Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2023.gada 27.jūlija 346.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 25.maija 229.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 22.decembra 625.lēmumu

2022. gada 15. septembrīNr. 409

protokols Nr. 14, 3. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam
un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
Vides pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68.2. apakšpunktu, Ministru kabineta 2014. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 2. punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmumam Nr. 108 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam izstrādes uzsākšanu”, Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 16. jūlija lēmumam Nr. 4-02/66 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, Rīgas plānošanas reģiona 2022. gada 1. jūnija atzinumu Nr. 8.1.2/2022/144/N “Par atzinuma sniegšanu Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam projektam un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projektam”, Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 22. jūlija atzinumu Nr. 4-03/14/2022 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Vides pārskatu”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam gala redakciju (1. pielikums) un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu (2. pielikums).

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam (turpmāk – AP2029) un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu (turpmāk – lēmums) pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

3. Uzdot Administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai:

3.1. ievietot lēmumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā;

3.2. ne retāk kā reizi gadā aktualizēt AP2029 Rīcības plānu un Investīciju plānu, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam;

3.3. ne retāk kā reizi trijos gados izstrādāt uzraudzības pārskatus par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam īstenošanas rezultātiem un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata ieviešanas rezultātiem.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt ikgadēja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba plāna izstrādi un ieviešanu, atbilstoši AP2029 Rīcības plānam un Investīciju plānam.

5. Uzdot AP2029 ieviešanu uzraudzīt Administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF Grozīts ar domes 2022.gada 22.decembra 625.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 346.lēmumu

Pielikums Nr.2 PDF Grozīts ar domes 2022.gada 22.decembra 625.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 25.maija 229.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF