Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 24. augustāNr. 386

protokols Nr. 9, 53. punkts

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru

Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Administrācija) ir saņēmusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, reģistrācijas Nr. 90001739473 (turpmāk – LIAA) 2023. gada 14. augusta vēstuli Nr. 1.1-15.10/2023/657 “Par sadarbības līguma slēgšanu starp LIAA un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību” (Administrācijas lietvedībā reģistrēts ar Nr. 1.1-19/23S-10413), kurā LIAA informē Administrāciju par to, ka 2023. gada 13. jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 407 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.1. pasākuma “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 407), un aicina Administrāciju noslēgt ar LIAA sadarbības līgumu (turpmāk – Līgums).

Līgums paredz sadarbību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.1. pasākuma “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” (turpmāk – Pasākums) īstenošanai. Pasākuma ietvaros LIAA Jūrmalā veido pārstāvniecību (turpmāk – Pārstāvniecība), kurā tiktu nodrošināta:

1. finansējuma pieejamība biznesa ideju īstenošanai un uzņēmējdarbības attīstībai, veicinot aktivitātes, kas paaugstina inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un sekmē uzņēmējdarbību, kas vērsta uz augstu pievienoto vērtību radīšanu vidēji augsto un augsto tehnoloģiju un radošo industriju jomā, kā arī veicina eksporta pieaugumu atbalstītajos uzņēmumos, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā;

2. koprades telpas pieejamība ikvienam interesentam Jūrmalas valstspilsētā.

Iepriekšējā periodā (2017 – 2023. gads), īstenojot Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumu Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi” noteiktos pasākumus, starp LIAA un Jūrmalas valstspilsētas administrāciju 2016. gada 17. jūnijā tika noslēgts Sadarbības līgums Nr. BIZIN-SP-2016/8/1.2-16.8/823, kura darbības termiņš ir 2023. gada 31. decembris. Saskaņā ar minēto līgumu tika izveidota un nodrošināta LIAA darbība Jūrmalas biznesa inkubatorā. Jūrmalas biznesa inkubatorā Līguma darbības periodā projekta ietvaros atbalstu saņēmuši 264 (divi simti sešdesmit četri) biznesa ideju autori pirmsinkubācijas programmā un 77 (septiņdesmit septiņi) uzņēmumi (biznesa uzsācēji) inkubācijas programmā un piešķirts finansējums 1 609 318 euro (viens miljons seši simti deviņi tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro) apmērā.

Jūrmalas valstspilsētā nav nevienas privātas vai pašvaldības finansētas biroja – koprades telpas, kuras Jūrmalas valstspilsētas uzņēmēji, biznesa ideju autori un iedzīvotāji, varētu izmantot. Jūrmalas valstspilsētā ir nepieciešams paredzēt iespēju Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem - biznesa ideju autoriem, kuri vēl nav vai tikko ir uzsākuši uzņēmējdarbību, izmantot modernas biroja telpas, kā arī piedāvāt iedzīvotājiem strādāt attālināti un ikdienā nedoties strādāt uz citu pilsētu. Šādas koprades telpas izveide un ikdienas nodrošināšana radītu iespējas Jūrmalas valstspilsētā satikt līdzīgi domājošos, dažādu nozares profesionāļus, kā arī valsts un pašvaldības pārstāvjus, kas tieši saistīti ar uzņēmējdarbības atbalstu. Līdz ar jauno MK noteikumos Nr. 407 finansējuma piešķīrumu ir iespēja veidot Jūrmalas valstspilsētas uzņēmēju centru, kurā būtu ne tikai Jūrmalas biznesa inkubators, bet tiktu veidota uzņēmēju tikšanās vieta, kurā tiktu koncentrētas zināšanas par uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem, notiktu pieredzes un kontaktu apmaiņa un pašvaldībai nodrošinātu iespēja izzināt uzņēmēju vajadzības un nepieciešamās atbalsta iespējas.

Līgumā noteiktas Administrācijas saistības, tajā skaitā:

1. līdz 2029. gada 31. decembrim līdzfinansēt telpas Pārstāvniecības un koprades telpu izveidošanai un darbības nodrošināšanai šādā apmērā:

1.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo telpu gadījumā nodot LIAA telpas bezatlīdzības lietošanā, slēdzot patapinājuma līgumu uz visu Līguma darbības laiku;

1.2. trešajai personai piederošo telpu nomas gadījumā līdzfinansēt telpu nomu 100% apmērā visā Līguma darbības laikā.

2. noslēgt trīspusēju telpu nomas līgumu par trešajai personai piederošo telpu nomu, ja nevar nodrošināt LIAA Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošas telpas.

Jūrmalas biznesa inkubatora darbībai pašlaik tiek izmantotas telpas Piestātnes ielā 11A, Jūrmalā, ar kopējo platību 128,7 m2 (2019. gada 4. jūlijā noslēgts trīspusējs telpu nomas līgums Nr. 1.2-16.8.2/905 starp telpu iznomātāju SIA “Citadeles nekustamie īpašumi”, Nomnieku – LIAA un Līdzfinansētāju – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību).

Gadījumā, ja Administrācija nenodrošinās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošas telpas Pārstāvniecības un koprades telpu izvietošanai un tiktu izmantotas līdzšinējās Jūrmalas biznesa inkubatora telpas 128,7 m2 platībā Piestātnes ielā 11A, Jūrmalā, to nomas maksa mēnesī par vienu 1m2 bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) sastādītu 11.00 euro (vienpadsmit euro, 00 centi) jeb 1 415.70 euro (viens tūkstotis četri simti piecpadsmit euro, 70 centi) bez PVN. Minētajā situācijā Administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžetā programmā “Pilsētas attīstības pasākumi” aktivitātei “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” būtu nepieciešams paredzēt līdzekļus 20 555.97 euro (divdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro 97 centi) (nomas maksa par 12 mēnešiem ar PVN) apmērā gadā (sākot no 2024. gada līdz 2029. gadam). Saskaņā ar Līgumu, telpu apsaimniekošanas izmaksas, gadījumā, ja telpas tiek iznomātas no trešās personas, tiek segtas no LIAA līdzekļiem.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu, LIAA 2023. gada 14. augusta vēstuli Nr. 1.1-15.10/2023/657 “Par sadarbības līguma slēgšanu starp LIAA un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību”, MK noteikumiem Nr. 407 un Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2023.-2029. gada Rīcības plāna prioritātes T “Tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai” rīcības virziena T2 “Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide” uzdevuma T2.2. “Plānot un attīstīt pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta politiku” darbības T2.2.2. “Sniegt atbalstu Jūrmalas Biznesa inkubatora darbībai”, kā arī prioritātes A “Atvērta un gudra pārvaldība” rīcības virziena A1. “Mūsdienīga pilsētas pārvaldība – skaidri, caurspīdīgi un efektīvi procesi” uzdevuma A1.1. “ Stiprināt darbinieku kapacitāti, profesionālo izaugsmi un uzlabot darba apstākļus ” darbības A1.1.10. “ Veidot/attīstīt radošas un mūsdienīgas biroja telpas JVA struktūrvienībām apkaimēs, kas pieejamas arī iedzīvotājiem ” un Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2023. gada 22. augusta sēdes atzinumu (protokola Nr. 1.2-20/6), Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Administrācijas dalību Pasākumā kā sadarbības partnerim un noslēgt Līgumu ar LIAA līdz 2023. gada 31. augustam.

2. Noteikt Administrācijas kā sadarbības partnera pienākumus:

2.1. nodrošināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības telpas vai 100 % līdzfinansēt telpu nomas izmaksas Pārstāvniecības un koprades telpu darbības nodrošināšanai;

2.2. deleģēt Administrācijas pārstāvi Pārstāvniecības komersantu vērtēšanas komisijā;

2.3. deleģēt Administrācijas pārstāvi iesaistei Pārstāvniecības darbībā (informācijas apmaiņa, tikšanās ar biznesa inkubatora pārstāvjiem, ieteikumu sniegšanas biznesa inkubatora darbības uzlabošanai, cita darbības saskaņā ar Līgumu).

3. Noteikt Pasākuma prognozējamo īstenošanas laiku no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2029. gada 31. decembrim.

4. Pasākuma īstenošanas līdzfinansējumu 20 556.00 euro (divdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro 00 centi) apmērā paredzēt Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas ikgadējā budžetā.

5. Administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai organizēt šī lēmuma 1. punktā minētā Līguma noslēgšanu un nodrošināt 2. punktā minēto pienākumu veikšanu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF