārs Bučs

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Arta Macijevska

Stratēģiskās plānošanas nodaļas Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja

Solvita Vigule

Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” metodiķe

Laima Kravale

Jūrmalas Mākslas skolas direktora amata kandidāts

Viesturs Reinis

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes ”Ābelīte” vadītāja amata kandidāte

Kitija Bruģe

1. Darba kārtības apstiprināšana

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas Mākslas skolas direktora iecelšanu amatā

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" vadītāja iecelšanu amatā

4.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 ”Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

6.

Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta

7.

Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

8.

Par kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz līdzfinansējumu Jūrmalas Sporta skolas hokeja un daiļslidošanas programmu izglītojamajiem, kuri turpina izglītības programmu apguvi

9.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam”

10.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 26. janvāra nolikumā Nr. 4 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikumā Nr. 7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

12.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 24 “Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība”

13.

Jūrmalas muzeja nolikums

14.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” noslēgumu

15.

Jūrmalas Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums

16.

Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28. septembra nolikumā Nr. 37 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības apbalvojumu nolikums”

18.

Par Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu

19.

Par būves nojaukšanu Gulbju ielā 15, Jūrmalā

20.

Par būves nojaukšanu Kanālu ielā 29, Jūrmalā

21.

Par būvju nojaukšanu Piestātnes ielā 14, Jūrmalā

22.

Par būves nojaukšanu Stabu ielā 12, Jūrmalā

23.

Par būves nojaukšanu Ventas ielā 3, Jūrmalā

24.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

25.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

26.

Par nekustamo īpašumu nodošanu valdījumā Jūrmalas Izglītības pārvaldei

27.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

28.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

29.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

30.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

31.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

32.

Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

33.

Par prasību parādu norakstīšanu

34.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 178 “Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā”” īstenošanu”

35.

Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajai teritorijai piegulošajos Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos

36.

Par Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmuma Nr. 52 “Par Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

37.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikuma Nr. 28 “Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

39.

Par dzīvojamai mājai Emīlijas ielā 16, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

40.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

43.

Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

44.

Par veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

45.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

46.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “ Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu”

47.

Par pabalstu transporta izdevumu segšanai

48.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

49.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” noslēgumu

50.

Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” īstenošanu

51.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā

52.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

53.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” īstenošanai

54.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

55.

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. - 2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

56.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta lēmuma Nr. 374 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”” atcelšanu

R. Sproģe ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana” īstenošanai

·

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešo izsoli

·

Par darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2. reformas “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanās fonda investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” projekta īstenošanu

·

Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai

·

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Papildu jautājumu “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana” īstenošanai” iekļaut aiz sēdes darba kārtības 43. jautājuma. Pārējos papildu jautājumus iekļaut aiz sēdes darba kārtības pēdējā jautājuma.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā, kā arī mainīt jautājumu izskatīšanas secību sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtības apstiprināšanu ar papildu jautājumiem (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas Mākslas skolas direktora iecelšanu amatā

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" vadītāja iecelšanu amatā

4.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 ”Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

6.

Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta

7.

Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

8.

Par kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz līdzfinansējumu Jūrmalas Sporta skolas hokeja un daiļslidošanas programmu izglītojamajiem, kuri turpina izglītības programmu apguvi

9.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam”

10.

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 26. janvāra nolikumā Nr. 4 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikumā Nr. 7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

12.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 24 “Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība”

13.

Jūrmalas muzeja nolikums

14.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” noslēgumu

15.

Jūrmalas Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums

16.

Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28. septembra nolikumā Nr. 37 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības apbalvojumu nolikums”

18.

Par Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu

19.

Par būves nojaukšanu Gulbju ielā 15, Jūrmalā

20.

Par būves nojaukšanu Kanālu ielā 29, Jūrmalā

21.

Par būvju nojaukšanu Piestātnes ielā 14, Jūrmalā

22.

Par būves nojaukšanu Stabu ielā 12, Jūrmalā

23.

Par būves nojaukšanu Ventas ielā 3, Jūrmalā

24.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

25.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

26.

Par nekustamo īpašumu nodošanu valdījumā Jūrmalas Izglītības pārvaldei

27.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

28.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

29.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

30.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

31.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

32.

Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

33.

Par prasību parādu norakstīšanu

34.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 178 “Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā”” īstenošanu”

35.

Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajai teritorijai piegulošajos Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos

36.

Par Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmuma Nr. 52 “Par Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

37.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikuma Nr. 28 “Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

39.

Par dzīvojamai mājai Emīlijas ielā 16, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

40.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

43.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana” īstenošanai

44.

Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

45.

Par veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

46.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

47.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “ Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu”

48.

Par pabalstu transporta izdevumu segšanai

49.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

50.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” noslēgumu

51.

Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” īstenošanu

52.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā

53.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

54.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” īstenošanai

55.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

56.

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. - 2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

57.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta lēmuma Nr. 374 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”” atcelšanu

58.

Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešo izsoli

59.

Par darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2. reformas “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanās fonda investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” projekta īstenošanu

60.

Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Par Jūrmalas Mākslas skolas direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr. 351)

Ziņotājs:

E. Bērziņš

Izsakās:

I. Blaua

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Mākslas skolas direktora iecelšanu amatā.

3. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr. 352 )

Ziņotājs:

E. Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" vadītāja iecelšanu amatā.

4. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” (saistošie noteikumi Nr. 17)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Kārtība, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu””.

5. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 ”Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (saistošie noteikumi Nr. 18)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 ”Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas””.

6. Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta (lēmums Nr. 353)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta.

7. Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (noteikumi Nr. 4)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.

8. Par kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz līdzfinansējumu Jūrmalas Sporta skolas hokeja un daiļslidošanas programmu izglītojamajiem, kuri turpina izglītības programmu apguvi (saistošie noteikumi Nr. 19)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sedz līdzfinansējumu Jūrmalas Sporta skolas hokeja un daiļslidošanas programmu izglītojamajiem, kuri turpina izglītības programmu apguvi.

9. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam” (nolikums Nr. 61)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam””.

10. Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 26. janvāra nolikumā Nr. 4 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums” (nolikums Nr. 62)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 26. janvāra nolikumā Nr. 4 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums””.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikumā Nr. 7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” (nolikums Nr. 63)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikumā Nr. 7 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs””.

12. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 24 “Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība” (nolikums Nr. 64)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 24 “Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība””.

13. Jūrmalas muzeja nolikums (nolikums Nr. 65)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas muzeja nolikumu.

14. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” noslēgumu (lēmums Nr. 354)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” noslēgumu.

15. Jūrmalas Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums (nolikums Nr. 66)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikumu.

16. Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" (saistošie noteikumi Nr. 20)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28. septembra nolikumā Nr. 37 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības apbalvojumu nolikums” (nolikums Nr. 67)

Ziņotājs:

A. Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28. septembra nolikumā Nr. 37 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības apbalvojumu nolikums””.

18. Par Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu (lēmums Nr. 355)

Ziņotājs:

A. Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu.

R. Sproģe izsaka priekšlikumu jautājumus no 19. līdz 23. izskatīt kopā. Deputātiem iebildumu nav.

19. Par būves nojaukšanu Gulbju ielā 15, Jūrmalā (lēmums Nr. 356)

20. Par būves nojaukšanu Kanālu ielā 29, Jūrmalā (lēmums Nr. 357)

21. Par būvju nojaukšanu Piestātnes ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr. 358)

22. Par būves nojaukšanu Stabu ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr. 359)

23. Par būves nojaukšanu Ventas ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr. 360)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Gulbju ielā 15, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Kanālu ielā 29, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Piestātnes ielā 14, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu Stabu ielā 12, Jūrmalā.

5. Par būves nojaukšanu Ventas ielā 3, Jūrmalā.

24. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 361)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

25. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 362)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

26. Par nekustamo īpašumu nodošanu valdījumā Jūrmalas Izglītības pārvaldei (lēmums Nr. 363)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu nodošanu valdījumā Jūrmalas Izglītības pārvaldei.

R. Sproģe izsaka priekšlikumu jautājumus no 27. līdz 30. izskatīt kopā. Deputātiem iebildumu nav.

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 364)

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 365)

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 366)

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 367)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumu Nr. 15 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 80. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 368)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

32. Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 369)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

33. Par prasību parādu norakstīšanu (lēmums Nr. 370)

Ziņotājs:

G. Anspoks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par prasību parādu norakstīšanu.

34. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 178 “Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā”” īstenošanu” (lēmums Nr. 371)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 178 “Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā”” īstenošanu”.

35. Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajai teritorijai piegulošajos Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos (noteikumi Nr. 5)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajai teritorijai piegulošajos Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.

36. Par Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmuma Nr. 52 “Par Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr. 372)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmuma Nr. 52 “Par Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

37. Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikuma Nr. 28 “Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu (nolikums Nr. 68)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikuma Nr. 28 “Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu.

38. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” (lēmums Nr. 373)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

R. Sproģe, B. Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu””.

39. Par dzīvojamai mājai Emīlijas ielā 16, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (lēmums Nr. 374)

Ziņotājs:

J. Lediņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai Emīlijas ielā 16, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.

40. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 375)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

41. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr. 376)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

42. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” (lēmums Nr. 377)

Ziņotājs:

D. Riņķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu””.

43. Par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 378)

Ziņotājs:

A. Morozovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

44. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana” īstenošanai (lēmums Nr. 379)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mācību vides labiekārtošana” īstenošanai.

45. Par veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (noteikumi Nr. 6)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt noteikumus par veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā.

46. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr. 380)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu””.

47. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” (lēmums Nr. 381)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu””.

48. Par pabalstu transporta izdevumu segšanai (saistošie noteikumi Nr. 21)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms jautā, kāpēc pabalsts transporta izdevumu segšanai akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” tiks nodrošināts tikai uz Rīgu, vai vilcienu līnija uz Tukumu tika vērtēta?

G. Ose atbild, ka sākotnējais Jūrmalas domes lēmums paredzēja bezmaksas braukšanu vilcienu līnijai Rīga – Ķemeri, Ķemeri – Rīga un vilcienu līnija uz Tukumu netika vērtēta.

U. Kronblūms jautā, vai nešķiet, ka vajadzētu pilsētas teritorijā Jūrmalas iedzīvotājiem ieviest braukšanu ar vilcienu par brīvu, līdzīgi kā pilsētas maršruta autobusos?

G. Ose atbild, ka pilsētas teritorijā būs braukšana ar vilcienu par brīvu, bet 2 reizes dienā. Tā kā šis projekts ieviesīs izmaiņas autobusu maršrutos un autobusu atiešanas, kursēšanas laikos, nāksies pārplānot autobusu maršrutus atbilstoši vilcienu satiksmei un tikai tad būs jāvērtē, vai šo vilcienu spēsim nodrošināt satiksmei arī līdz Tukumam.

U. Kronblūms jautā, vai šobrīd jau tiek plānotas autobusu maršrutu izmaiņas?

G. Ose atbild, ka š. g. augustā bija iedzīvotāju aptauja par Jūrmalas valstspilsētas nozīmes esošo maršrutu tīklu, par iedzīvotāju apmierinātību ar esošo grafiku, kur tika izteikti arī priekšlikumi saistībā ar vilcieniem. Šobrīd tiek apkopoti rezultāti un nākamais solis būs diskutēt ar autobusu pārvadātājiem par izmaiņām maršrutu tīklā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par pabalstu transporta izdevumu segšanai.

U. Kronblūms izsakās par balsošanas motīviem - balsojumā “atturējās”, jo uzskata, ka nākotni ir jāparedz un tā bija jāparedz jau tanī brīdī, kad ieviesa bezmaksas autobusu maršrutus, piespiežot daļu iedzīvotāju ekonomisku apsvērumu dēļ vilciena vietā braukt ar autobusu. Uzskata, ka vajadzētu nodrošināt Jūrmalas iedzīvotājiem neierobežotu pārvietošanos ar vilcienu pilsētas teritorijā un veicināt jaunu darbavietu izveidi pilsētā, lai pēc iespējas mazāk pilsētas iedzīvotāji brauktu strādāt uz citām pilsētām. Pārvietošanās ar vilcienu ir jāatbalsta, tomēr šobrīd uzskata, ka šis pabalsts ir pilnveidojams.

49. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” (lēmums Nr. 382)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas””.

50. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” noslēgumu (lēmums Nr. 383)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” noslēgumu.

51. Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” īstenošanu (lēmums Nr. 384)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 3. prioritātes “Klimata neitrālas sabiedrības” projekta “Kultūras, radošās industrijas jomu izmantošana iedzīvotāju paradumu maiņas un enerģijas patēriņa risinājumiem Baltijas jūras pašvaldībās un reģionos” īstenošanu.

52. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā (lēmums Nr. 385)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā.

53. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (lēmums Nr. 386)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

54. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” īstenošanai (lēmums Nr. 387)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projekta “Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas stadiona atjaunošana” īstenošanai.

55. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 22)

Ziņotājs:

R. Sproģe
aicina deputātus atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projekta papildināto redakciju, kas sagatavota saskaņā ar Finanšu komitejā lemto.

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

G. Ūķis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projekta papildināto redakciju (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu””.

56. Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. - 2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr. 388)

Ziņotājs:

I. Taranda

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

I. Taranda, S. Vigule, R. Sproģe

Izsakās:

I. Blaua, I. Kārkliņa, G. Anspoks, I. Taranda, R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. - 2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

57. Par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta lēmuma Nr. 374 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”” atcelšanu (lēmums Nr. 389)

Ziņotājs:

I. Kausiniece

Uzdod jautājumus:

U. Kronblūms

Uz jautājumiem atbild:

G. Ose, R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta lēmuma Nr. 374 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”” atcelšanu.

58. Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešo izsoli (lēmums Nr. 390)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U. Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kustamās mantas trešo izsoli.

59. Par darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2. reformas “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanās fonda investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” projekta īstenošanu (lēmums Nr. 391)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2. reformas “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanās fonda investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” projekta īstenošanu.

60. Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (lēmums Nr. 392)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai.

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 393)

Ziņotājs:

R. Sproģe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R. Sproģe, J. Lediņš, I. Taranda, D. Riņķe, I. Kārkliņa, I. Kausiniece, A. Morozovs, M. Stulpiņš, G. Anspoks, I. Blaua, U. Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 36 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst. 11.18.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 28. septembrī plkst. 10.00.

Sēdes vadītāja

R. Sproģe

Sēdes protokolētāja

D. Hofmane


Lejupielāde: DOC un PDF