Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 28. septembrīNr. 429

protokols Nr. 10, 41. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra
lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas
attīstības programmas 2023. – 2029. gadam
un Jūrmalas valstspilsētas attīstības
programmas 2023. – 2029. gadam
Stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma Vides pārskata
apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023.gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” ir veiktas izmaiņas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību nosaukumos un funkcijās, kas tieši saistītas ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam (turpmāk – Attīstības programma) Rīcības plānu 2023. – 2029. gadam.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 159 “Par Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023. - 2029. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” līdz 2023. gada 1. jūnijam notika Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023. 2029. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā nav saņemts neviens priekšlikums, jautājums vai komentārs. Nozaru plānošanas dokuments ir apstiprināms un pievienojams Attīstības programmai kā pielikums, atsevišķas darbības un uzdevumus integrējot Attīstības programmas Rīcības plānā 2023.-2029. gadam.

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3. panta otro daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta trešo daļu, un atbilstoši Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023. gada 20. septembra sēdes atzinumam (protokols Nr. 1.2-21/10), Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Lēmuma 1. pielikuma Stratēģiskās daļas sadaļu “Rīcības plāns”, saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu.

2. Papildināt Lēmuma 1.pielikuma sadaļu “Pielikumi” ar 5. pielikumu, saskaņā ar šī lēmuma 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības plānošanas dokumentu “Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2023. - 2029. gadam”, papildinot Lēmuma 1. pielikuma sadaļu “Pielikumi” ar 6. pielikumu, saskaņā ar šī lēmuma 3. pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


1. pielikums PDF

2. pielikums PDF

3. pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF